Grāmata “Kuldīga. Laiki, cilvēki, ainava.”

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Grāmata “Kuldīga. Laiki, cilvēki, ainava.”

APRAKSTS

Kuldīga. Laiki, cilvēki, ainava : Kuldiga. Time, humans, landscape / Aija Melluma ; recenzenti: Dr.arch. Juris Dambis, Vita Zelče, Dr.geogr. Pēteris Šķiņķis ; tulkojums angļu valodā: Uldis Brūns ; vāka dizains: Juris Petraškevičs ; redaktores: Anastasija Brice (latv. val.), Antra Legzdiņa (angļu val.).
Izdevējs – Jelgavas tipogrāfija, 2017. gads
Apjoms– 240 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, faksimili, kartes, portreti ; 30 cm.

Kuldīgas vecpilsēta ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Pirms vairāk nekā 10 gadiem tā iekļauta arī UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Grāmata atbild uz tik nozīmīgiem jautājumiem, kā: vai Kuldīgas vecpilsētai kā pilsētbūvniecības piemineklim Latvijā ir mantojuma vērtība? Ko varam teikt par Kuldīgu – seno un vienlaikus jauno pilsētu pasaules mantojuma kontekstā? Kā saskaņojas pētnieku, ekspertu, politiķu vērtējumi un vietējo iedzīvotāju izpratne par savas pilsētas vērtībām? Zināms, ka pilsētas nav tikai ielas un nami, pilsētas ir arī cilvēki daudzās paaudzēs, viņu dzīve un darbs. Tieši viņi piedalās mantojuma veidošanā.

ISBN 9789934549427

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The Old Town of Kuldiga is a city-building monument of national importance. More than 10 years ago it was included in the UNESCO World Heritage List. The book answers such important questions as: does the Old Town of Kuldiga have a heritage value as a city-building monument in Latvia? What can we say about Kuldiga – the old and at the same time the new city in the context of world heritage? How do the opinions of researchers, experts, politicians and the local people’s understanding of the values of their city match? It is known that cities are not just streets and buildings – cities are also people of many generations, their lives and work. It is they who participate in the creation of the heritage.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

ADRESE

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS