Izglītība

VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA UN PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

3. (trešais) profesionālās kvalifikācijas līmenis – atbilst Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 4. līmenim

DĀRZKOPĪBAS TEHNIĶIS – 4 gadi pēc 9.klases, vai 1,5 gadi pēc 12.klases. Šis ir speciālists, kurš plāno, organizē un veic kultūraugu pavairošanu, audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu. Viņš nosaka izpildāmo darbu apjomu, sagatavo darbu plānu un nosaka darba uzdevumus, kā arī prot veikt darbus pats un vadīt darba procesu.

Īsteno: Bulduru Dārzkopības vidusskola

AINAVU BŪVTEHNIĶIS – 4 gadi pēc 9.klases vai 1,5 gadi pēc 12.klases. Šis ir speciālists, kas publiskās un privātās teritorijās organizē, īsteno un pārrauga teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus.

Īsteno: Bulduru Dārzkopības vidusskola

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA

Latvijā vienīgā augstākā izglītības iestāde, kurā iespējams apgūt augtāko izglītību ainavu arhitektūrā bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijās ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Studiju programmas tiek realizētas Vides un būvzinātņu fakultātē.

5. (piektais) profesionālās kvalifikācijas līmenis – atbilst Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 6. līmenim

Akadēmiskā bakalaura studiju programma – pilna laika studijas 3,5 gadi (7 semestri), iegūstamais grāds “Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā”.

Īsteno: Latvijas Lauksaimniecības universitāte Vides un būvzinātņu fakultāte

5. (piektais) profesionālās kvalifikācijas līmenis – atbilst Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenim

Profesionālā maģistra studiju programma – pilna laika studijas 1 gads (2 semestri) vai 2 gadi (4 semestri), iegūstamais grāds un profesionālā kvalifikācija: “Profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā vai profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā (Mg.arch.) un ainavu arhitekta kvalifikācija”.

Īsteno: Latvijas Lauksaimniecības universitāte Vides un būvzinātņu fakultāte

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 8. līmenis

Doktora studiju programma – Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri); Nepilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri), iegūstamais grāds: “Zinātnes doktors (Ph.D.) mūzikā, vizuālās mākslās un arhitektūrā”.

Īsteno: Latvijas Lauksaimniecības universitāte Vides un būvzinātņu fakultāte

Vairāk par izglītības līmeņu klasifikāciju ŠEIT!