Nolikums

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Latvijas Ainavu arhitektūras balva (LAABA) ir ainavu arhitektūras labāko sasniegumu skate.

LAABA mērķis ir veicināt izpratni par ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu sastāvdaļu un cilvēkvides koprades produktu.

LAABA uzdevums ir apzināt un godināt laikmetīgus darbus, atjauninošus procesus un izcilas personības Latvijas ainavu arhitektūrā,  un  būt atvērtai  ainavu arhitektūras nozares daudzveidībai.

LAABA rīko Latvijas Ainavu arhitektu asociācija (LAAA).

LAABA darbu nominācijas un kategorijas

Darbu nomināciju un kategoriju veidošanas princips pakārtots LAABA uzdevumam. LAABA tiek piešķirta trīs nominācijās:

 • ĀRTELPA,
 • PROCESI,
 • PERSONĪBAS.

Katra nominācija iekļauj vairākas kategorijas darbu vērtēšanas kritēriju strukturēšanai un darbu salīdzināšanai.

ĀRTELPA
 • Labiekārtota publiskā ārtelpa
  Kategorijā tiek vērtēta publiski pieejama ārtelpa:
  – ar būvi nesaistīta ārtelpa – ceļu ainavas, ielas, laukumi, stāvlaukumi, skvēri, pilsētas dārzi, parki, rotaļu, sporta laukumi, cilvēka pārveidotas ainavas – trīs nosacītos mērogos: neliela, vidēja un liela;
  – ar būvi saistīta ārtelpa – sabiedrisko ēku tādu kā viesnīcas, biroju ēkas, kultūras, izglītības, veselības un ārstniecības iestādes, sporta, sakrālo ēku ārtelpa, daudzdzīvokļu ēku ārtelpa, tirdzniecības un ražošanas ēku ārtelpa, vertikālie un jumta dārzi.
 • Privāta ārtelpa
  Kategorijā tiek vērtēta publiski nepieejama ārtelpa – savrupmāju dārzi, mazstāvu apbūves dārzi un pagalmi.
 •  Ārtelpa ar sociāli nozīmīgu raksturu
  Kategorijā tiek vērtēti izbūvēti publiskās ārtelpas labiekārtojuma projekti ar īpašu pienesumu dažādu publiskās ārtelpas dimensiju – ekoloģiskās, sociālās, starpdisciplinārās sadarbības, “sadarbīga” dizaina – iedzīvināšanai.
 • Kultūrvēsturiskā ārtelpa
  Kategorijā tiek vērtēta atjaunota ārtelpa ar izteiktām kultūrvēsturiskām vērtībām – muižu, piļu parki un dārzi, kultūrvēsturisko ēku ārtelpa, izcilu 20. gadsimta arhitektūras ansambļu ārtelpa.
 • Ilgtspējīga ārtelpa
  Kategorijā tiek vērtēta pirms 20 -50 gadiem izbūvēta ārtelpa, kura saglabā sociālo nozīmību un pilsētbūvniecisko kvalitāti.
 • Vides dizains
  Kategorijā tiek vērtēti atsevišķi ārtelpas labiekārtojuma elementi – vides mākslas darbi, arhitektūras mazās formas, apgaismojums, vides objekti un citi līdzīgi darbi.
 • Īslaicīgi izmantojama ārtelpa
  Kategorijā tiek vērtēta uz īsu laiku labiekārtota ārtelpa – rotaļu, sporta, atpūtas vietas un laukumi, pagaidu apstādījumi, izstāžu dārzi, ekspozīcijas, sezonas vides mākslas darbi, augu kompozīcijas, dekoratīvais (piemēram, svētku) apgaismojums un citi līdzīgi darbi.
 • Inženierbūvju dizains
  Kategorijā tiek vērtēti ārtelpas labiekārtojumā – segumu, apgaismojuma, ūdens, stādījumu ierīkošanā, izmantotie inženiertehniskie risinājumi, to izpildījuma kvalitāte, novitāte un dizains.
 • Projekti
  Kategorijā tiek vērtētas nerealizētas vai vēl neīstenotas ārtelpas pārveidošanas ieceres – ārtelpas labiekārtojuma projekti, pilsētbūvnieciskās koncepcijas, detālplānojumi, ainavu plānojumi, izpētes un citi nominācijā ĀRTELPA minēto kategoriju darbi.
 • Studentu projekti
  Kategorijā tiek vērtēti mācību procesā radītie studentu ārtelpas pārveidošanas projekti.
PROCESI

Nominācijā var pieteikt darbu, kuru tā pieteicējs uzskata par saistītu ar ainavu arhitektūras vai ārtelpas pārveidošanas procesiem, šādās kategorijās:

 • Izglītojoši vai sabiedriski pasākumi (semināri, diskusijas, konferences),
 • Izstādes, festivāli,
 • Publikācijas (grāmatas, periodiskie izdevumi, interneta resursi),
 • Pētījumi,
 • TV un radio raidījumi,
 • Pārvaldība un apsaimniekošana.
PERSONĪBAS

Balva var tikt piešķirta par īpašu ieguldījumu ainavu arhitektūras nozarē šādās kategorijās:

 • Izcila personība par radošā mūža ieguldījumu,
 • Projektēšanas un ierīkošanas uzņēmumi,
 • Pašvaldības,
 • Ainavu arhitekti, plānotāji, arhitekti un citi ar nozari saistītie speciālisti,
 • Ainavu arhitektūras procesu mākslinieki – fotogrāfi, filmu un raidījumu veidotāji, grāmatu autori,
 • Pedagogi,
 • Pasūtītāji.
LAABA darbu vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas mērķis ir atzīmēt un godināt darbus ar izcilām kvalitātēm. Žūrija apzinās, ka vienā darbā nav iespējams apvienot visas kvalitātes, tāpēc darbs tiks vērtēts, izceļot dažādas kvalitātes saskaņā ar darbu kategorijām. Visu kategoriju pieteikumos tiek vērtētas trīs vispārīgas kvalitātes, kuras ir izcilu ainavu arhitektūras darbu pamatā.

Tās ir – IDEJA, MEISTARĪBA, REZULTĀTS.

Ideja – vietas vai procesa izaicinājumi, priekšzīmīgi, pārdomāti un saskaņoti stratēģiski risinājumi, stāsts.

Meistarība – izcilas prasmes rūpīgi radīt oriģinālus, pret vidi jūtīgus, savstarpēji vienotus, lietderīgus un harmoniskus risinājumus un komunikācijas spējas ar vietas pārveidošanas procesa dalībniekiem.

Rezultāts – vides pārveidošanas labas prakses piemērs ar tādām paliekošām vērtībām kā ilgtspējība un sabiedriskais nozīmīgums.

Nacionālā žūrija, saskaņojot ar darbu autoriem, var mainīt iesniegto darbu piederību kategorijām, ja darbu raksturs to pamato.
Katrā nominācijā tiek vērtēti tās kategorijām īpaši svarīgas kvalitātes un īpašības, kuru piemēri, bet ne to noslēgts saraksts, aprakstīti zemāk:

Nominācija ĀRTELPA
 • Dizains – skaidri izteikti mērķi un uzdevumi, precīzi noteikti būtiski ierobežojumi un iespējas, pārdomātas resursu investīcijas,
 • Novitāte – jaunas idejas kā atdarināšanas paraugs, jaunas tehnoloģijas vai to oriģināli pielietojumi,
 • Īstenošana – idejas secīga īstenošana būvniecības procesā, materiālu noturība, sabiedrisks nozīmīgums,
 • Iesaiste un partnerība – ar kopienām, pašvaldību institūcijām, saistītām specialitātēm, zinātni un tehnoloģijām, ražošanu,
 • Sociāla ilgtspējība – publiskās ārtelpas kā sociālās atdzimšanas instrumenta izmantošana,pienesums kopienu iekļaušanās spējai un stiprībai, saikņu, sabiedriskās dzīves un kvalitātes uzlabošana, sociālās komunikācijas pieejamība,
 • Vides ilgtspējība – pienesums dabas un pilsētvides noturībai, klimata mainības risinājumi, CO2ietekmes samazināšana, otrreizēji izmantojamu materiālu lietošana vai pārstrāde, atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana,
 • Ekonomiskā ilgtspējība (apstākļu veidošana ekonomiskām aktivitātēm, kas palielina pilsētvides un dzīves kvalitāti, dinamisku vietu radīšana, kopienu dzīvotspējas stiprināšana, efektīva finansiālo resursu izmantošana.
Nominācija PROCESI
 • Publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošana, izceļot labas prakses piemērus Latvijā,
 • Platforma starpdisciplinārai diskusijai par publisko ārtelpu un saistīto nozaru – ainavu arhitektūras, plānošanas, arhitektūras, mākslas, vides dizaina u.c. – speciālistu sadarbībai, uzsverot kopējo izpratni par ārtelpas politiku, plānošanu, projektēšanu un komunikāciju,
 • Veicina pašvaldību un politisko interesi un aktīvu iesaisti kvalitatīvas ārtelpas veidošanā,
 • Vairo nozares speciālistu simbolisko kapitālu un LAAA atpazīstamību Latvijas kultūrtelpā,
 • Rada priekšzīmīgus pētniecības paraugus ainavu arhitektūrā un ar to saistītajās nozarēs,
 • Rada jaunas tendences vides plānošanā un dizainā,
 • Rada jaunas vides politikas virzienus.
Nominācija PERSONĪBAS
 • Zīmīgs pienesums ainavu arhitektūras nozares stiprināšanā,
 • Pienesums profesionālā izglītošanā un zināšanu pārnesē,
 • Aktīva darbība vides izaicinājumu pārvarēšanā.
LAABA darbu pieteikšanas kārtība
Dalībnieki un darbu piederība

LAABAdarbus var pieteikt ikviens autors vai cita ar darbu saistīta persona (piemēram, īpašnieks vai pasūtītājs) – ikviena fiziska vai juridiska persona, tajā skaitā pašvaldības, sabiedriskas organizācijas u.c.

IkviensLAABAdalībnieks var pieteikt neierobežotu skaitu darbu. LAABAvar pieteikt gan Latvijā realizētus darbus (neatkarīgi no autoru valstiskās piederības), gan tādus, kas realizēti jebkur citur pasaulē, ja to autoru piederības valsts ir Latvija.

Vienu darbu var pieteikt vienā kategorijā. Ja LAABAdalībnieks vēlas pieteikt darbu vairākās kategorijā, tas jāreģistrē sadaļā “Vairākas kategorijas”, maksājot tajā noteikto maksu ( sk. sadaļā “Dalības maksa”).

Pieteiktajam darbam jābūt nodotam ekspluatācijā vai īstenotam jebkurā gadā pirms darba pieteikšanas LAABAkonkursam.

Ja pieteiktais darbs tiek realizēts kārtās, tās jānorāda pieteikumā. Darba realizācijas kārtas var tikt vērtētas kā atsevišķs darbs un var būt nominētas apbalvojumam.

LAABA Nacionālā žūrija patur tiesības izslēgt vai liegt pieteikumu, ja tā uzskata, ka darbs:

 • Neatbilst nolikumam,
 • Ir nepiemērots, aizskarošs, nepiedienīgs vai pretlikumīgs,
 • Ir potenciāls trešo pušu autortiesību pārkāpums.
Autorība un kompetence

Pieteicējam jāsniedz pēc iespējas pilnīga informācija par visiem darba tapšanā iesaistītajām fiziskajām un juridiskajām personām. Pasūtītājam un sadarbības partneriem jābūt informētiem par darba pieteikšanu LAABA.

Pieteikumos jānorāda:

 • Pasūtītāja nosaukums,
 • Uzņēmuma vai institūcijas pārstāvja kontakti,
 • Konsultantus vai to komandas dalībniekus, kuri piedalījās darba vai to kārtu tapšanas procesā,
 • Sadarbības partnerus,
 • Komandas dalībniekus.
Autortiesības

Piesakot darbu LAABA, jūs apstiprināt attiecināmo autortiesību ievērošanu un piekrītat pasargāt LAAA un LAABA organizatoriskos partnerus no prasībām, kuras var tikt celtas gadījumā, ja autortiesības ir pārkāptas. Autortiesību saistības var būt piemērotas pieteiktajam darbam. LAAA var noteikt prasību pieteicējam pieradīt autorību vai iegūt atļauju no autortiesību turētāja.

Pieteicējs, iesniedzot darbu, apstiprina LAAA tiesības:

 • pieteikt darbu LAABA vērtēšanai,
 • izmantot, pavairot, pārveidot vai pielāgot pieteikumā iekļauto informāciju,
 • izstādīt, publicēt vai komunicēt pieteikumā iekļauto informāciju.
Morālās tiesības

Pieteiktajam darbam var tikt piemērota Morālo tiesību ievērošana. Ar morālām tiesībām saprotamas autorības un autortiesību ievērošana. Pieteikumā jāiekļauj jebkura persona, kura pieprasa autorības norādi.

Konfidencialitāte

Pieteikuma formā iekļauta prasība noradīt finansiālo informāciju. Šī informācija tiek nodota vienīgi kompetentam žūrijas dalībniekam.

Darbu pieteikšanas termiņš un noformēšana

Darbu pieteikšanas termiņš ir no 2019. gada 25. marta līdz 2019. gada 25.maijam. Darbi jāpiesaka tikai elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu LAAA mājaslapā www.laaab.lv, sadaļā “Latvijas Ainavu arhitektūras balva” vai izmantojot saiti pieteikties šeit. Elektroniskā darbu pieteikuma forma tiek slēgta 25. maijā, pulksten 23:59. Pieteikuma veidlapā ir precīzi norādīts, kāda tekstuāla un vizuāla informācija par darbu jāiesniedz un kādi vizuālo materiālu tehniskie parametri jāievēro. Informācija pieteikuma veidlapā ir jānorāda divās valodās – latviski un angliski. Šo prasību neievērošanas gadījumā LAAA organizatori patur tiesības pieteikto darbu nevērtēt. Ar dalībniekiem, kuru darbi tiks nominēti tālākai vērtēšanai LAABA, organizatori var sazināties individuāli, lai vienotos par papildu informācijas iesniegšanu.

Visiem Latvijā realizētiem darbiem ir jābūt pieejamiem žūrijas apskatei. Ārzemēs realizētiem darbiem jānodrošina pietiekama vizuālā un tekstuālā informācija, lai izvērtētu darbu neklātienē. LAABA organizatori var aicināt ārzemēs realizēta darba autoru prezentēt to žūrijai, par ko autors tiks informēts savlaicīgi.

Dalības maksa

Pieteikuma dalības maksa vienā kategorijā ir 50.00 EUR. Ja pieteikuma veidlapā norādītais pieteicējs vai pieteicēja pārstāvis ir LAAA biedrs (bez biedra naudas parāda), tad maksa par katra darba pieteikšanu ir 25.00 EUR.

Sadaļā “Vairākas kategorijas” dalības maksa ir 100.00 EUR. Ja pieteikuma veidlapā norādītais pieteicējs vai pieteicēja pārstāvis ir LAAA biedrs (bez biedra naudas parāda),   tad maksa par katra darba pieteikšanu ir 75.00 EUR.

Minētās dalības maksas summas ir bez pievienotās vērtības nodokļa. Dalības maksa jāsamaksā vienlaikus ar darba pieteikšanu (uz e-pastu tiks nosūtīts rēķins).

Organizatoriem ir tiesības izskatīt iespēju pieņemt pieteikumu bez maksas nominācijās – ILGTSPĒJĪGA ĀRTELPA, STUDENTU PROJEKTI, PERSONĪBAS AINAVU ARHITEKTŪRĀ.

Ja LAABA Nacionālā žūrija izslēdz vai liedz pieteikumu, saskaņā ar Nolikuma 3.1. punktu, dalības maksa netiek atmaksāta.

LAABA darbu vērtēšanas kārtība un apbalvošana
Žūrija

Lai nodrošinātu neatkarīgu un profesionālu balvas nominantu un laureātu atlasi, tiek izveidotas Nacionālā žūrija un Starptautiskā žūrija.

Nacionālā žūrija sastāv no 7 līdz 10 ekspertiem ainavu arhitektūrā un tai saistītās nozarēs.

Starptautiskā žūrija sastāv no vismaz 5 ekspertiem ainavu arhitektūrā un tai saistītās nozarēs.

Žūrijas darbs tiek organizēts saskaņā ar žūrijas darba vadlīnijām.

Darbu atlase

Pieteikto darbu atlase norit trīs kārtās:

 1. Pirmajā kārtā no visiem pieteiktajiem darbiem Nacionālās žūrija atlasa nominantus,
 2. Otrajā kārtā Nacionālās žūrija no visiem nominētajiem darbiem izvirza balvas laureātus,
 3. Trešajā kārtā Starptautiskā žūrija piešķir Latvijas Ainavu arhitektūras Dižbalvu 2019, iespējamas arī citas starptautiskās žūrijas balvas
Apbalvošana

Latvijas Ainavu arhitektūras balvas ietvaros tiek pasniegti trīs pakāpju apbalvojumi.

 • Nacionālās žūrijas balva – atzinības simbolsun nominanta diploms – visiem Nacionālās žūrijas izvirzītajiem nominantiem.
 • Starptautiskās žūrijas balva – labākajiem darbiem saskaņā ar Starptautiskās žūrijas lēmumu.
 • Latvijas Ainavu arhitektūras Dižbalva 2019 – vienam darbam, saskaņā ar Starptautiskās žūrijas lēmumu.

Nacionālās žūrijas lēmums par nominantiem tiek publiskots biedrības “Latvijas Ainavu arhitektu asociācija” mājaslapā www.laaab.lv  līdz 2019. gada 15. jūlijam.

Balvas ieguvējus apbalvo īpaši šim nolūkam veidotā Balvas pasniegšanas ceremonijā 2019. gada 13. septembrī.

Nacionālās žūrijas balvas un nominanta diplomi, Latvijas Ainavu arhitektūras Dižbalva 2019 un citas starptautiskā žūrijas balvas tiek publiski izziņotas un pasniegtas Balvas apbalvošanas ceremonijā.

Balvas pasniegšanas ceremoniju organizē LAAA sadarbībā ar organizatorisko partneri “ALPS KURATORI”.

Nolikums apstiprināts Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas valdē 2019. gada 1. martā.

Ainavu draugs :

Zaļais sponsors :

Dārza draugs :

Balvas sponsors :

Informatīvie atbalstītāji :