Ētikas kodekss

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības biedru ētikas kodekss apstiprināts LAAB (tagad – LAAA) kopsapulcē, 2013. gada 9. martā

1. Kodeksa mērķis

1.  Ētikas Kodekss (turpmāk – Kodekss) satur svarīgus, ainavu arhitektūras nozarē strādājošu profesionāļu darbības principus attiecībā pret sabiedrību, pasūtītāju, kolēģiem, ainavu un vidi. Tā mērķis ir atbalstīt un veicināt augstākos profesionālos standartus un pakalpojumu kvalitāti, nevis būt par pamatu disciplināru darbību uzsākšanai.

2. Kodeksa piemērošanas principi

1. Kodekss ir saistošs visiem Latvijas Ainavu Arhitektūras biedrības biedriem, biedru kandidātiem un biedriem atbalstītājiem (turpmāk – LAAB biedri).
2. Kodekss ir saistošs visām personām, kuras atbilstoši tam atzīstamas kā ainavu arhitektūras nozarē strādājoši profesionāļi, un ir pievienojušās Kodeksam. Attiecībā uz profesionāļiem, kas Kodeksam nav pievienojušies, Kodeksam ir rekomendējošs raksturs.
3. Ainavu arhitektūras nozares profesionāļi, kuri nav LAAB biedri, Kodeksam pievienojas iesniedzot LAAB valdei rakstisku iesniegumu. Pēc iesnieguma saņemšanas, LAAB valde atbild ar apstiprinājuma vēstuli par pievienošanos Kodeksam.
4. Kodeksā pausto standartu neievērošanai ir jābūt nopietni argumentētam iemeslam, pretējā gadījumā tā var tikt izvērtēta kā necieņa pret savu profesiju un LAAB biedriem.
5. Atkarībā no Kodeksa pārkāpšanas būtības un apmēriem LAAB Ētikas komisija var lemt par publiska brīdinājuma izteikšanu, un rosināt LAAB biedra sertificēšanas ierobežojumus vai izslēgšanu no LAAB (skat. punktu 4.2.1).

3. Profesionālās uzvedības principi

1. Kompetence
1.1. LAAB biedrs ievēro visus spēkā esošos normatīvos aktus, kas saistīti ar dažādu mērogu ainavu un teritoriju plānošanu, projektēšanu, būvniecību un uzturēšanu.
1.2. LAAB biedra pienākums ir pārzināt un ievērot šo Kodeksu.
1.3. LAAB biedrs savu ētisko rīcību balsta uz vispārpieņemtiem ētikas principiem.
1.4. LAAB biedram paškritiski jāvērtē sava kompetence un nepārtraukti jāceļ profesionālā kvalifikācija.
1.5. Atbilstoša darba rezultāta nodrošināšanai LAAB biedrs darba izpildē pieaicina attiecīgās jomas konsultantus un apakšuzņēmējus, izvēlē vadoties pēc profesionalitātes un kompetences principa.
1.6. LAAB biedrs uzņemas eksperta pienākumus tikai tad, ja izvērtējamā nozare un specializācija atbilst tā profesionālajām zināšanām un pieredzei.
1.7. LAAB biedrs ievēro autortiesību normas saskaņā ar Autortiesību likumu un citiem šo jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Autortiesību neievērošana kvalificējama kā plaģiāts un autortiesību pārkāpums, tāpēc LAAB biedrs nepieļauj plaģiātu.
2. Interešu konflikta novēršana
2.1. LAAB biedrs izvairās no konkrētu ražotāju, izplatītāju vai tirgotāju interešu pārstāvniecības, nepiedāvājot analogus izstrādājumus.
2.2. Gadījumā, ja LAAB biedrs vai viņa uzņēmums ir konkrētā produkta autors vai izplatītājs, tad pašreklāma ir pieļaujama, skaidri norādot autora intelektuālo vai finansiālo ieguldījumu.
2.3. Par projekta autoriem uzskatāmi tikai tie speciālisti, kuru intelektuālais ieguldījums ir projekta izstrādes pamatā. Projektu reprezentatīvos materiālos un publikācijās jāuzrāda visi līdzautori.
3. Objektivitāte
3.1. LAAB biedrs savā profesionālajā darbībā sadarbojas ar nozares dažādo profesiju kolēģiem, citiem speciālistiem, pasūtītājiem, darba devējiem, darbiniekiem un citiem iesaistītajiem, profesionāli, objektīvi, neatkarīgi, ar vispusīgu pieeju un redzējumu.
3.2. LAAB biedrs savā darbībā nepieļauj diskrimināciju tautības, rases, dzimuma, vecuma, seksuālās orientācijas, politisko, filozofisko vai reliģisko uzskatu, sociālās izcelsmes, mantiskā, ģimenes vai veselības stāvokļa dēļ.
3.3. Veicot nozares eksperta pienākumus, LAAB biedrs ir objektīvs, nedrīkst ietekmēties no Pasūtītāju vēlmēm un nedrīkst pakļauties viņu spiedienam, kas varētu subjektīvi ietekmēt darba saturu.
3.4. LAAB biedram jāuzņemas tikai tādi pakalpojumi, kurus viņš var sniegt visaugstākajā profesionālajā līmenī.
4. Pienākumi pret profesiju un Pasūtītāju
4.1. LAAB biedra atalgojums nedrīkst noteikt viņa darba kvalitāti.
4.2. LAAB biedram kā dažādu mērogu ārtelpas plānotājam un pārveidotājam ir jāspēj līdzsvarot apkārtējās vides attīstību ar dabas aizsardzības nosacījumu ievērošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, izmantojot ilgtspējīgas plānošanas un katras konkrētās vietas identitāti respektējošu pieeju.
4.3. LAAB biedra pienākums ir veicināt sabiedrības izpratnes veidošanu par ainavu vērtību, to lomu un izmaiņām tajās.
4.4. LAAB biedram ir profesionāli jāizvērtē līdzsvars starp dabas un vides aizsardzības jautājumiem, pieņemot objektīvus lēmumus, kas nosaka vai atceļ darbību ierobežojumus katrā konkrētā plānošanas un projektēšanas situācijā.
4.5. LAAB biedra profesionālās darbības pamatā ir ilgtspējīgas un integrētas plānošanas principi un uz ekoloģiskajiem, estētiskajiem un resursus taupošiem ekonomiskiem apsvērumiem balstīti lēmumi, respektējot vietas identitāti, kultūrvēsturiskās un ģeomorfoloģiskās vērtības, lai saudzētu, saglabātu, attīstītu un uzlabotu dzīves kvalitāti kā pašreizējām tā nākamajām paaudzēm. Par ilgtspējīgu nav uzskatāms tāds attīstības risinājums, kas nav vispusīgi izvērtēts.
4.6. LAAB biedram ir jāvēršas pret neprofesionālām un īstermiņa plānošanai raksturīgām darbībām attiecībā pret apkārtējo vidi un ainavu, jāinformē un jābrīdina sabiedrība un profesionālās aprindas par šādas rīcības sekām, kā arī jāatsakās līdzdarboties šādos pasākumos.
4.7. LAAB biedram ir jābūt korektam pret Pasūtītāju, taču vienlaikus pielietotajiem projektēšanas risinājumiem jāaizstāv sabiedrības intereses un jābūt videi draudzīgiem neatkarīgi no Pasūtītāja darba uzdevuma, ja tas ir pretrunā ainavu arhitekta profesionālās ētikas principiem.
4.8. Situācijās, kad Pasūtītāja paustās vēlmes ir pretrunā LAAB biedra profesionālās ētikas principiem, LAAB biedram ir pienākums no šāda darba atteikties.
4.9. Jebkurš projekta risinājums jāplāno tā, lai tas nekaitētu apkārtējai videi un sabiedrībai ne vien saistībā ar likumdošanu, bet arī saskaņā ar LAAB biedra profesionālās ētikas principiem. Vienmēr pēc samērīguma principa jāizvērtē vai projekta rezultātā viena indivīda iegūtais labums nav lielāks par sabiedrībai un videi nodarīto ļaunumu.
5. Attiecības ar saistīto nozaru kolēģiem un LAAB
5.1. LAAB biedrs nedrīkst graut citu LAAB biedru un nozarē strādājošo speciālistu profesionālo reputāciju.
5.2. LAAB biedrs savā darbībā vadās pēc koleģialitātes principa, kas balstās uz savstarpēju cieņu un toleranci, taisnīgumu un labvēlīgu attieksmi, kā arī konstruktīvu sadarbību konfliktsituācijās, runas veidu un uzvedību, kas neaizskar citu cilvēku pašcieņu.
5.3. LAAB biedrs ir atbildīgs par savu rīcību un uzvedību un nepieļauj situācijas, kas neatbilst vispārpieņemtām morāles normām un varētu kaitēt LAAB reputācijai vai attiecīgās personas profesionālajam prestižam.
5.4. LAAB biedra sniegto profesionālo pakalpojumu noteiktajai vērtībai jābūt atbilstošai ieguldītajam darbam un definētajam darba veidam.

4. Kodeksa izpildes nodrošināšana

1. Pārkāpumu izskatīšanas kārtība
1.1. LAAB Ētikas komisija sastāv no 7 locekļiem, kurus pēc LAAB biedru rekomendācijas un kopsapulces balsojuma ievēl uz 3 gadiem ar tiesībām atkārtoti tikt ievēlētiem.
1.2. LAAB Ētikas komisija ir lemttiesīga, ja lēmuma pieņemšanā piedalās vismaz 5 Ētikas komisijas locekļi.
1.3. Jebkurš LAAB Ētikas komisijas lēmums ir pieņemts, ja par tā pieņemšanu nobalso vismaz 2/3 no klātesošajiem komisijas locekļiem.
1.4. Iespējama interešu konflikta gadījumā, Ētikas komisijas loceklis atturās no dalības konkrētā lēmuma pieņemšanā.
1.5. Ierosināt jautājuma izskatīšanu par šī Kodeksa pārkāpumu var jebkura perona, kuras intereses ir skartas, iesniedzot LAAB valdei rakstisku pieteikumu, kurā norāda iesniedzēja personu identificējošus datus, raksturo pārkāpumu, par kuru tiek iesniegts pieteikums, iespējamā pārkāpēja personu, pārkāptās Kodeksa normas.
1.6. LAAB valde 5 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas pa pastu vai ar elektroniskās saziņas līdzekļiem nosūta pieteikuma kopiju personai, kura pieteikumā minēta kā iespējamais pārkāpējs, kā arī pārējiem saistībā ar iespējamo pārkāpumu minētajiem, lūdzot sniegt paskaidrojumus par pieteikumu.
1.7. Paskaidrojumi par pieteikumu iesniedzami brīvā formā pa pastu vai personīgi LAAB Ētikas komisijai 10 darba dienu laikā pēc lūguma nosūtīšanas. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildus informācija, LAAB Ētikas komisija pēc saviem ieskatiem var uzaicināt puses, kā arī trešās personas mutvārdu paskaidrojumu vai viedokļa sniegšanai LAAB Ētikas komisijas sēdē, kurā tiek izskatīts attiecīgais pieteikums.
1.8. LAAB valde reģistrē un apkopo pieteikumus par šī Kodeksa pārkāpumiem un saņemtos paskaidrojumus, kā arī sagatavo lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju. LAAB valde nodod sūdzību izskatīšanai LAAB Ētikas komisijai, tiklīdz apkopota un sagatavota lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informācija.
1.9. Ētikas komisija lēmumu pieņem ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
2. Atbildība par pārkāpumiem
2.1. Ja konstatēts šī Kodeksa pārkāpums, ņemot vērā tā raksturu, sekas un pārkāpēja attieksmi pret notikušo, LAAB Ētikas komisija var pieņemt šādus lēmumus:
2.1.1. izteikt pārkāpējam brīdinājumu par pārkāpumu;
2.1.2. rosināt SSK apturēt vai anulēt LAAB SSK izsniegtu sertifikātu;
2.1.3. rosināt SSK liegt iespēju sertificēties LAAB 3 gadus;
2.1.4. rosināt LAAB valdi izslēgt individuālo vai kolektīvo biedru no LAAB ar tiesībām atjaunot dalību LAAB pēc 1 gada, pēc 5 gadiem vai izslēgt biedru no LAAB bez tiesībām atjaunot dalību LAAB.
2.2. Atkārtota pārkāpuma konstatēšana viena gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas ir pamats, lai Ētikas komisija rosinātu LAAB valdi izslēgt individuālo vai kolektīvo biedru no LAAB, kā arī rosināt SSK apturēt vai anulēt sertifikātu.
2.3. LAAB valde 14 darba dienu laikā pēc Ētikas komisijas lēmuma pieņemšanas nosūta to pārkāpumā iesaistītajām personām.
2.4. LAAB Ētikas komisijas pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami LAAB kopsapulcē vai sasaucama ārkārtas kopsapulce.