Silvija Rubene

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Silvija Rubene

APRAKSTS

Silvija Rubene ir ilggadēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente, kuras pētnieciskās intereses pēdējos 25 gados saistītas ar ainavu arhitektūras zinātni un ilgtspējīgas vides saglabāšanu, veidošanu un aizsargāšanu. Ainavu arhitektūras zinātnē padziļināti pētījumi saistās ar kultūrvēsturisko ainavu, galvenokārt vēsturiskajiem parkiem un dārziem.
Pētījumu virziens par ilgtspējīgas vides saglabāšanu, attīstīšanu un aizsargāšanu saistīts galvenokārt ar izglītojošām publikācijām dažādos žurnālos un lekcijām semināros, e-vidē gan studentiem, gan plānošanas reģionu speciālistiem. Galvenais uzsvars šajos darbos ir uz to, kā ar ainavu arhitektūras līdzekļiem veidot vidi ekoloģiski un estētiski pievilcīgu, kā cīnīties pret piesārņojumu, troksni, kā mazināt globālo sasilšanu. Praktiski izglītojošās publikācijas par vides estētisko un ekoloģisko kvalitāti radītas sadarbībā ar „Lauku Avīzes” tematiskajiem izdevumiem, žurnālu „Dārzs un Drava” un citiem izdevumiem.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Silvija Rubene works as assistant professor at the Latvian University of Agriculture, whose research interests in the past 25 years have been related to landscape architecture science and conservation, creation and protection of a sustainable environment. In the field of landscape architecture, in-depth studies relate to the cultural and historical landscape, mainly to historic parks and gardens.
The focus of research on the preservation, development and protection of sustainable environment is mainly related to educational publications in various magazines and lectures in seminars, e-environment for students and specialists of planning regions. The main focus in research and teacing works is on how to create an environmentally and aesthetically appealing environment for landscape pollution, how to fight pollution, how to reduce global warming. Practical educational publications on the aesthetic and ecological quality of the environment have been created in cooperation with the thematic publications of “Lauku Avīze”, magazine “Dārzs un Drava” and other publications.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Silvija Rubene

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, mūžizglītības centrs

PASŪTĪTĀJS

ADRESE

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS