Ainavas pētījumi

Promocijas darbi, piešķirot arhitektūras doktora (Ph.D.) zinātnisko grādu ainavu arhitektūras apakšnozarē:

 

2021. gads
Agnese Kusmane
“Lielmēroga dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas vizuāli estētiskās kvalitātes nozīme tās izmantošanas procesos”
Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit!

 

2019. gads
Kristīne Vugule
“Latvijas ceļu ainavas lietotāju uztverē”
Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit!

 

2019. gads
Linda Balode
“Rehabilitācijas dārzu un parku ainavtelpas kvalitātes”
Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit!

 

2019. gads
Aija Grietēna
“Ainavu telpas un iekštelpas mijiedarbe Latvijas izglītības un mākslas ēku arhitektūrā”
Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit!

 

2016.gads
Maija Veinberga
„Estētika un ekoloģija Latvijas pilsētu apstādījumu teritoriju plānošanā”,
Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit!

 

2015.gads
Lilita Zeltiņa (Sproģe)
“Ūdensdzirnavu un mazo HES ainavas Latvijā”
Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit!

 

2014.gads
Madara Markova
“Latgales dievnamu ainava”
Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit!

 

2014.gads
Natalija Ņitavska
“Baltijas jūras piekrastes ainavu identitāte Latvijā”
Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit!

 

2013. gads
Evita Zavadska (Alle)
“Mūsdienu māksla Latvijas kultūrainavā”
Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit!

 

2013. gads
Kristīne Dreija
“Latvijas vēsturiskie dārzi un parki mūsdienu lauku ainavā”
Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit!

 

2011.gads
Una Īle
“Dzīvojamo rajonu iekškvartālu ainaviskā kvalitāte Latvijas pilsētās”
Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit!

 

2010. gads
Daiga Zigmunde (Skujāne)
“Latvijas urbānās un lauku ainavas estētiskā un ekoloģiskā mijiedarbe”
Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit!

 

 

 

Promocijas darbi arhitektūras un sociālajās zinātnēs:

 

2001
Māra Urtāne
“Arheoloģisko pieminekļu ainava Latvijā. Landscape of archaeological sites in Latvia”
Swedish University of Agricultural Sciences, Zviedrija
Promocijas darba kopsavilkums pieejams šeit!

 

Promocijas darbi arhitektūras un sociālajās zinātnēs:
1999.gads
Aija Ziemeļniece
“Zemgales lauku ainavas transformācija”, RTU

 

 

Promocijas darbi Latvijas Lauksaimniecības universitātē, piešķirot arhitektūras doktora (Dr.arh.) zinātnisko grādu ainavu arhitektūras apakšnozarē: