Statūti

Apstiprināti LAAA biedru 40. kopsapulcē, 2022. gada 23. septembrī, Rīgā

1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Ainavu arhitektu asociācija” (nosaukuma saīsinājums – LAAA).
1.2. LAAA ir profesionāla ainavu arhitektūras speciālistu biedrība.
1.3. LAAA ir juridiska persona ar saviem likumā noteiktā kārtībā reģistrētiem statūtiem, zīmogu, patstāvīgu līdzekļu uzskaiti, norēķinu kontiem bankās, simboliku un citiem rekvizītiem.
1.4. LAAA ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

2. nodaļa. LAAA darbības mērķi un uzdevumi

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Veicināt un attīstīt zināšanas, tehnisko lietpratību un atbildību ainavu arhitektūras profesionālajā darbībā;
2.1.2. Pulcināt Latvijā strādājošos ainavu arhitektus, ainavu arhitektūras studentus un saistītās nozarēs strādājošus speciālistus, lai rosinātu, uzturētu un tālāk izkoptu Latvijas ainavu arhitektūras tradīcijas;
2.1.3. Publicēt Latvijas ainavu arhitektūras sasniegumus un iestāties par speciālistu autortiesībām;
2.1.4. Sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē.
2.2. Mērķa īstenošanai Biedrība izvirza sekojošus uzdevumus:
2.2.1. profesionālās apmācības un praktiskā darba pieredzes plenēru organizēšana;
2.2.2. semināru un lekciju organizēšana;
2.2.3. izstāžu rīkošana;
2.2.4. pieredzes izbraukumu rīkošana;
2.2.5. konkursu un citu pasākumu organizēšana;
2.2.6. sabiedrības informēšana;
2.2.7. līdzdalība profesijā saistošo likumdošanas aktu izstrādē un aktualizēšanā;
2.2.8. speciālistu sertificēšanas organizēšana.

3. nodaļa. LAAA organizatoriskā uzbūve

3.1. LAAA veido tās biedru kopums.
3.2. LAAA augstākā pārvaldes institūcija ir biedru kopsapulce.
3.3. Starplaikos starp biedru kopsapulcēm Biedrību un nodibinājumu likuma un LAAA statūtu pieļautajās robežās pārvaldes institūcijas funkcijas pilda LAAA valde.

4. nodaļa. LAAA biedri

4.1. LAAA biedri var būt fiziskas personas – profesionāli ainavu arhitektūras nozaru speciālisti, studenti un pensionāri vai juridiskas personas, kuru pamatdarbība saistīta ar ainavu veidošanu, teritorijas labiekārtojuma projektēšanu un ierīkošanu.
4.2. Pilntiesīgie LAAA biedri ir biedri, kas regulāri, ne retāk kā reizi gadā, maksā biedra naudu pilnā apjomā, kāds noteikts ar kopsapulces lēmumu. Pilntiesīgie biedri var piedalīties LAAA pārvaldē.
4.3. LAAA darbībā var piedalīties personas ar īpašu statusu – goda biedri un biedri – atbalstītāji.
4.3.1. Goda biedrus ievēl LAAA kopsapulce par būtisku ieguldījumu ainavu arhitektūras nozares attīstībā vai īpašiem nopelniem biedrības darbā. Goda biedriem ir balsstiesības. Goda biedriem ir tiesības nemaksāt biedra naudu.
4.3.2. Biedri – atbalstītāji var būt nozarē strādājošie, pensionāri un studenti, kas studē ainavu arhitektūras vai saistītās specialitātēs. Biedriem – atbalstītājiem ir tiesības maksāt biedra naudu samazinātā apjomā, ko nosaka ar kopsapulces lēmumu, taču nav balsstiesības.
4.4. LAAA kolektīvie biedri – juridiskas personas – ir pilntiesīgi biedri, ja regulāri, ne retāk kā reizi gadā maksā biedra naudu, kāda ar kopsapulces lēmumu tiek noteikta kolektīvajiem biedriem.
4.5. Katram biedram ir tiesības mainīt savu statusu ne biežāk kā reizi gadā. Pilntiesīgs biedrs uz rakstiska iesnieguma pamata var iegūt biedra-atbalstītāja statusu un otrādi. Biedra naudas apjoms par kārtējo gadu maksājams atbilstoši biedra statusam.

5. nodaļa. Iestāšanās LAAA, izstāšanās un izslēgšana

5.1. Par LAAA biedru var kļūt ainavu arhitektūrā vai saistītās nozarēs diplomēti speciālisti, kuriem ir vismaz divu LAAA biedru ieteikumi (rekomendācijas), kā arī ainavu arhitektūras vai radniecisko nozaru studenti.
5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LAAA pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam desmit darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LAAA biedru. Atkārtotu pieteikumu drīkst iesniegt ne ātrāk kā pēc viena gada.
5.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LAAA, rakstveidā paziņojot par to valdei.
5.5. Biedru var izslēgt no LAAA ar valdes lēmumu, ja:
5.5.1. biedrs nodarījis būtisku kaitējumu LAAA, veicot darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
5.5.2. biedrs pārkāpis profesionālās Ētikas kodeksa normas;
5.5.3. biedrs nepilda kopsapulces vai valdes lēmumus;
5.5.4. biedrs nepilda savus pienākumus vai uzņemtās saistības;
5.6. biedrs vairāk nekā gadu nav maksājis biedra naudu.
5.7. Jautājumu par LAAA biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā. Ja izslēgšanas iemesls ir kāds no 5.nodaļas 5.1., 5.2., 5.3., vai 5.4. punktos minētajiem, valde, izskatot jautājumu par biedra izslēgšanu, uzaicina izslēdzamo biedru un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo izslēdzamajam biedram rakstveidā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

6. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

6.1. LAAA visiem biedriem ir vienlīdzīgas tiesības:
6.1.1. piedalīties visos LAAA organizētajos pasākumos;
6.1.2. saņemt informāciju par LAAA darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LAAA institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
6.1.3. iesniegt priekšlikumus par LAAA darbību un tās uzlabošanu.
6.2. LAAA pilntiesīgajiem biedriem ir papildus tiesības:
6.2.1. piedalīties LAAA pārvaldē, vēlēt un tikt ievēlētiem LAAA institūcijās;
6.2.2. pilntiesīgajam biedram, izņemot gadījumu, kad biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru, ir balsstiesības kārtējā kopsapulcē:
6.3.1. ievērot LAAA statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
6.3.2. turēt godā un ievērot Ētikas kodeksu;
6.3.3. ne retāk kā reizi gadā samaksāt biedra naudu, kuras apmērus apstiprina biedru kopsapulce;
6.3.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LAAA mērķu un uzdevumu īstenošanu.
6.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6.5. LAAA goda biedru, LAAA biedru-atbalstītāju un LAAA biedru-juridisko personu tiesības un pienākumus nosaka biedru kopsapulcē apstiprinātie nolikumi par LAAA goda biedru, LAAA biedru-atbalstītāju un LAAA biedru-juridisko personu statusu.

7. nodaļa. Biedrības struktūrvienības

7.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas LAAA teritoriālās un citas struktūrvienības.
7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LAAA regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina biedru kopsapulce.

8. nodaļa. Biedru kopsapulce

8.1. Biedru kopsapulce tiek sasaukta reizi gadā ne vēlāk kā līdz 31. martam.
8.2. Ārkārtas kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LAAA biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
8.3. Par biedru kopsapulces sasaukšanu valde biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu vismaz 14 dienas pirms kopsapulces.
8.4. Kopsapulce:
8.4.1. pieņem LAAA darbības programmu;
8.4.2. veic grozījumus LAAA statūtos;
8.4.3. ievēl un atsauc LAAA valdi;
8.4.4. apstiprina LAAA Ētikas kodeksu;
8.4.5. pieņem lēmumu par LAAA struktūras izmaiņām, tās likvidēšanu vai reorganizāciju.
8.5. Biedru kopsapulcē tiesīgi piedalīties visi LAAA biedri.
8.6. Lemttiesīgi ir LAAA pilntiesīgie biedri.
8.7. LAAA pilntiesīgais biedrs kā pilnvarota persona var pārstāvēt citu LAAA pilntiesīgo biedru, ja viņš par šādu pilnvarojumu rakstiski informējis LAAA valdi vismaz 1 darba dienu pirms kopsapulces.
8.8. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no pilntiesīgajiem biedriem.
8.9. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo pilntiesīgo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi pilntiesīgie biedri.
8.10. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem pilntiesīgajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošajiem pilntiesīgajiem biedriem.

9. nodaļa. LAAA izpildinstitūcija

9.1. LAAA izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no astoņiem valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs un divi ir valdes priekšsēdētāja vietnieki.
9.2. Kandidatūras valdes locekļu vēlēšanām biedru kopsapulcē izvirza LAAA biedri.
9.3. Valdi ievēl, aizklāti balsojot, uz trim gadiem.
9.4. Astoņi visvairāk balsu ieguvušie valdes locekļu kandidāti veido valdi. Valde no sava vidus izvirza priekšsēdētāju un divus valdes priekšsēdētāja vietniekus.
9.5. Ja kāds no valdes locekļiem, attaisnojošu iemeslu dēļ, nevar pildīt valdes locekļa pienākumus valdē, tad viņa vietu ieņem nākamais valdes locekļa kandidāts ar lielāko balsu skaitu.
9.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē.
9.7. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības izmantot izšķirošo balsi lēmumu pieņemšanā LAAA valdes balsojumos.
9.8. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieki ir tiesīgi pārstāvēt LAAA atsevišķi.
9.9. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt LAAA tikai kopā ar vēl četriem valdes locekļiem.
9.10. Valde pieņem no biedru kandidātiem rakstiskus iesniegumus par uzņemšanu LAAA, iepazīstas ar to izglītību, darbību un lemj par uzņemšanu LAAA.
9.11. Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi divos mēnešos un ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz pieci valdes locekļi. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo valdes locekļu.
9.12. Valde nodrošina saziņu ar biedriem elektroniskā veidā caur LAAA mājas lapu un biedru norādītajām elektroniskā pasta adresēm vai arī pa pastu pēc biedra rakstiska lūguma.

10. nodaļa. Revidents

10.1. LAAA finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu.
10.2. Biedrības revidents nevar būt LAAA valdes loceklis.
10.3. Revidents:
10.3.1. pieņem LAAA darbības programmu;
10.3.2. veic LAAA mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.3. dod atzinumu par LAAA budžetu un gada pārskatu;
10.3.4. izvērtē LAAA grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.5. sniedz ieteikumus LAAA finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai.
10.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5. Biedru kopsapulce apstiprina LAAA gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

11. nodaļa. LAAA Biedru nauda un finanses

11.1. Uzdevumu izpildei un statūtos minēto mērķu sasniegšanai likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā LAAA ir tiesības:
11.1.1. iegūt kustamo, nekustamo, intelektuālo īpašumu, kā arī citas tiesības;
11.1.2. papilddarbības veidā veikt izdevējdarbību, kā arī citu saimniecisko darbību;
11.1.3. veidot finanšu resursus.
11.2. LAAA finanšu resursus veido:
11.2.1. biedru nauda un iestāšanās nauda;
11.2.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
11.2.3. ienākumi no saimnieciskās darbības;
11.2.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu.
11.3. Biedrības biedri maksā biedra naudu vienu reizi gadā. Biedra nauda samaksājama par kārtējo gadu līdz 31.decembrim. Katrs biedra naudas maksājums vispirms sedz parādu par iepriekšējiem neveiktajiem maksājumiem.
11.4. Biedrus var atbrīvot no biedru naudas maksāšanas vai samazināt biedru naudas lielumu īpašu apstākļu dēļ ar valdes lēmumu.
11.5. Iestāšanās naudu pieteicējs iemaksā Biedrības norādītajā kontā, veicot attiecīgu pārskaitījumu līdz pieteikuma iesniegšanai.
11.6. Iestāšanās un biedra naudas apmēru ierosina valde un apstiprina biedru kopsapulce un tās apmērs nav maināms biežāk kā reizi gadā.
11.7. Valdes locekļiem ir tiesības uz atlīdzību.

12. nodaļa. Biedrības izbeigšanās

12.1. Biedrības darbība izbeidzas:
12.1.1. ar biedru sapulces lēmumu;
12.1.2. uzsākot biedrības bankrota procedūru;
12.1.3. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam skaitam;
12.1.4. ar tiesas nolēmumu.