Sertificēšanas process

Ainavu arhitektūras speciālistu sertificēšanas nolikums

Nolikums paredz ainavu arhitektūras speciālistu sertifikātu izsniegšanu, reģistrēšanu, pagarināšanu un anulēšanu.

1. Sertifikācijas programmas ir izstrādātas pēc sekojošiem kritērijiem:
– izglītības standarts profesijā;
– prakse sertificējamajā specialitātē;
– profesijā pielietojamo būvniecības normatīvo aktu zināšana;
– darba aizsardzības normatīvo aktu zināšanas.

2. Sertificēšanu veic personāla sertifikācijas institūcija – LAAA speciālistu sertifikācijas komisija (LAAA SSK), kurai ir tiesības darba veikšanai pieaicināt papildus ekspertus par samaksu vai sabiedriskā kārtā.

3. Kompetences sertifikātu izsniegšana notiek atbilstoši specializācijai, kura kopā ar darbības jomu jānorāda pieteikumā:
– ainavu arhitekts;
– ainavu tehniķis ar specializāciju projektētājs;
– ainavu tehniķis ar specializāciju darbu vadītājs;
– parka dārznieks.

Vienam prasītājam var tikt izsniegti sertifikāti vairākās specialitātēs atbilstoši pierādītajai praksei un zināšanām. Motivētu iemeslu dēļ sertificētā darbība var tikt ierobežota.

4. Sertifikāta saņemšanai pretendentam jāiesniedz pieteikums un dokumenti saskaņā ar “Speciālistu sertifikācijas procedūras aprakstu” (Kvalitātes rokasgrāmatas 1.p.)

5. Kvalifikācijas eksāmeni notiek par maksu. Maksu par eksaminācijas pakalpojumiem pēc saskaņošanas ar SSK nosaka LAAA valde, tā tiek apstiprināta kopsapulcē un var tikt mainīta ne biežāk kā reizi gadā, tā tiek izlietota biedrības darbībai un sertifikācijas komisijas uzturēšanai . (Kvalitātes rokasgrāmata, 10.1; 10.2 p.)

6. Piecpadsmit dienu laikā no pretendenta dokumentu paketes iesniegšanas tos izskata LAAA SSK administrators un pieņem lēmumu par komisijas sēdes norises vietu un laiku, pretendentu informējot vismaz septiņas dienas pirms sēdes.

7. Sertifikācijas kandidātiem nepieciešams atbilstošs izglītības līmenis un prakse.

7.1. Uz ainavu arhitekta kompetences sertifikātu, var pretendēt:

7.1.1. Pretendents ar akreditētā mācību iestādē iegūtu augstāko akadēmisko, 2. līmeņa profesionālo vai profesionālo bakalaura augstāko izglītību, kura nodrošina 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju arhitektūrā vai ainavu arhitektūrā un ne mazāk kā 3 gadu praksi specialitātē.

7.1.2. Pretendents ar akreditētā mācību iestādē iegūtu augstāko akadēmisko, 2. līmeņa profesionālo vai profesionālo bakalaura augstāko izglītību, kura nodrošina 5. līmeņa profesionālo citā, saskarīgā jomā un ne mazāk kā septiņu gadu praksi specialitātē.

7.2. Uz ainavu tehniķa – projektētāja kompetences sertifikātu var pretendēt:

7.2.1. Pretendents, ar akreditētā mācību iestādē iegūtu 1. līmeņa profesionālo augstāko ainavu tehniķa (daiļdārznieka) izglītību un ne mazāk kā trīs gadu praksi specialitātē.

7.2.2. Pretendents ar ne mazāk kā 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas) citā, saskarīgā jomā un profesionālo vidējo ainavu tehniķa, daiļdārznieka izglītību un piecu gadu praksi specialitātē.

7.3. Uz ainavu tehniķa – darbu vadītāja kompetences sertifikātu var pretendēt:

7.3.1. Pretendents, ar akreditētā mācību iestādē iegūtu 1. līmeņa augstāko profesionālo ainavu tehniķa, izglītību un ne mazāk kā trīs gadu praksi specialitātē.

7.3.2. Pretendents ar ne mazāk kā 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas) citā, saskarīgā jomā un profesionālo vidējo ainavu tehniķa, daiļdārznieka izglītību un piecu gadu praksi specialitātē.

7.4. Uz parka dārznieka kompetences sertifikātu var pretendēt:

7.4.1. Pretendents, ar akreditētā mācību iestādē iegūtu 3. līmeņa profesionālo vidējo ainavu tehniķa, daiļdārznieka, parka dārznieka izglītību  un ne mazāk kā trīs gadu praksi specialitātē.

7.4.2. Pretendents ar vidējo izglītību un ne mazāk kā vismaz piecu gadu praksi specialitātē.

7.5. Kompetences sertifikātu ainavu arhitektūras nozarēs īpašos gadījumos var piešķirt par izciliem profesionāliem sasniegumiem ainavu arhitektūrā arī tad, ja šī panta nosacījumi izpildīti tikai daļēji. Šādos gadījumos izsniegtais profesionālās kvalifikācijas sertifikāts dod tādas pašas tiesības, kā parastā kārtībā izsniegts sertifikāts.

8. Kompetences sertifikātu ainavu arhitektūras specialitātēs piešķir uz pieciem gadiem.

9. Sertifikāta derīguma termiņš pagarināms LAAA SSK ik pēc gada, nomaksājot nodevu (Kvalitātes rokasgrāmata 5.p.)

10. Kompetences sertifikāts atjaunojams, ja sertifikāta īpašnieks trīs gadus vai vairāk nav strādājis sertificētajā specialitātē.

11. Par atteikumu piešķirt kvalifikācijas sertifikātu vai pagarināt sertifikāta derīguma termiņu, vai par sertifikāta anulēšanu motivētu lēmumu pretendentu informē rakstiski ne vēlāk kā piecu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.

12. Kompetences sertifikātu var anulēt vai uz laiku apturēt tā darbību atbilstoši ainavu arhitektūras speciālistu sertifikācijas procedūrai. (Kvalitātes rokasgrāmatas 8. p.)

13. LAAA SSK nodrošina ar sertifikāciju saistītās lietvedības kārtošanu un dokumentācijas uzglabāšanu.

14. Sertificēšanas komisija nodrošina sertificēto personu saraksta un saraksta grozījumu publicēšanu.

Ainavu arhitektūras speciālistu sertificēšanas kvalitātes rokasgrāmata

1. Pretendenta pieteikums.

Kompetences sertifikāta iegūšanai jāiesniedz LAAA SSK šādi dokumenti:
– iesniegums uz veidlapas (1.pielikums);
– izglītību apliecinošs dokuments (diploma kopija, uzrādot oriģinālu);
– praktiskās darbības pierādījums sertificējamajā specialitātē, ziņas par praksi (skat. 1.1.-1.4.);
– rekomendācijas;
– Valsts valodas eksāmena apliecība (citvalodniekiem).

1.1. Ainavu arhitekta kompetences sertifikāta saņemšanai kā praktiskās darbības pierādījums sertificējamajā specialitātē jāiesniedz divi pretendenta un projekta vadītāja, parakstīti būvprojekti: ģenplāns, apstādījumu plāni, detaļzīmējumi, skices, fotogrāfijas u. c.(norādot projekta vadītāja apliecinātu pretendenta autorības procentu, ja darbs izstrādāts kolektīvā) un viena sertificēta ainavu arhitekta rekomendācija vai sertificēta ainavu arhitekta recenzēti projekti.

1.2. Ainavu tehniķa – projektētāja kompetences sertifikāta saņemšanai kā praktiskās darbības pierādījums sertificējamajā specialitātē jāiesniedz divi pretendenta parakstīti dārzu labiekārtošanas projekti apstādījumu plāni, detaļzīmējumi (norādot projekta vadītāja apliecinātu pretendenta autorības procentu, ja darbs izstrādāts kolektīvā), zīmējumus, skices, fotogrāfijas un viena sertificēta ainavu arhitekta rekomendācija vai sertificēta ainavu arhitekta recenzēti projekti.

1.3. Ainavu tehniķa – darbu vadītāja kompetences sertifikāta saņemšanai kā praktiskās darbības apliecinājums sertificējamā specialitātē jāiesniedz tiešā darbu vadītāja parakstīts saraksts par objektiem, kuros pretendents vadījis ainavas ierīkošanas darbus un kopijas no darba žurnāla vai citu juridisko personu izdotus pretendenta praksi apliecinošus dokumentus, sertificēta ainavu arhitektūras speciālista rekomendācija, fotogrāfijas un vēlamas pasūtītāju atsauksmes par pretendenta darbu, apliecība par zināšanu pārbaudi darba aizsardzībā.

1.4. Parka dārznieka kompetences sertifikāta saņemšanai kā praktiskās darbības pierādījums sertificējamajā specialitātē jāiesniedz pretendenta parakstīts savu darbu saraksts, ko apliecina darba devēji, sertificēta ainavu arhitektūras speciālista un tiešā darbu vadītāja rekomendācijas, fotogrāfijas, skices, kas apliecina pretendenta praksi, vēlamas pasūtītāju atsauksmes.

1.5. Kompetences sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai jāiesniedz SSK šādi dokumenti;
– pieteikums uz veidlapas (1.pielikums);
– saraksts par izpildītiem darbiem izsniegtā sertifikāta darbības laikā un dokumenti, kas to apliecina vai ilustrē;
– kvalifikācijas celšanas kursu beigšanas apliecību kopijas;

Valsts valodas eksāmena apliecības kopija, ja paaugstināts valodas zināšanu līmenis (citvalodniekiem).

1.6. Kompetences sertifikāta derīguma atjaunošanai, ja pretendents trīs vai vairāk gadus nav strādājis sertificētajā specialitātē, jāiesniedz SSK šādi dokumenti;
– pieteikums uz veidlapas (1.pielikums);
– kvalifikācijas celšanas kursu beigšanas apliecību kopijas;
– valsts valodas eksāmena apliecības kopija, ja paaugstināts valodas zināšanu līmenis.

2. Pretendenta iesniegto dokumentu ekspertīze.

2.1. Pretendenta iesniegtos dokumentus SSK administrators nodod ekspertīzei atbilstošas specialitātes ekspertam saskaņā ar LAAA valdes apstiprināto ekspertu sarakstu.

2.2. Pārbaudes rezultātus eksperts atspoguļo slēdzienā (pretendenta pieteikuma veidlapā paredzētajā vietā) un par tiem ziņo pretendentu kompetences atbilstības novērtēšanas komisijai.

3. Sertifikācijas komisijas darbība.

3.1. Pretendenta iesniegtos dokumentus SSK atbildīgais sekretārs pārbauda. Pārbaudes rezultātus atspoguļo slēdzienā (pretendenta pieteikuma veidlapā paredzētajā vietā) un par to ziņo sertifikācijas komisijas administratoram.

3.2. Pretendenta kompetences atbilstību “Ainavu arhitektūras speciālistu sertificēšanas nolikumam” novērtē komisija. Komisijas sastāvu katrai sēdei nosaka SSK administrators saskaņā ar LAAA valdes apstiprināto, komisijas sastāvam rekomendēto speciālistu sarakstu.

3.3. Komisija savu darbu veic pretendenta klātbūtnē, atbilstoši norādītajai shēmai:
– izskata pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību ainavu arhitektūras speciālistu sertificēšanas nolikumam;
– noklausās SSK nozīmētā eksperta ziņojumu par pretendenta profesionālās darbības pārbaudes rezultātiem;
– eksaminē pretendentu un apstiprina attiecīgās specialitātes pretendenta kvalifikācijas eksāmena rezultātus;
– iepazīstas ar apliecinošu dokumentu par Valsts valodas prasmes atbilstību attiecīgā profesionālā līmeņa prasībām saskaņā ar Valodu likumu, (citvalodniekiem).

3.4. Komisijas slēdzienu par pretendenta kompetences atbilstības novērtēšanas rezultātiem protokolē, un tas tiek glabāts sertifikācijas dokumentu lietvedībā atbilstoši Kvalitātes rokasgrāmatas 4.6.p. noteikumiem. Komisijas slēdziens par novērtēšanas rezultātiem tiek ierakstīts arī pretendenta iesniegumā (šim nolūkam paredzētajā vietā), un to paraksta visi novērtēšanas komisijas locekļi. Komisijas slēdzienam abos dokumentos jāsakrīt, par ko atbild SSK atbildīgais sekretārs.

4. Eksāmenu procedūra kompetences sertifikāta iegūšanai.

4.1. Eksāmenu procedūra ir atdalīta no kompetences atbilstības komisijas novērtēšanas komisijas darba.

4.2. Zināšanu pārbaudei tiek izstrādāti eksāmenu testi katrai sertificējamās darbības sfērai saskaņā ar profesijas standartu.

4.3. Eksāmenu biļetes izstrādā LAAA valdes nozīmētie speciālisti, ievērojot konfidencialitāti. Tās tiek glabātas SSK seifā, kur pieeja ir tikai SSK kvalitātes vadītājam.

4.4. Eksāmenā pretendents izvēlas vienu testu no vismaz pieciem, kuri atrodas slēgtās aploksnēs ar kvalitātes vadītāja parakstu uz tām, atbilstoši sertificējamās darbības jomai. Testā pretendents atzīmē katram jautājumam pareizo atbildi. Eksāmenu biļetēs uz katru jautājumu doti trīs atbilžu varianti, no kuriem viena atbilde ir pareiza.

4.4.1. Ja pretendents kļūdījies vienā atbildē, eksaminatori uzstāda papildus jautājumus par attiecīgo tēmu. Ja atbildes ir pareiza, eksāmens nokārtots.

4.4.2. Ja pretendents kļūdījies divās vai vairāk atbildēs, eksāmenu var kārtot otro reizi ne agrāk kā pēc viena mēneša. Ja arī trešajā eksāmenā zināšanas ir nepietiekamas, pretendentu atkārtoti atļauts eksaminēt ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem.

4.5. Eksaminētājus nozīmē un instruē SSK administrators atbilstoši LAAA valdes apstiprinātam ekspertu sarakstam. Eksāmenu procesā piedalās arī SSK kvalitātes vadītājs, kurš atbild par eksāmenu testu konfidencialitāti un regulāru biļešu komplekta satura atjaunošanu atbilstoši izmaiņām ainavu arhitektūras tehnoloģijās un likumdošanā.

4.6. Eksāmenu gaita tiek atspoguļota pretendenta iesnieguma veidlapā, šim nolūkam paredzētā sadaļā, kurā tiek norādīts pretendenta atbildētā testa numurs, nepareizi atbildētie un papildus uzdotie jautājumi un eksaminatoru slēdziens par eksāmenu rezultātiem. Eksāmena testu paraksta pretendents un tā tiek uzglabāta SSK arhīvā desmit gadus kopā ar citiem iesniegtajiem dokumentiem.

4.7. Eksāmena rezultātus izskata pretendenta kompetences atbilstības novērtēšanas komisija.

5. Sertifikātu piešķiršana.

Sertifikātus piešķir SSK, šai nolūkā veicot sekojošas funkcijas:
– pieņem pretendenta iesniegumu saskaņā ar 1.1p. noteiktajām prasībām;
– nozīmē ekspertu un nodod ekspertīzei pretendenta iesniegtos dokumentus saskaņā ar 2.1.p. noteiktajām darbībām;
– nozīmē pretendenta kvalifikācijas atbilstības novērtēšanas komisiju un organizē tās darbu saskaņā ar sertifikācijas procedūras 3.p.;
– sagatavo eksāmenu testus pretendenta zināšanu pārbaudei 4.2.p.;
– pieņem lēmumu par kompetences sertifikāta piešķiršanu, ņemot vērā kvalifikācijas atbilstības novērtēšanas komisijas slēdzienus un pretendenta kārtotā eksāmena rezultātus;
– sagatavo sertifikācijas dokumentāciju un izsniedz piešķirtos kompetences sertifikātus;
– informāciju par piešķirtajiem sertifikātiem ievada LAAA SSK datu bāzē;
– kontrolē sertifikāta derīguma termiņa izbeigšanos un uzaicina sertifikāta īpašnieku uz kvalifikācijas celšanas kursiem un kvalifikācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.

6. Kompetences sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana.

6.1. Informācija par izsniegtajiem sertifikātiem un to derīguma laiku tiek ievadīta LAAA datu bāzē, no kuras LAAA atbildīgais sekretārs iegūst informāciju par izsniegto kvalifikācijas sertifikātu derīguma termiņa izbeigšanos un gatavo šo sertifikātu īpašniekiem vēstules ar uzaicinājumu apmeklēt LAAA organizētos kvalifikācijas celšanas kursus vai ierasties uz kompetences sertifikātu derīguma termiņa pagarināšanu vai atjaunošanu.

6.2. Kvalifikācijas celšanas kursos tiek izskatīti pieņemtie likumdošanas akti, to grozījumi un raksturīgākie šo normatīvo aktu pārkāpumi, informācija par jaunākajām praksē pielietojamām tehnoloģijām vai materiāliem. Kursos lekcijas lasa augsti kvalificēti speciālisti pēc SSK apstiprinātas programmas.

Pēc kursu beigšanas pretendentam tiek izdota apliecība, kuras kopija pievienojama iesniegumam par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu. Bez kursu apmeklēšanas   kvalifikācijas sertifikāta pagarināšanai pretendentam jārīko eksāmens par jaunākajiem grozījumiem likumdošanas aktos. Eksāmenu var kārtot arī pretendenti, kuri nav apmeklējuši kursus.

6.3. Kompetences sertifikāta pagarināšanai pretendents iesniedz 1.5.p. norādītos dokumentus, kuri tiek nodoti SSK nozīmētajam ekspertam, kurš veic saņemto dokumentu un pretendenta darbības ekspertīzi atbilstoši 2.3.p.

6.4. Kompetences sertifikāta atjaunošanai pretendents iesniedz 1.6.p. norādītos dokumentus, kuri tiek nodoti SSK nozīmētajam ekspertam, kurš veic saņemto  dokumentu un pretendenta darbības ekspertīzi atbilstoši 2.3.p.

6.5. Pretendenta kvalifikācijas atbilstības novērtēšanas komisija pretendenta klātbūtnē noklausās eksperta ziņojumu par pretendenta darbību sertifikāta derīguma  laikā un dod savu slēdzienu. Pretendenta atbilstības novērtēšanas komisijas darbību reglamentē 3.p., bet piešķiršanu 5.p.

7. Sertificēto būvniecības speciālistu uzraudzība.

7.1. Saskaņā ar LR Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie Būvnoteikumi” ainavu tehniķa – būvdarbu vadītāju uzraudzību var veikt Būvinspekcija. Visu informāciju par speciālistu praksē pieļautajiem pārkāpumiem Būvinspekcijai jāsniedz sertifikācijas komisijai jautājuma izskatīšanai par izsniegtā kompetences sertifikāta anulēšanu vai darbības apturēšanu.

7.2. Pārbaudes visās sertificējamās specialitātēs var veikt pati sertifikācijas komisija vai tās nozīmēti eksperti bez iepriekšējas sertificētā speciālista brīdināšanas.

8. Sertifikāta anulēšana vai darbības apturēšana.

8.1. Sertifikātu var anulēt vai apturēt tikai LAAA SSK:

– ja izrādījies, ka pretendents SSK sniedzis nepareizu informāciju;
– pēc Valsts Būvinspekcijas vai Valsts Ekspertīzes ziņojuma par tīšām kļūdām profesionālajā darbībā vai nekvalitatīvu darbu un šo ziņu pārbaudes;
– pēc citu iestāžu vai organizāciju, vai atsevišķu pilsoņu ziņojumu pārbaudes.

8.2. Sertificēto ainavu arhitektūras nozares speciālistu darbības pārkāpumus izskata LAAA SSK nozīmēts eksperts un pretendentu kompetences atbilstības novērtēšanas komisija, piedaloties sertifikāta īpašniekam.

8.3. SSK administrators ne vēlāk kā trīs dienu laikā no ekspertīzes uzdevuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nozīmētās ekspertīzes dienas nosūta rakstisku vēsti sertifikāta īpašniekam ar uzaicinājumu piedalīties ekspertīzes procedūrā.

8.4. Ja sertificētais speciālists, kura iespējamais pārkāpums jāizskata, bez attaisnota iemesla paziņošanas uz sēdi neierodas, komisija lēmumu var pieņemt bez viņa klātbūtnes. Lēmumam par sertifikāta anulēšanu vai apturēšanu jābūt protokolētam .

8.5. Lēmumā par kompetences sertifikāta anulēšanu vai darbības apturēšanu jānorāda, uz cik ilgu laiku lēmums ir spēkā.

8.6. Sertifikāta darbības apturēšanas gadījumā – pēc konflikta atrisināšanas, ja pierādīta sertifikāta īpašnieka pietiekama kompetence, ar SSK lēmumu sertifikāta darbība tiek atjaunota, bet ja konflikta izskatīšanas laikā tiek pierādīta pretendenta nepietiekama kompetence, sertifikāts tiek anulēts. Pēc termiņa izbeigšanās sertifikāta anulēšanas gadījumā pretendentam ir tiesības no jauna uzsākt sertificēšanas procedūru parastajā kārtībā.

8.7. Sertifikāta anulēšanas gadījumā SSK atbildīgais sekretārs izsniedz vai nosūta lēmumu bijušajam sertifikāta īpašniekam ne vēlāk kā piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas un ievieto informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas.

9. Apelācijas procedūra.

9.1. SSK motivēts lēmums par kompetences sertifikāta piešķiršanas atteikumu vai izsniegtā sertifikāta anulēšanu piecu dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas tiek nosūtīts pretendentam.

9.2. Sertifikāta pretendentam ir tiesības šo lēmumu pārsūdzēt desmit kalendāro dienu laikā. Šai nolūkā pretendents iesniedz LAAA SSK argumentētu protestu, kura pārbaudei tiek nozīmēts cits eksperts. Eksperta slēdzienu izskata, piedaloties pretendentam, atkārtotā kompetences atbilstības novērtēšanas komisijas sēdē, kuras veikšanai SSK kvalitātes vadītājs nozīmē kompetentu komisiju, kuras locekļi nav bijuši tieši saistīti ar izskatāmo jautājumu.

9.3. Apelācijas iesniedzējam ir tiesības izteikt iebildumus par apelācijas komisijas sastāvu. SSK izskata apelanta iebildumu iemeslus un izlemj, vai tos akceptēt un attiecīgi izmainīt komisijas sastāvu.

9.4. Ja arī atkārtotā kompetences atbilstības novērtēšanas komisijas sēdē tiek pieņemts pretendentu neapmierinošs lēmums, viņam ir tiesības vērsties šķīrējtiesā.

10. Sertifikācijas apmaksa

10.1. Kompetences sertifikāta pretendentam, iesniedzot dokumentus un iesniegumu, jāsamaksā eksaminācijas pakalpojumu maksa. Pirms sertifikāta saņemšanas ir jāveic maksa par sertifikācijas pakalpojumiem.

10.2. Maksu par eksaminācijas pakalpojumiem pēc saskaņošanas ar SSK nosaka LAAA valde, tā tiek apstiprināta kopsapulcē un var tikt mainīta ne biežāk kā reizi gadā, tā tiek izlietota LAAA darbībai un sertifikācijas komisijas uzturēšanai.