Profesijas standarti

Ainavu arhitekta profesijas standarts
Ainavu būvtehniķa profesijas standarts
Ainavu strādnieka profesijas standarts
Kokkopja (arborista) profesijas standarts
Koku kopšanas tehniķa profesijas standarts
Telpiskās attīstības plānotāja profesijas standarts

Telpiskās attīstības plānošana – jauna integrēta plānošana

Telpiskās attīstības plānošana ir ilgtspējīga nākotnes redzējuma veidošana un ar tā veidošanu saistītas darbības. Tā ir jaunā plānošana: komunikatīva, ilgtspējīga, integrējoša, ietveroša. Studijās tiek apgūtas pilsētu, reģionu un vietu veidošanas un sadarbības prasmes.

Telpiskās attīstības plānotājs ir darba tirgū pieprasīta profesija. Programmas absolventi strādā pašvaldībās, ministrijās, plānošanas reģionos, birojos, aģentūrās un uzņēmumos.

Starpdisciplinārā studiju programma Telpiskās attīstības plānošana piedāvā “atslēgas” zināšanas un iemaņas integrētās plānošanas jomā, kas nepieciešamas praktisko jautājumu izpētei un risināšanai. Tās ietver telpiskās attīstības vadīšanu vietu, pilsētu, reģionu pilnveidošanai atbilstoši sabiedrības, dzīvesvides un ekonomiskajām vajadzībām. Studijas notiek balstoties uz konkrētām vietām, teritorijām – apgūstot plānošanu vietu veidošanai, urbāno telpu un reģionu attīstībai.

Maģistra grāda ieguve ietver gan galvenās studiju sastāvdaļas (telpiskās attīstības, stratēģisko un vides plānošanu, GIS, projektu vadību), nodrošinot ievirzi būtiskāko zināšanu, vērtību un teoriju apguvē, gan specializācijas virzienus, kas dod iespēju izvēlēties studijas atbilstoši studentu interesēm.

Programma ietver lekcijas, seminārus, kursa darbus un lauka studijas, prakses publiskajās institūcijās un plānošanas birojos profesionālo iemaņu apguvei un maģistra darba izstrādi, rezultātā iegūstot Maģistra grādu un profesionālo kvalifikāciju Telpiskās attīstības plānotājs.

Telpiskās attīstības plānotāja profesijas standarts

Telpiskās attīstības plānošana un profesionālā maģistra studiju programa Telpiskās attīstības plānošana