Klasifikatori

Profesiju kvalifikāciju struktūra – Būvniecības nozares un Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektorā

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI)

LKI ir valsts līmeņa atsauču sistēma, kurā pa līmeņiem ir sakārtotas Latvijas izglītības sistēmā piešķirtās kvalifikācijas (EKI kontekstā). LKI struktūra, uzbūve un funkcijas ir veidotas, balstoties uz EKI un ņemot vērā Latvijas izglītības tradīcijas un kontekstu, kā arī iesaistīto pušu intereses.

 

Profesionālās izglītības likums (1999., ar 2015.gada 23. aprīļa grozījumiem, kas stājās spēkā 2015.gada 16.jūlijā) nosaka profesionālās kvalifikācijas līmeņu atbilstību LKI līmeņiem:
1. pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis – atbilst LKI 2. līmenim;
2. otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis – atbilst LKI 3. līmenim;
3. trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis – atbilst LKI 4. līmenim;
4. ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis – atbilst LKI 5. līmenim;
5. piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis – atbilst LKI 6. un 7. līmenim.
https://www.nki-latvija.lv/par-lki

 

Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 5.pantu, profesionālās kvalifikācijas līmeņi atbilst tāda paša līmeņa Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim un ir šādi:

 1. pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt elementārus praktiskus uzdevumus speciālista uzraudzībā;
 2. otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju daļēji patstāvīgi veikt vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības jomā;
 3. trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu;
 4. ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis – paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana;
 5. piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu;
 6. sestais profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība patstāvīgu lēmumu pieņemšanai un problēmu risināšanai nozarē vai profesijā mainīgos apstākļos, izmantojot specializētas zināšanas profesionālās darbības jomā;
 7. septītais profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība augsti kvalificētas profesionālas darbības veikšanai neprognozējamos apstākļos, sarežģītu profesionālu problēmu formulēšanai un kritiskai analīzei, izmantojot padziļinātas un plašas zināšanas profesionālās darbības jomā, kā arī patstāvīgu lēmumu pieņemšanai, integrējot dažādu jomu zināšanas un dodot ieguldījumu profesionālās darbības metožu attīstībā;
 8. astotais profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība patstāvīgai ideju izvirzīšanai, kritiskai analīzei, sintēzei un izvērtēšanai, radot jaunas zināšanas vai izpratni par esošām zināšanām un to lietošanu praksē, risinot nozīmīgus inovāciju vai jaunrades uzdevumus profesionālās darbības jomā.
  https://likumi.lv/ta/id/20244-profesionalas-izglitibas-likums
 Izglītības dokumenti (kvalifikācijas)
Izglītības dokumenti (kvalifikācijas)LKI līmenis
Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālās izglītības programmas skolēniem ar (smagiem) garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem)1.
Apliecība par vispārējo pamatizglītību
Apliecība par profesionālo pamatizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (pamatizglītības pakāpē)
2.
Atestāts par arodizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (arodizglītības pakāpē)
3.
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (vidējās izglītības pakāpē)
4.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (koledžas izglītība, studiju ilgums pilna laika studijās 2-3 gadi)5.
Bakalaura diploms
Profesionālā bakalaura diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (studiju ilgums pilna laika studijās - vismaz 4 gadi)
6.
Maģistra diploms
Profesionālā maģistra diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (kopējais pilna laika studiju ilgums - vismaz 5 gadi)
7.
Doktora diploms
Profesionālā doktora diploms mākslās
8.
Profesiju klasifikators

Saskaņā ar Ministru kabineta 23.05.2017. Noteikumiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”.

 

Ainavu arhitekts

7.LKI, profesijas kods 2162 01
Ainavu arhitekts izstrādā ainavu būvniecības ieceres dokumentus un ainavu būvprojektu, sadarbībā ar būvinženieriem plāno, organizē un vada ainavu būvniecības ieceres un būvprojekta izstrādi, veic uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, projektē ainavas, nodrošina autoruzraudzību atbilstoši būvprojektam.

 

Telpiskās attīstības plānotājs

7.LKI, profesijas kods 2164 08
Telpiskās attīstības plānotājs organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, koordinē telpiskās attīstības plānošanas dokumentos noteikto politiku, nosacījumu un rīcību ieviešanu un uzraudzību.

 

Arhitekts

7.LKI, profesijas kods 2161 01
Arhitekts plāno, organizē un vada būvniecības ieceres un būvprojekta izstrādi, projektē ēkas un inženierbūves, nodrošina autoruzraudzību atbilstoši būvprojektam, piedalās teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.

 

Dizainers

7.LKI, profesijas kods 2161 01
Dizainers vada produktu, vides, komunikācijas un/vai pakalpojumu dizaina projekta izstrādi; analizē auditorijas (lietotāja) vajadzības, problēmas, paradumus u.c.; izstrādā metodoloģisko ietvaru testēšanai, pārbauda materiālu atbilstību normatīvajiem aktiem, sagatavo tehnisko projektu, veic autoruzraudzību, produkta un/vai pakalpojuma prezentēšanu un virzīšanu tirgū.

 

Būvinženieris7.LKI, 2142 01

Būvinženieris organizē un vada būvniecības projekta komandu, plāno būvniecības projekta īstenošanas posmus, termiņus, resursus un izmaksas, veic risku analīzi un koordinē būvprocesos iesaistīto grupu intereses, seko plānu izpildei, analizē būvprocesus un sasniegtos rezultātus kopumā, veic korekcijas esošajos plānos, vada būvprocesu administrēšanu un dokumentēšanu. Pēta un ievieš būves informācijas modelēšanas jaunākās tehnoloģijas un pieejas būvprocesu efektivitātes uzlabošanā un pārvaldībā.

 

Vides dizainers – Interjera dizainers un Ārtelpu dizainers

6. LKI, 3432 27
Vides dizainers vada vides dizaina projekta izstrādi ar mērķi radīt funkcionālu, estētisku un ilgtspējīgu telpu (iekštelpu, ārtelpu), izvēlas pētniecības un analīzes metodes, veic padziļinātu telpiskās vides, lietotāju vajadzību un sociālekonomiskās situācijas izpēti, kā arī analogu risinājumu izpēti, analizē iegūtos rezultātus, projektē vides dizaina risinājumus, vada testēšanu, sagatavo tehnisko projektu un veic autoruzraudzību, prezentē rezultātus.

Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija,
ISCO-08, Starptautiskā Darba organizācija

2161 Building Architects
2162 Landscape Architects
2163 Product and Garment Designers
2164 Town and Traffic Planners
2165 Cartographers and Surveyors
2166 Graphic and Multimedia Designers

Uzņēmumu reģistra žurnālā ir ierakstāmi uzņēmuma galvenie darbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru.

NACE saimnieciskās darbības veida lietošanas joma

 • statistikas datu apkopošana atbilstīgi saimnieciskajām darbībām;
 • valsts informācijas sistēmu uzturēšana.
Pašlaik notiek darbs pie NACE jaunās redakcijas izveidošanas

NACE jaunās versijas lietošana ir paredzēta sākot ar 01.01.2025.
Detalizētāka informācija šeit!

NACE: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2. redakcija

71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
71.1 Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas
71.11 Arhitektūras pakalpojumi

Šajā klasē ietilpst:
– konsultācijas arhitektūras jautājumos;
– ēku projektu izstrāde un rasēšana;
– pilsētplānošana un ainavu arhitektūra.

Šajā klasē neietilpst:
– datorspeciālistu konsultācijas, sk. klases 62.02, 62.09;
– iekštelpu dekorēšana, sk. klasi 74.10.

* 2022.gada 17.maijā ar NACE – 71.11 Arhitektūras pakalpojumi norādīti 989 uzņēmumu darbībā.
Ainavu arhitektūras pakalpojumi netiek izdalīti atsevišķi no ēku projektu izstrādes un pilsētplānošanas pakalpojumiem.
Aktuālā informācija šeit!

81 Ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumi
81.3 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības

Šajā klasē ietilpst:
– augu stādīšana un kopšana saistībā ar:

 • privātmāju un kopdzīvojamo māju parku un dārzu kopšanu;
 • sabiedrisko un daļēji sabiedrisko ēku (skolu, slimnīcu, administratīvo ēku, baznīcu u.c.) parku un dārzu kopšanu;
 • pašvaldību zemes kopšanu (parkos, zaļajās zonās, kapos u.c.);
 • apstādījumu kopšanu gar satiksmes maģistrālēm (autoceļiem, dzelzceļa un tramvaja sliežu līnijām, kanāliem, ostām);
 • rūpniecisko, tirdzniecības un citu ēku apstādījumu kopšanu (jumta dārzi, fasāžu apstādījumi, iekštelpu dārzi u.c.);
 • sporta laukumu (futbola laukumi, golfa laukumi u.c.), spēļu laukumu, sauļošanās zālāju un citu atpūtas parku apstādījumu kopšanu;
 • stāvošo un plūstošo ūdeņu apstādījumu kopšanu (rezervuāri, īslaicīgi applūstošas teritorijas, dīķi, peldbaseini, grāvji, ūdensteces, notekūdeņu attīrīšanas sistēmas);
  – augu stādīšana aizsardzībai pret troksni, vēju, eroziju, redzamību un apžilbināšanu.

Šajā klasē neietilpst:
– augu, koku komerciāla ražošana un stādīšana komerciālai ražošanai, sk. nodaļas 01, 02;
– kokaudzētavas un meža koku audzētavas, sk. klases 01.30, 02.10;
– lauksaimniecības zemes uzturēšana labā ekoloģiskā stāvoklī, sk. klasi 01.61;
– būvniecība ainavu veidošanas mērķiem, sk. F sadaļu;
– ainavu dizains un arhitektūra, sk. klasi 71.11.

Informācija papildināta 17.05.2022.