Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programma

Šis ir bijis ražens gads un 18.jūnijā LLU aulā plkst. 11.00 tiks pasniegti diplomi ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 18 pamatstudiju absolventiem un 12 maģistrantiem. Esam pateicīgi studentiem par aktuālām tēmām un profesionālo pieeju darbu izstrādē un pasniedzējiem par lielu ieguldījumu jauno speciālistu zināšanu pilnveidē un praktiskajā darbā, kā arī prakses laikā iegūtām zināšanām, strādājot nozares uzņēmumos un pašvaldībās.

No šī gada Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra realizē studiju programmu izmaiņas, kas apstiprinātas Akadēmiskās izglītības centrā 2017.gadā. Šobrīd jaunā LLU ainavu arhitektūras studiju programmu īstenošanas forma atbilst vairākām citās Eiropas augstskolās pēc Boloņas principiem īstenotajām studiju programmām ainavu arhitektūrā, kas turpmāk veicinās studentu apmaiņu un studiju procesa savstarpējo saskaņošanu un atzīšanu:
• 3,5 gadu akadēmiskā bakalaura studiju programma “Ainavu arhitektūra un plānošana”, kas ir pirmā no divām secīgi apgūstamām studiju programmām. Iegūstamais grāds – inženierzinātņu bakalaurs ainavu arhitektūrā
• 2 gadu profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Ainavu arhitektūra un plānošana”, kas ir otrā no divām secīgi apgūstamām studiju programmām, kuras kopumā nodrošina izglītību, kas nepieciešama profesionālās kvalifikācijas un profesionālās patstāvīgās prakses tiesību iegūšanai ainavu arhitektūrā. Iegūstamais grāds – profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā un iegūstamā kvalifikācija – ainavu arhitekta kvalifikācija.

Izglītības galvenās izmaiņas ir šādas – ainavu arhitekta kvalifikācija piešķirama tagad maģistrā līmenī, kas kopā ar bakalaura studijām aizņem 5,5 gadus nepārtrauktās studijas un absolvents dodas darba tirgū tikai pēc abu studiju programmu apgūšanas.

Pamatstudijās studijas tiks uzsāktas septembrī, iepriekš nokārtojot iestājpārbaudījumu zīmēšanā 2018.gada 12.jūlijā, Valdekas pils, Rīgas iela 22, Jelgava. Laiks tiks precizēts katram atkarība no studentu skaita.

Ja ir nepieciešamas konsultācijas zīmēšanā, no 2018.gada 3.jūlija – 10.jūlijam darba dienās no plkst. 9:00 – 18:00, iepriekš sazinoties personīgi ar docenti Ivetu Lāčaunieci, e-pasts: iveta.lacauniece@llu.lv

Iestāšanās maģistrantūrā notiks ziemas periodā, kad varēs pievienoties arī mūsu absolventi no iepriekšējiem gadiem, kam ir iegūta profesionālā bakalaura grāds ainavu arhitektūrā un studēt vienu gadu, iegūstot profesionālā maģistra grādu ainavu arhitektūrā.

Uz satikšanos studijās Valdekas pilī!

foto:llu.lv