Metu konkurss būvobjektam “Meža kapu kapličas jaunbūve, Ventspilī”

9. maijā Ventspils pilsētas Dome izsludinājusi metu konkursu būvobjektam „Meža kapu kapličas jaunbūve, Ventspilī”.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.07.2018 plkst. 16:00

KOPĒJĀ GODALGU SUMMA: 7 500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti euro), nosakot šādas godalgas:
1. vietas ieguvējs jeb Konkursa uzvarētājs – 3 000 EUR (trīs tūkstoši euro);
2. vietas ieguvējs – 2 250 EUR (divi tūkstoši divi simti piecdesmit euro);
3. vietas ieguvējs – 1 500 EUR ( viens tūkstotis pieci simti euro);
var tikt piešķirta viena veicināšanas balva – 750 EUR (septiņi simti piecdesmit euro) apmērā.

 

METU KONKURSA MĒRĶIS: izvēlēties vispiemērotāko Metu Meža kapu kapličas jaunbūvei, Ventspilī.

GALVENIE NOSACĪJUMI:

1) Kapliču paredzēt plānā (pielikums Nr.1.1.) norādītajā novietnes zonā, piedāvājot tās optimālāko novietni,
vadoties no esošā zemes reljefa, piekļūšanas iespējām tai, no pilsētas ielas, tai nepieciešamās
infrastruktūras, skatu punktiem tās pārredzamībai, utt.;
2) Kapličai paredzēt priekšlaukumu ar soliņiem, apgaismojumu, atkritumu urnām, paredzot tajā iespēju
pulcēties jaunbūvējamās kapličas būvapjomam atbilstošam cilvēku skaitam. Kapličas priekšlaukumam
telpiski un kolorītiski ir jābūt arhitektoniski izteiksmīgam, veidotam vienotā ansamblī ar kapličas
būvapjomu;
3) Kapličas būvapjomam jābūt kā sakrālai būvei, būvapjoma arhitektoniskajam veidolam jābūt tā funkciju
atspoguļojošam, var pielietot būvapjomu telpiski bagātinošus vai horizontālus akcentus;
4) Kapličas būvapjoma apdarē izmantot sakrālai būvei atbilstošus apdares materiālus, pamatā gaišos toņus;
ņemot vērā būves funkciju, var tik pielietoti tumšo krāsu akcenti;
5) Kapličas telpu programma un to fiziskie parametri – atbilstoši PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”
projektēšanas uzdevumā (pielikums Nr. 1.2.) norādītajam;
6) Kapličas būvapjomā paredzēt integrēt stacionāras publiskas tualetes telpas, tām nodrošinot vides
pieejamību, funkcionāli tās izvietojot tā, lai tās būtu pieejamas arī laikā, kad kapliča ir slēgta;
7) Pie kapličas ēkas paredzēt automašīnu stāvlaukumu un kolumbāriju – atbilstoši PSIA “Ventspils
labiekārtošanas kombināts” vēstulē (pielikums Nr.1.3.) norādītājam.

 

Detalizēti ar metu konkursa nolikumu un tā prasībām var iepazīties – šeit.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: KP2018/021A

KONTAKTPERSONA:

Elīna Sēle
Tālrunis: +371 63 620 958,
e-pasts: elina.sele@ventspils.lv.