Barona iela

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Barona iela

APRAKSTS

Krišjāņa Barona ielas posmā no Aspazijas bulvāra līdz Brīvības ielai apstādījumi.
Projekta sociālā nozīme:
Pirmo reizi Rīgā īsteno sadarbīgas projektēšanas praksi ielas būvporojektēšanā, iesaistot projektēšanas procesā profesionālas nevalstiskās organizācijas (LAAA, LTA, APEIRONS), ielas iedzīvotājus, attīstītājus, uzņēmumu īpašniekus un interesentus.
– Iezīmē pavērsienu pret ielas kā publiskās ārtelpas uztveri, pretnostatot to tehniski-funkcionālai ielas izpratnei;
– Pirmo reizi īsteno sistemātisku pieeju ielas telpas atdzīvināšanai, kas iekļauj kompleksa pieeju ielas fiziskā stāvokļa uzlabošanai: segumu atjaunošana, apstādījumu atjaunošana un pilnveidošana, vienots labiekārtojums visā ielas garumā;
– Pirmo reizi Latvijā īsteno brīvās kustības ielas profilu, redzami iezīmējot fasādes joslu, brīvās kustības joslu un labiekārtojuma joslu;
– Pirmo reizi pēc neatkārības atgūšanas Rīgā īsteno trīs pakāpju apstādījumu sistēmu, papildinātu ar dekoratīviem apstādījumiem;
– Apdobēs zem kokiem izmantots jaunā stiprināta zāliena sistēma no zāliena šūnām un ieseguma materiāla;
– Lielās zāliena platības vai garās zāliena joslas starp ietvi un brauktuvi aizstātas ar dekoratīviem krūmiem;
– Izvēlēta (sadarbībā ar ielas īpašniekiem un nozares profesionāļiem) ielas telpiskiem parametriem piemērota koka ģints un suga ar vidēji lielu olveida vainagu;
– Ielas dekoratīvo apstādījumu konteineri ražoti Latvijā pēc speciāli veidota dizaina;
– Projekts mainījis tehniski-funkcionālo standartu turpmāko ielu atjaunošanas projektu pret cilvēkam draudzīgāku vides dizainu;
– Projekts pieradījis, ka iespējams komunikāciju turētāju, Rīgas pilsētas departamentu un projektētāju vienota vēlme rast risinājumu zaļās infrastruktūras atjaunošanai.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Green infrastructure Krišjāņa Barona street from Aspazijas Boulevard to Brivibas Street.
The social significance of the project:
For the first time in Riga, a collaborative design practice in street construction is being implemented, involving NGO-s (LAAA, LTA, APEIRONS), street residents, developers, business owners and stakeholders.
– Starts the turning point in the perception of the street as a public space, contrasting it with a technically-functional street understanding;
– For the first time, a systematic approach to the revitalization of the street space, including a complex approach to improving the physical condition of the street: restoration of the pavement, restoration and improvement of greenery, common improvement across the street
– For the first time in Latvia, a barrier-free street profile have been made visible, clearly marking the barrier strokes and barrier-free path.
– For the first time in post-soviet period in Riga, a three-level planting system is implemented, adding decorative greenery in planters;
– A new reinforced lawn system made of lawn cells and wrapping material is used to trim trees;
– Large lawn areas or long lawn lanes between the sidewalk and the carriageway replaced with decorative shrubs;
– A tree genus suitable for the spatial parameters of the street and a medium-sized crown has been selected (in cooperation with street owners and industry professionals);
– Planters are designed and produced in Latvia for the street;
– The project has changed the technical-functional standards for a future street restoration project against a more human-friendly environment design;
– The project has proven that there is a common desire for communication owners, Riga City departments and designers to find a solution for green infrastructure renewal.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS, Helēna Gūtmane, Ruta Tobiesa, Alīse Zalīte

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

SIA “EAE”, Roberts Zvejnieks

PASŪTĪTĀJS

Rīgas Domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV – 1011 RD iestādes kods: 213

ADRESE

Kr. Barona iela, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2015-2017

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2017-218

BŪVNIEKS

SIA “Rīgas meži”, daļa Dārzi un parki. Projekta vādītāja Ilze Pīraga

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

SIA “FLO”, Mārtiņš Līnis

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Luīze Rukšāne