Nolikums

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Latvijas Ainavu arhitektūras balva (LAABA) ir ainavu arhitektūras nozares meistarības sasniegumu skate.

LAABA mērķis ir veicināt sabiedrības un citu nozaru speciālistu izpratni par ārtelpu kā nozīmīgu estētikas un sociālas vides saskarsmes vietu, nacionālas un vietējas nozīmes kultūrvides stiprinātāju un ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļu.

LAABA uzdevums ir apzināt un popularizēt ainavu arhitektūras nozares profesionāļuradītosdarbusun iniciētosprocesus, godināt izcilas personības Latvijas ainavu arhitektūrā un stiprināt sabiedrības un profesionāļu izpratni par ārtelpas kultūrvēsturisko, estētisko, ekoloģisko un sociālo vērtību.

Latvijas Ainavu arhitektūras balvu rīko Latvijas Ainavu arhitektu asociācija (turpmāk – LAAA).
Par LAABA 2022 grafiskās un saturiskās identitātes simbolu tiek lietots 2022. gada augs – Eiropas

saulpurene (Trollius europaeus), kuru tekošajā gadā izziņo Latvijas Botāniķu biedrība.

1. LAABA darbu nominācijas un kategorijas

Darbu nomināciju un kategoriju veidošanas princips pakārtots LAABA uzdevumam. LAABA 2022 balva tiek piešķirta trīs nominācijās:

1.1. ĀRTELPA

1.2. PROCESI

1.3. PERSONĪBAS

Katra nominācija var ietvert vairākas šajā nolikumā neminētas papildu nominācijas, ja tādas izvirza ŽŪRIJA.

2. Nominācija ĀRTELPA

Žūrija saņemtos pieteikumus vērtē, ņemot vērā saņemto pieteikumu skaitu un pieteikumos ietverto saturu. Nominācijā var pieteikt darbu, kuru tā pieteicējs uzskata par saistītu ar ainavu arhitektūras,  ārtelpas, lauku un pilsētvides veidošanas procesiem un rezultātu šādās tēmās:

 

2.1. Publiski pieejama ārtelpa

 • ar ēku apbūvi nesaistīta publiski brīvi pieejama ārtelpa – ceļu ainavas, ielas, laukumi, stāvlaukumi, skvēri, pilsētas dārzi, parki, rotaļu, sporta laukumi u.tml. ar ēku apbūvi saistīta publiski brīvi pieejama ārtelpa – sabiedrisko ēku tādu kā viesnīcas, biroju ēkas, kultūras, izglītības, veselības un ārstniecības iestādes, sporta, sakrālo ēku ārtelpa, daudzdzīvokļu ēku ārtelpa, tirdzniecības un ražošanas ēku ārtelpa, vertikālie un jumta dārzi u.tml.

2.2. Privāta ārtelpa

 • publiski nepieejama privāta ārtelpa – savrupmāju dārzi, mazstāvu apbūves dārzi un pagalmi u.tml.
 • ierobežotai publiskai lietošanai pieejama koplietošanas ārtelpa – norobežoti daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pagalmi un citas koplietošanas telpas, uzņēmumu vai iestāžu iekšējai lietošanai pieejama ārtelpa u.tml.

2.3.  Sociāli nozīmīga ārtelpa – izbūvēti ārtelpas labiekārtojuma projekti ar īpašu pienesumu dažādu ainavas dimensiju – ekoloģiskās, sociālās, starpdisciplinārās sadarbības, “sadarbīga” dizaina – iedzīvināšanai.

2.4.  Vides dizains – atsevišķi ārtelpu veidojošie elementi – vides mākslas darbi, zemes mākslas darbi, īslaicīgi vai ilgtermiņā uzstādītas vides instalācijas, arhitektūras mazās formas, apgaismojums, sienu vai mūru noformējums, vides objekti u.tml.

2.5.  Īslaicīgai (pagaidu) lietošanai izveidota ārtelpa – laika nogrieznī, kas ir definēts ārtelpas izveides sākumā, izmantojama ārtelpa – īslaicīgi rotaļu, sporta, atpūtas vietas un laukumi, pagaidu apstādījumi, izstāžu dārzi, ekspozīcijas, sezonas vides mākslas darbi, dzīvo augu noformējums, dekoratīvais (piemēram, svētku) apgaismojums un citi līdzīgi darbi.

2.6.  Inženierbūvju dizains – cietais zemes virsmu segums, apgaismojuma ķermeņi,  laistīšanas sistēmu risinājumi, tiltu, pergolu, nožogojumu dizains, to izpildījuma kvalitāte un dizains.

2.7.  Inžneniertehnisko risinājumu dizains – lietusūdens savākšanas tehniskie risinājumi, koku stādīšanas tehnoloģiskie risinājumi, un citi  inženiertehniskie risinājumi, to izpildījuma kvalitāte, novitāte un dizains.

2.8.  Kultūrvēsturiskā ārtelpa – ārtelpa, kas iekļaujas vai veido nacionālo kultūras mantojumu – piļu, muižu un citu nacionālas vai vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma ēku, to kompleksu vai teritoriju ārtelpa – dārzi, parki, laukumi u.c.

2.9.  Teritoriju plānošanas dokumenti un ieceres – ainavu plānojumi, koncepcijas, teritoriju izpētes, detālplānojumi un citi līdzīgi darbi.

2.10.  Ilgtspējīgaārtelpa – pirms 20-50 gadiem izbūvēta ārtelpa, kura saglabā sociālo nozīmību, atspoguļo veiksmīgu ilgtermiņa plānošanas stratēģijas rezultātu un saglabā pilsētbūvniecisko kvalitāti.

2.11.  Ilgtspējas konceptā veidota ārtelpa – dabas resursus saudzējošo lietusūdeņu savākšanas risinājumi, atkārtota būvmateriālu un dabas resursu izmantošanas prakse, dabas procesiem saudzīgu dizaina paņēmienu un materiālu izmantojums, u.tml.

2.12.  Būvniecības ieceres – nerealizētas vai vēl neīstenotas ārtelpas pārveidošanas ieceres, ārtelpas labiekārtojuma projekti, pilsētbūvnieciskās koncepcijas, izglītības programmu studiju procesā radītās būvniecības projektu ieceres u.tml.

 

Žūrijai ir tiesības saņemtos pieteikumus tematiski grupēt pēc saviem ieskatiem un izvirzīt kādu no šajā nominācijā neminētām tēmām, kā arī izvirzīt publiskās ārtelpas objektus skatītāju simpātijas nominācijā.

3. Nominācija PROCESI

Žūrija saņemtos pieteikumus vērtē, ņemot vērā saņemto pieteikumu skaitu un pieteikumos ietverto saturu. Nominācijā var pieteikt darbu, kuru tā pieteicējs uzskata par saistītu ar ainavu arhitektūras vai ārtelpas pārveidošanas procesiem šādās tēmās:

3.1. Izglītojoši vai sabiedriski pasākumi (semināri, diskusijas, konferences u.tml.).

3.2. Izstādes, festivāli, notikumi, simpoziji u.tml.

3.3. Publikācijas (grāmatas, periodiskie izdevumi, digitālās publikācijas u.tml.).

3.4. Zinātniskās izpētes publikācijas un citi pētījumi.

3.5. TV, radio, tiešsaistes raidījumi.

3.6. Ainavu pārvaldības un apsaimniekošanas prakse.

Žūrijai ir tiesības saņemtos pieteikumus tematiski grupēt pēc saviem ieskatiem un izvirzīt kādu no šajā nominācijā neminētām tēmām.

4. Nominācija PERSONĪBAS

Žūrija saņemtos pieteikumus vērtē, ņemot vērā saņemto pieteikumu skaitu un pieteikumos ietverto saturu. Nominācijā var pieteikt personu vai personu apvienību par īpašu ieguldījumu ainavu arhitektūras nozarē kādā no šeit minētajām darbības jomām:

4.1. Izcila personība par radošā mūža ieguldījumu.

4.2. Projektēšanas un ierīkošanas uzņēmumi.

4.3. Pašvaldības, pašvaldības pasūtītāja funkcijas veicēji.

4.4. Ainavu arhitekti, plānotāji, arhitekti, dārznieki un citi ar nozari saistītie speciālisti.

4.5. Ainavu arhitektūras procesu mākslinieki – fotogrāfi, filmu un raidījumu veidotāji, grāmatu autori.

4.6. Pedagogi

4.7. Pasūtītāji – fiziskas un juridiskas personas, nekustamo īpašumu īpašnieki, attīstītāji, pārvaldnieki.

Žūrijai ir tiesības saņemtos pieteikumus tematiski grupēt pēc saviem ieskatiem un izvirzīt kādu no šajā nominācijā neminētām darbības jomām.

5. Pieteikumu vērtēšana

Pieteikumu vērtēšanas mērķis ir atzīmēt un godināt darbus un darbību nozarē ar izcilām kvalitātēm. Žūrija apzinās, ka vienā darbā nav iespējams apvienot visas kvalitātes, tāpēc darbs tiks vērtēts izceļot dažādas kvalitātes saskaņā ar darbu kategorijām. Visu kategoriju pieteikumos tiek vērtētas trīs vispārīgas kvalitātes, kuras ir izcilu ainavu arhitektūras darbu pamatā.

Tās ir – IDEJA, MEISTARĪBA, REZULTĀTS.

Ideja – vietas vai procesa izaicinājumi, priekšzīmīgi, pārdomāti un saskaņoti stratēģiski risinājumi, stāsts.

Meistarība – izcilas prasmes rūpīgi radīt oriģinālus, pret vidi saudzīgus, savstarpēji vienotus, lietderīgus un harmoniskus risinājumus un komunikācijas spējas ar vietas pārveidošanas procesa dalībniekiem.

Rezultāts – vides pārveidošanas labas prakses piemērs ar tādām paliekošām vērtībām kā ilgtspējība un sabiedriskais nozīmīgums.

5.1. Žūrija

 • Lai nodrošinātu neatkarīgu un profesionālu LAABA balvas nominantu un laureātu atlasi, tiek izveidotas Nacionālā žūrija un Starptautiskā žūrija.
 • Nacionālā žūrija sastāv no 9 ekspertiem ainavu arhitektūrā un tai saistītās nozarēs, pārstāvot nevalstiskās organizācijas, valsts iestādes, izglītības iestādes, izvirzot no katras organizācijas vienu vai vairākus delegātus.
 • Nacionālā žūrija ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl žūrijas priekšsēdētāju, ar žūrijas pārstāvības tiesībām, un kuram vienāda žūrijas balsu sadalījuma gadījumā ir tiesības uz divām balsīm.
 • Nacionālā žūrija, saskaņojot ar darbu autoriem, var mainīt iesniegto darbu piederību Nominācijām, ja pieteikuma raksturs to pamato.
 • Starptautiskā žūrija sastāv no vismaz 5 ekspertiem ainavu arhitektūrā un tai saistītās nozarēs, vismaz viens eksperts pārstāv IFLA – Starptautisko Ainavu arhitektu federāciju.
 • Starptautiskā žūrija ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl žūrijas priekšsēdētāju, ar žūrijas pārstāvības tiesībām, un kuram vienāda žūrijas balsu sadalījuma gadījumā ir tiesības uz divām balsīm.
 • Žūrijas darbs tiek organizēts saskaņā ar žūrijas darba vadlīnijām.
 • Žūrijas darbs galvenokārt tiek organizēts attālināti, nodrošinot pieteikuma objektu apskati dabā atbilstoši valstī spēkā esošajai epidemioloģiskai situācijai.

Nacionālā žūrija darbu izvērtējumu veic balstoties tikai uz pieteikumā saņemto informāciju un apsekojumā dabā konstatēto, kur tas ir iespējams un ir nepieciešams, kā arī saņemot papildu skaidrojumus, ja tādi ir nepieciešami no Pieteikuma iesniedzēja.

5.2. Pieteikumu atlase norit trīs kārtās:

 • Pirmajā kārtā no visiem Pieteikumiem Nacionālā žūrija atlasa nominantus,
 • Otrajā kārtā Nacionālā žūrija no visiem nominētajiem darbiem izvirza LAABA balvas laureātus, kā arī skatītāju simpātijas balvas nominantus publiskās ārtelpas objektiem– skatītāju simpātijas nominācijai;
 • Trešajā kārtā Starptautiskā žūrija var piešķirt Latvijas Ainavu arhitektūras Dižbalvu 2022, iespējamas arī citas starptautiskās žūrijas balvas.

Katrā nominācijā tiek vērtēti tās kategorijām īpaši svarīgas kvalitātes un īpašības, kuru piemēri, bet ne to noslēgts saraksts, aprakstīti zemāk:

5.3. Nominācija ĀRTELPA
 • Dizains – skaidri izteikti mērķi un uzdevumi, precīzi noteikti būtiski ierobežojumi un iespējas, pārdomātas resursu investīcijas.
 • Novitāte – jaunas idejas kā atdarināšanas paraugs, jaunas tehnoloģijas vai to oriģināli pielietojumi.
 • Īstenošana – idejas secīga īstenošana būvniecības procesā, materiālu noturība, sabiedrisks nozīmīgums.
 • Iesaiste un partnerība – ar kopienām, pašvaldību institūcijām, saistītām specialitātēm, zinātni un tehnoloģijām, ražošanu.
 • Sociāla ilgtspējība – publiskās ārtelpas kā sociālās atdzimšanas instrumenta izmantošana, pienesums kopienu iekļaušanās spējai un stiprībai, saikņu, sabiedriskās dzīves un kvalitātes uzlabošana, sociālās komunikācijas pieejamība.
 • Vides ilgtspējība – pienesums dabas un pilsētvides noturībai, klimata mainības risinājumi, CO2ietekmes samazināšana, otrreizēji izmantojamu materiālu lietošana vai pārstrāde, atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana.
 • Ekonomiskā ilgtspējība (apstākļu veidošana ekonomiskām aktivitātēm, kas palielina pilsētvides un dzīves kvalitāti, dinamisku vietu radīšana, kopienu dzīvotspējas stiprināšana, efektīva finansiālo resursu izmantošana.
 • Pieteiktajam darbam, kas tiek vērtēts 2.1, 2.2., 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11 punktā noteiktajās kategorijās, ir jābūt nodotam ekspluatācijā vai īstenotam pirms Pieteikumu iesniegšanas LAABA konkursam termiņa beigām. Ja pieteiktais darbs tiek realizēts kārtās, tās jānorāda pieteikumā. Darba realizācijas kārtas var tikt vērtētas kā atsevišķs darbs un var būt nominētas apbalvojumam.
5.4. Nominācija PROCESI
 • Publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošana, izceļot labas prakses piemērus Latvijā.
 • Platforma starpdisciplinārai diskusijai par publisko ārtelpu un saistīto nozaru – ainavu arhitektūras, plānošanas, arhitektūras, mākslas, vides dizaina u.c. – speciālistu sadarbībai, uzsverot kopējo izpratni par ārtelpas politiku, plānošanu, projektēšanu un komunikāciju.
 • Veicina pašvaldību un politisko interesi un aktīvu iesaisti kvalitatīvas ārtelpas veidošanā.
 • Vairo nozares speciālistu simbolisko kapitālu un LAAA atpazīstamību Latvijas kultūrtelpā.
 • Rada priekšzīmīgus pētniecības paraugus ainavu arhitektūrā un ar to saistītajās nozarēs.
 • Rada jaunas tendences vides plānošanā un dizainā.
 • Rada jaunas vides politikas virzienus.
5.5. Nominācija PERSONĪBAS
 • Zīmīgs pienesums ainavu arhitektūras nozares stiprināšanā.
 • Pienesums profesionālā izglītošanā un zināšanu pārnesē.
 • Aktīva darbība vides ilgtspējas un klimata izaicinājumu pārvarēšanā.
 • Aktīva darbība un sniegtais pienesums kultūrvēsturisko ainavas vērtību saudzēšanā, izpratnē un popularizēšanā.
6. Pieteikumu iesniegšanas kārtība
6.1. Dalībnieki un darbu piederība
 • Pieteikumu LAABA var pieteikt ikviens autors vai cita ar pieteikuma objektu saistīta persona (piemēram, īpašnieks vai pasūtītājs) – ikviena fiziska vai juridiska persona, tajā skaitā pašvaldības, sabiedriskas organizācijas u.c. Pieteikuma saturu saskaņojot ar Pieteikuma objekta īpašnieku vai valdītāju.
 • Ikviens LAABA Pieteikuma iesniedzējs var pieteikt neierobežotu skaitu darbu. LAABA var pieteikt gan Latvijā realizētus darbus (neatkarīgi no autoru valstiskās piederības), gan tādus, kas realizēti jebkur citur pasaulē, ja to autoru piederības valsts ir Latvija.
 • Vienu pieteikuma objektu var pieteikt vienā Nominācijā. Ja LAABA Pieteikuma iesniedzējs vēlas pieteikt darbu vairākās kategorijās, par to ir maksājama papildus noteiktā maksa (sk. 11. sadaļā “Dalības maksa”).
6.2. LAABA Nacionālā žūrija patur tiesības izslēgt vai liegt pieteikumu, ja tā uzskata, ka pieteikums:
 • Neatbilst nolikumam.
 • Ir nepiemērots, aizskarošs, nepiedienīgs vai pretlikumīgs.
 • Ir potenciāls trešo pušu autortiesību pārkāpums.
6.3. Pieteikumu iesniegšana
 • Pieteikšanās LAABA 2022 balvai ir jāveic līdz 2022.gada 15.augustam, aizpildot Pieteikuma anketu tiešsaistē, kas no 03.2022. – 15.08.2022. tiks publicēta biedrības “Latvijas Ainavu arhitektu asociācija” mājaslapā www.laaab.lv, norādot Pieteikuma nosaukumu, nomināciju, pieteicēja kontaktus, rekvizītus u.c. nepieciešamo informāciju.
 • LAABA 2022 konkursa Žūrijas darbam un publikācijām paredzētā Pieteikuma satura papildu materiālus, Dalības maksas apmaksas dokumentāciju un  autortiesības apliecinošas dokumentācijas iesniegšana ir jāveic termiņā 01.05.2022. – 01.09.2022., informāciju ievietojot Pieteikuma dokumentu krātuvē, kuras pieeja tiks nosūtīta katram reģistrāciju veikušajam dalībniekam individuāli. Elektroniskā darbu pieteikuma forma tiek slēgta 1. septembrī, pulksten 23:59. Informācija pieteikuma veidlapā norādītajos laukos ir jānorāda divās valodās – latviski un angliski. LAAA ir tiesības pagarināt pieteikumu dokumentācijas iesniegšanas termiņu, par to paziņojot www.laaab.lv mājas lapā.
 • Pieteikšanās un Pieteikumu dokumentācijas papildu materiālu iesniegšana tiek organizēta tikai elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu LAAA mājaslapā www.laaab.lv, sadaļā “Latvijas Ainavu arhitektūras balva”. Precīza saites adrese tiek publicēta laaab.lv mājas lapā par to paziņojot LAAA mājas lapā un tiešsaistes sociālajos tīklos.

Ar LAABA dalībniekiem, kuru Pieteikumi tiks nominēti tālākai vērtēšanai, organizatori var sazināties individuāli, lai vienotos par papildu informācijas iesniegšanu.

6.4. Prasības Pieteikuma saturam:
 • Visiem Latvijā realizētiem darbiem ir jābūt pieejamiem žūrijas apskatei.
 • Ārzemēs realizētiem darbiem jānodrošina pietiekama vizuālā un tekstuālā informācija, lai izvērtētu darbu neklātienē.
 • LAABA organizatori var aicināt ārzemēs realizēta darba autoru prezentēt to žūrijai, par ko autors tiks informēts savlaicīgi.
 • Pieteikuma iesniedzējs apņemas iesniegt Reģistrācijas veidlapā un Pieteikuma veidlapā norādītos datus, kā arī ievērot iesniegšanai prasīto materiālu noformēšanas formātu un datu tehniskos parametrus.

Šī Nolikuma 6. punktā norādīto prasību neievērošanas gadījumā LAAA organizatori patur tiesības pieteikumu nevērtēt.

Nacionālās žūrijas lēmums par pieteikumu atbilstību nominācijām tiek publiskots biedrības “Latvijas Ainavu arhitektu asociācija” mājaslapā www.laaab.lv lapā „Latvijas Ainavu arhitektūras balva”.

7. Autorība un kompetence

7.1. Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par informācijas pilnīgumu par darba tapšanā iesaistītajām fiziskajām un juridiskajām personām. Pasūtītājam un sadarbības partneriem jābūt informētiem par darba pieteikšanu LAABA.

7.2. Pieteikumā ir jānorāda:

 • Nominācijā – ĀRTELPA – Pieteikuma nosaukums, objekta adrese, pasūtītāja nosaukums, uzņēmuma vai institūcijas pārstāvja kontakti, konsultantus vai to komandas dalībniekus, kuri piedalījās darba vai to kārtu tapšanas procesā, sadarbības partnerus, komandas dalībniekus, attēli, plāni vai ģenerālplāni, izmaksu apjomi, uzturēšanas izmaksu apjomi vai orientējošas izmaksas gada griezumā, pieteikuma objekta uzturēšanas speciālistu profesionalitāte, papildu materiāli pēc iesniedzēja ieskatiem, u.c.
 • Nominācijā – PROCESI – Pieteikuma nosaukums, darba autori, autoru apvienība, pasūtītājs, konsultantus vai to komandas dalībniekus, kuri piedalījās darba vai tā daļas tapšanas procesā, papildu materiāli pēc iesniedzēja ieskatiem, u.c.
 • Nominācijā – PERSONĪBAS– Pieteikuma nosaukums, darba veikuma pārskats, papildu materiāli pēc iesniedzēja ieskatiem u.c.

7.3. Fizisko personu datu apstrāde – Pieteicējs, iesniedzot pieteikumu, piekrīt, ka tā pieteikumā iekļauto personas datu apstrāde tiks veikta LAAA leģitīmo mērķu sasniegšanai, īpaši LAABA 2022 balvas piešķiršanai, sabiedrības informēšanai un nodošanai žūrijai. Pēc LAAABA 2022 balvas norises noslēguma, Pieteikumi glabāsies LAAA lietvedībā un tiks uzglabāti saskaņā ar LAAA lietu nomenklatūru un tajā noteiktajiem termiņiem, bet ne ilgāk kā 5 gadus.

8. Autortiesības

8.1. Piesakot darbu LAABA un parakstot pieteikumu, katrs pieteicējs apstiprina attiecināmo autortiesību ievērošanu un piekrīt pasargāt LAAA un LAABA organizatoriskos partnerus no prasībām par autortiesību pārkāpumiem. Autortiesību saistības var būt piemērotas pieteiktajam darbam. LAAA var noteikt prasību pieteicējam pierādīt autorību vai iegūt atļauju no autortiesību turētāja.

8.2. Pieteicējs, iesniedzot darbu, apstiprina LAAA tiesības:

 • nodot darbu LAABA vērtēšanai,
 • izmantot, tai skaitā kopēt to dažādos datu nesējos un publicēt pieteikumā iekļauto informāciju un iesniegto darbu sabiedrības informēšanas nolūkos un LAAA mērķu sasniegšanai.
9. Autora tiesības

Pieteiktajam darbam var tikt piemērota Autora tiesību ievērošana. Ar Autora tiesībām saprotamas autorības un autortiesību ievērošana. Pieteikumā jāiekļauj jebkura persona, kura pieprasa autorības norādi.

10. Konfidencialitāte

Pieteikumā iekļautā finansiālā informācija par realizētajiem objektiem ir konfidenciāla, un tā ir pieejama tikai žūrijas locekļiem. Minētās informācijas nodošanai trešajām personām, izņemot žūrijas locekļus, ir rakstiski jāsaskaņo ar pieteicējiem.

11. Dalības maksa

11.1. Pieteikuma dalības maksa tiek piemērota nominācijās ĀRTELPA un PROCESI.

11.2. Pieteikuma dalības maksa nominācijā PERSONĪBAS netiek piemērota.

11.3. Dalības maksa par vienu Pieteikumu sastāda 70 EUR (septiņdesmit eiro un 00 centi bez PVN).

11.4. Atvieglojums dalības maksai var tikt piemērots, ja Pieteikumā norādītā darba autors vai līdzautors kā fiziska persona vai darbinieks uzņēmumā, kurš ir darba izpildītājs, ir pilntiesīgs LAAA biedrs (bez biedra naudas parāda). Tad maksa par darba pieteikšanu vienā nominācijā ir 50 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi, bez PVN).

11.5. Atvieglojums dalības maksai var tikt piemērots, ja Pieteikumā norādītā darba vienīgais autors vai visi Pieteikuma darba līdzautori ir fiziskas personas, un uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi ir pilna laika klātienes ainavu arhitektūras nozares studenti bakalaura vai maģistra studiju programmā, tad maksa par darba pieteikšanu vienā nominācijā ir 20 EUR (divdesmit eiro un 00 centi, bez PVN).

11.6. Minētās dalības maksas summas ir bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

11.7. Dalības maksa jāsamaksā līdz šī Nolikuma 6.3. punktā norādītā Pieteikuma iesniegšanas brīdim.

11.8. Dalības maksas samaksa tiek uzskatīta par ieskaitītu tikai tad, kad tā ir saņemta LAAA balvas reģistrācijas veidlapā norādītajā LAAA bankas kontā.

11.9. Ja LAABA Nacionālā žūrija izslēdz vai liedz Pieteikuma tālāku izskatīšanu, saskaņā ar Nolikuma 6.2 punktu, dalības maksa netiek atmaksāta.

12. Apbalvošana

Latvijas Ainavu arhitektūras balvas ietvaros tiek pasniegti trīs pakāpju apbalvojumi:

12.1. Nacionālās žūrijas balva – Nacionālās žūrijas izvirzītajiem nominantiem katrā LAABA balvas nominācijā.

12.2. Starptautiskās žūrijas balva – saskaņā ar Starptautiskās žūrijas lēmumu.

12.3. Latvijas Ainavu arhitektūras Dižbalva 2022 – vienam pieteikumam saskaņā ar Starptautiskās žūrijas lēmumu.

12.4. Balvas ieguvējus apbalvo īpaši šim nolūkam veidotā LAABA 2022 balvas pasniegšanas ceremonijā, norises vietu un laiku izziņojot „Latvijas Ainavu arhitektūras balva” mājaslapā laaba.lv un biedrības “Latvijas Ainavu arhitektu asociācija” mājaslapā www.laaab.lv.

12.5. Nacionālās žūrijas balvas un nominanta diplomi, Latvijas Ainavu arhitektūras Dižbalva 2022 un citas starptautiskā žūrijas balvas tiek publiski izziņotas un pasniegtas Balvas apbalvošanas ceremonijā.

12.6. Balvas pasniegšanas ceremoniju organizē LAAA,  deleģējot organizatoriskās komitejas dalībniekus.

12.7. LAAA ir tiesības mainīt apbalvošanas ceremonijas norises vietu un laiku, ievērojot valstī spēkā esošos normatīvos aktus un citus būtiskus apstākļus.

Nolikums apstiprināts Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas valdē 2022.gada 23.februārī.