Organizācijas

Nacionālās organizācijas

Latvijas Arhitektu savienība
Biedrība Latvijas Arhitektu savienība (LAS) ir vienīgā arhitektu profesionālā organizācija Latvijā un apvieno gandrīz 500 biedru – profesionālu arhitektu. LAS galvenie darbības virzieni ir arhitektu profesionālo interešu aizstāvība, arhitektu sertificēšana un arhitektūras attīstība un popularizēšana. LAS dibināta 1924.gadā.
LAS mērķi:
* apvienot un koordinēt Latvijas arhitektu, ārpus Latvijas dzīvojošo Latvijas arhitektu un sabiedrības centienus arhitektūras un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, izkopšanā un tālākā attīstībā Latvijā, kā arī veicināt arhitekta profesijas līdzdalību kultūras, saimnieciskajā un sociālajā dzīvē;
* sadarboties ar Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm jautājumos, kas skar visu arhitektūras jomu praksi, izglītību, zinātni, arhitekta sociālo apstākļu nodrošinājumu un tiesību aizsardzību, kā arī būvpolitiku un citus ar arhitekta darbību saistītos jautājumus.
Vairāk informācijas šeit!

 

Latvijas Būvinženieru savienība
Latvijas Būvinženieru savienība ir dibināta 1924.gadā. Trīsdesmitajos gados LBS tika iekļauta Latvijas inženieru savienībā, bet 1940.gadā pēc Latvijas okupācijas tā savu darbību pārtrauca. 1989.gada 27.maijā Būvinženieru kongresā LBS savu darbību atjaunoja.
Pašreiz LBS ir vairāk nekā 400 biedri, būvinženieri un vairāk nekā 50 asociētie biedri, būvtehniķi no visiem Latvijas reģioniem, kā arī vairāki asociētie biedri – juridiskās personas. LBS biedri ir augstāko izglītību būvniecībā vai ar to saistītā nozarē ieguvušie bakalauri, maģistri un inženieri, arhitekti, ceļu un tiltu speciālisti, siltumtehniķi, santehniķi un hidrotehniķi. Biedri darbojas būvprojektēšanā, būvdarbu vadīšanā un uzraudzībā, inženierizpētē, ēku un būvju tehniskā stāvokļa apsekošanā, kā arī akadēmiskās un profesionālās izglītības iestādēs un zinātnē.
Vairāk informācijas šeit!

 

Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija
Biedrība „Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija” ir profesionāla sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies telpiskās plānošanas jomā strādājošie speciālisti. Asociācija ir dibināta 1996.gadā – laikā, kad pēc mūsu valsts neatkarības atgūšanas sāka veidoties jaunā plānošanas sistēma. Tobrīd līdz ar politiskajām un ekonomiskajām izmaiņām kardināli mainījās plānošanas būtība – galvenā atbildība tika deleģētā pašvaldībām, beidza eksistēt valsts projektēšanas institūti un dibinājās jauni, nelieli profesionāli uzņēmumi. Šajā laikā, izprotot nepieciešamību veidot kopīgu profesionālo platformu, tika dibināta sabiedriska organizācija, kas apvienoja gan Latvijas pašvaldību darbiniekus, gan neatkarīgos nozares konsultantus.
Vairāk informācijas šeit!

 

Latvijas Dendrologu biedrība
Biedrības mērķi – sekmēt dendroloģisko jautājumu zinātnisku risināšanu Latvijā; sadarboties ar radniecīgu specialitāšu zinātniekiem un radniecīgām organizācijām Latvijā un citās valstīs, sekmēt sadarbību ar dendroloģijas un ar to saistītu nozaru jautājumiem; izdot zinātnisko literatūru, kā arī publicēties citu radniecīgu organizāciju izdevumos; piedalīties ar nozari saistītos projektos; konsultēt un veikt ekspertīzes ar nozari saistītos jautājumos.

 

Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrība
Biedrības mērķi – Dārzkopības izglītības attīstība Bulduru dārzkopības skolā; Dārzkopības kompetences centra izveides veicināšana Bulduru dārzkopības skolā; Dārzkopības mācību bāzes attīstība un pilnveide; Dārzkopības profesijas, nozares un skolas popularizēšana.
Vairāk informācijas šeit!

 

Latvijas Botāniķu biedrība
Latvijas Botāniķu biedrība (LBB) dibināta 1952. gadā kā Vissavienības Botāniķu biedrības Latvijas nodaļa. 1992. gadā Latvijas nodaļas biedru pilnsapulce nolēma atdalīties no Vissavienības Botāniķu biedrības un dibināt patstāvīgu Latvijas Botāniķu biedrību, kas būtu iepriekšējās organizācijas tiesību un pienākumu pārņēmēja. 1994. gada 9. decembrī tā tika reģistrēta kā nevalstiska organizācija.
LBB ir profesionāla organizācija, kas visas savas pastāvēšanas laikā vienojusi dažādās Latvijas augstskolās un zinātniskajās iestādēs strādājošos botāniķus un citu profesiju cilvēkus, kuri interesējas par botāniku. LBB ietvaros darbojas sūnu pētnieku – Briologu darba grupa, kuras biedri veic dažādas aktivitātes sūnu izpētes un aizsardzības jautājumos.
LBB vienmēr aktīvi iesaistās dabas aizsardzības jautājumu apspriešanā, sniedz viedokli un diskutē par iecerēm, kas var ietekmēt dabas daudzveidību Latvijā. Tās pārstāvji piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Konsultatīvajā padomē. LBB gatavo priekšlikumus īpaši aizsargājamo sugu sarakstiem, īpaši aizsargājamu teritoriju izveidošanai. Par tradīciju ir kļuvis noklausīties un apspriest biedru ziņojumus par zinātnisko pētījumu rezultātiem, piedalīties simpozijos, konferencēs un ekspedīcijās Latvijā un ārzemēs.
Vairāk informācijas šeit!

 

Latvijas Piļu un muižu asociācija
Profesionālā biedrība “Latvijas Piļu un muižu asociācija” (LPMA) ir dibināta 2000.gada 6.jūnijā Cirstu muižā un pašreiz apvieno 101 biedru.
Asociācijas galvenie mērķi ir veicināt Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, piļu un muižu unikālo kultūras mantojuma vērtību un vides apzināšanu, izpēti, atjaunošanu, uzturēšanu, pielāgošanu izmantošanai, izmantošanu un attīstību; sekmēt tūrisma, kultūras un radošu industriju nozaru un ar tām saistītās infrastruktūras un pakalpojumu attīstību pilīs un muižās; paplašināt piļu un muižu pieejamību sabiedrībai; popularizēt kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīt sabiedrības kultūras mantojuma apziņu un veicināt sabiedrības līdzdalību kultūras mantojuma aizsardzībā.
LPMA ir pastāvēta Tautsaimniecības padomes Tūrisma komitejā. Kopš 2017.gada LPMA ir biedrības “ICOMOS Latvija” – ICOMOS (International Council on Monuments and Sites, latviski – Starptautiskā pieminekļu un ievērojamu vietu padome) Latvijas nacionālās nodaļas – institucionālais biedrs. LPMA ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. LPMA ir parakstījusi Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu.
Par LPMA biedriem var būt juridiskas un fiziskas personas, kuru darbs, īpašums vai intereses saistītas ar kultūras mantojuma saglabāšanu, piļu un muižu apsaimniekošanu Latvijā.
Vairāk informācijas šeit!

 

Stādu audzētāju biedrība
Stādu audzētāju biedrība savu līdzšinējo nosaukumu guvusi 2003. gadā un apvieno stādu audzētājus no visas Latvijas – no vismazākajiem līdz sabiedrībā labi zināmām un lielām kokaudzētavām, kā AS “LVM sēklas un stādi” kokaudzētavām un stādaudzētavai “Baltezers”.
Organizācijas darbības mērķis ir stādu audzētāju, attiecīgo speciālistu un interesentu apvienošana, lai veicinātu gan visas nozares attīstību, gan uzlabotu stādu audzētāju izglītības līmeni, ražošanas vidi un profesionalitāti.
Viens no galvenajiem mērķiem ir attīstīt nozari tiktāl, lai mūsu valstī neieplūstu tik milzīgs skaits ārvalstu stādāmā materiāla, ar savu – Latvijā audzēto stādu palīdzību veidot vidi mūsu valstī sakoptu un atbilstošu tieši mūsu klimatam.
Vairāk informācijas šeit!

 

Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrība
Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrība dibināta 2008. gada 26. aprīlī, Uzņēmumu reģistrā biedrība reģistrēta 2008. gada 19. Jūnijā.
Biedrības darbības mērķi ir:

 •  Apvienot nozarē strādājošos, lai uzlabotu koku un apstādījumu stāvokli Latvijā un celtu nozarē strādājošo kvalifikāciju.
 • Izglītot un informēt sabiedrību par nozari.
 • Veicināt ar nozari saistītās normatīvās vides sakārtošanu Latvijā.
 • Sadarboties ar nozari saistītajām vietējām un starptautiskām biedrībām un organizācijām.
 • Apkopot informāciju par koku kopšanas nozari un tajā praktizējošajiem speciālistiem Latvijā.
 • Uzturēt un aktualizēt Latvijā praktizējošo arboristu (kokkopju) reģistru.
 • Organizēt speciālistu kvalifikācijas celšanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
 • Sniegt konsultācijas un atzinumus ar nozari saistītos jautājumos.
 • Sertificēt nozarē strādājošos.
  Vairāk informācijas šeit!

 

Biedrība “Annas Koku skola”
Semināri, lekcijas, konferences, meistarklases.
Organizācija, kuru veido cilvēki ar interesi mācīties un pie reizes izglītot citus. Biedrības pamatā ir ar kokiem saistītās saimniecības nozares: mežniecība, kokkopība, arboristika, ainavu arhitektūra un dārzniecība.
Vairāk informācijas šeit!

Starptautiskās organizācijas

Baltijas jūras reģiona ainavu arhitektūras grupa
BSRLA Baltic Sea Region Landscape Architecture Group
BSRLA ir dibināta 2017. gadā.
LAAA ir dibinātāju vidū.
Vairāk informācijas šeit!

 

Eiropas reģiona Starptautiskā Ainavu arhitektu federācija
IFLA EUROPE European Region of International Federation of Landscape Architects
IFLA Europe apvieno 34 Eiropas valstu nacionālās asociācijas. Tā ir Eiropas jumta organizācija ainavu arhitektūras nozares profesionāļiem un izglītības institūcijām – veic ainavu arhitektūras nozares profesionālās, izglītības, zinātniskās un mākslinieciskās darbības interešu pārstāvību. LAAA ir IFLA dalībvalsts.
Vairāk informācijas šeit!

 

Vispasaules Starptautiskā Ainavu arhitektu federācija
IFLA International Federation of Landscape Architects
IFLA ir dibināta 1948. gadā un apvieno 76 valstu nacionālās ainavu arhitektu profesionālās organizācijas 5 reģionos – Eiropas, Amerikas, Āfrikas, Āzijas-Klusā okeāna un Tuvo Austrumu. LAAA pievienojās IFLA 1996. gadā kā asociēta un 2012. gadā kā pilntiesīga dalībvalsts un ir vienīgā oficiālā IFLA dalīborganizācija no Latvijas. Latvijas ainavu arhitektu asociācijas pārstāvji pēdējo 9 gadu laikā spēlējuši aktīvo lomu Baltijas valstu interešu nostiprināšanā.
Vairāk informācijas šeit!

 

Eiropas Ainavu būvnieku asociācija
ELCA European Landscape Contractors Association
Vairāk informācijas šeit!

 

Starptautiskā Kultūrainavu komiteja
ICOMOS-IFLA International committee on Cultural Landscapes
ICOMOS-IFLA (International Council on Monuments and Sites – International committee on Cultural Landscapes)
Vairāk informācijas šeit!

 

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Vairāk informācijas šeit!

 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK)
Vairāk informācijas šeit!

 

Eiropas Padomes Kultūras, kultūras mantojuma un ainavu politikas komiteja
CDCPP The Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape
Latviju šajā komitejā pārstāv Kultūras ministrija.
Vairāk informācijas šeit!

 

Austrum-Baltijas ainavu arhitektūras skolu tīklojums
EBANELAS Eastern Baltic Network of Landscape Architecture Schools
Vairāk informācijas šeit!

 

Eiropas Ainavu arhitektūras skolu padome
ECLAS European Council of Landscape Architecture Schools
Organizācija ir dibināta 1991. gadā. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra ir ECLAS dalībnieki.
Vairāk informācijas šeit!

 

Eiropas universitāšu tīklojums par Eiropas Ainavu konvencijas ieviešanu
UNISCAPE European Network of Universities for the Implementation of the European Landscape Convention
Tas ir dibināts 2008. gadā.
Latvijā pašlaik UNISCAPE tīklojumā oficiāli nav pārstāvēta neviena universitāte.
Vairāk informācijas šeit!

 

Eiropas tīklojums par Eiropas Ainavu konvencijas ieviešanu
CIVILSCAPE
CIVILSCAPE ir starptautiska federācija, kurā ietilpst 132 pilsoniskās sabiedrības organizācijas, valsts iestādes un ekonomikas dalībnieki no 32 valstīm.
LAAA ir CIVILSCAPE tīklojuma dalīborganizācija.
Vairāk informācijas šeit!

 

DOCOMOMO ISC / Urbanism and Landscape DOCOMOMO (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement)
Organizācijā darbojas Starptautisko speciālistu komiteja Urbānisms + Ainava (International Specialist Committee Urbanism and Landscape), kuras misija ir veicināt mūsdienu ansambļu un vides izpēti, dokumentēšanu un aizsardzību, (pretstatā atsevišķiem pieminekļiem).
Vairāk informācijas šeit!

 

Starptautiskā Pilsētu un reģionālo plānotāju savienība
ISOCARP International Society of City and Regional Planners
Vairāk informācijas šeit!

 

EUCALAND Institute for Research on European Agricultural Landscapes EUCALAND
Is the acronym of “European Culture expressed in Agricultural Landscapes”.
Vairāk informācijas šeit!

 

Pastāvīgā Eiropas konference lauku ainavas pētniecībai – PECSRL
PECSRL Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape
Vairāk informācijas šeit!

 

Eiropas Ainavu arhitektūras arhīvu tīklojums
NELA Network of European Landscape Architecture Archives
NELA ir dibināts 2019. gadā. Latvija ir pārstāvēta tīklojumā ar LAAA.

 

Eiropas Padomes tīklojums dārzu politikas veidošanai
HEREIN GARDEN
Dibināts 2015. gadā. Latviju pārstāv Nacionālā mantojuma pārvalde.
Vairāk informācijas šeit!

 

Eiropas Vēsturisko dārzu ceļš
ERHG European Route of Historic Gardens
Ir Eiropas Padomes sertificēts Eiropas Kultūras ceļš.
Vairāk informācijas šeit!

 

LE-NOTRE INSTITUTE
Veicina starp- un pārdisciplināru dialogu par ainavu, lai veicinātu visu veidu ainavu ilgtspējīgu izplatīšanos.
Vairāk informācijas šeit!