Konkursu labas prakses nolikums

Latvijas Ainavu arhitektu asociācija atbalsta Latvijas Arhitektu savienības (LAS) valdes sēdē 2017. gada 11. aprīlī apstiprinātās LAS “Konkursu labas prakses vadlīnijas”. Vadlīniju mērķis ir saglabāt un uzturēt konkursu organizēšanas tradīciju, kas ir intensīvi veidojusies laika gaitā. Vadlīnijas nosaka principus, kādi izmantojami organizējot konkursus un atbilst labai praksei, ņemot vērā starptautisko pieredzi un Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Vadlīnijas precīzi definē dažādus konkursu veidus un to rīkošanas praksi, žūrijas komisijas rīcību un tās pienākumus, konkursu norisi, autortiesību un konkursa godalgu jautājumus. Vadlīniju neatņemama sastāvdaļa ir to pielikumi. Tie sastādīti kā konkursa rīkošanas secīguma un dokumentācijas pārbaudes (piemēram, konkursa nolikuma, programmas, plānošanas, priekšizpētes un citus izejas datu) saraksti. Vadlīnijās ir skaidrota LAS iesaiste konkursu prakses aspektos, piemēram, konkursu rīkotāju konsultēšana, konkursu programmu un nolikumu izskatīšana, LAS biedru pilnvarošana žūrijās un ekspertu komisijās, kā arī konkursu publicitātes aspekti. Vadlīnijās tiek vērsta uzmanība uz labai praksei neatbilstošu konkursu parametriem un LAS rīcību, ja tiek konstatēti būtiski pārkāpumi konkursu rīkošanā.

Vadlīniju atjaunoto versiju sagatavoja LAS valdes locekle Mgr.arh.Linda Leitāne–Šmīdberga, balstoties arī uz citu LAS biedru izteiktajiem priekšlikumiem un zvērināta advokāta Edgara Pastara (Cobalt) ieteikumiem. Vadlīnijas prezentētas LAS padomes sēdē 16.11.2016. Pirms šīm vadlīnijām bija spēkā LAS “Labas prakses nolikums. Rekomendācijas”, kas apstiprinātas LAS valdes sēdē 12.05.2010.

Ja jums nepieciešama konsultācija konkursu nolikuma izstrādē vai vēlaties to saskaņot ar vai iesaistīt LAS lūdzu sazināties ar valdes locekli Daci Kalvāni: dace.kalvane@latarh.lv.