Starptautiskā žūrija

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Maarja Gustavson

Ainavu arhitekte, Igaunijas Ainavu arhitektu asociācijas prezidente, POLKA kompānijas līdzdibinātāja

Tallinas Tehnoloģiju universitātē ieguvusi maģistra grādu ainavu arhitektūrā. Apabsolvējusi arhitektūras programmu Tallinas Lietišķo zinātņu universitātē. Studējusi arhitektūru un pilsētplānošanu Igaunijas Mākslas akadēmijā un daiļdārzniecību un celtniecību Räpinas Dārzkopības skolā. Kopš 2008. gada, interjera un ainavu arhitektūras biroja POLKA līdzdibinātāja. Gadu gaitā strādājusi par Igaunijas dārzkopības žurnāla galveno redaktori, ārštata žurnālisti un vieslektori ainavu dizaina, arhitektūras un apsaimniekošanas priekšmetos dažādās Igaunijas skolās. No 2022. gada ievēlēta par Igaunijas Ainavu arhitektu asociācijas prezidenti.

Landscape architect, President of the Estonian Association of Landscape Architects, partner of POLKA

Graduated with a master´s degree in landscape architecture from the Tallinn University of Technology. Architect´s diploma from the Tallinn University of Applied Sciences. Studied architecture and urban planning at the Estonian Academy of Arts and landscape gardening and construction at the Räpina School of Horticulture. Co-founder of POLKA, interior and landscape architecture bureau, started in 2008. Over the years she has worked as editor-in-chief of Estonian gardening magazine, freelance journalist and guest lecturer of the subjects of landscape design, architecture and maintenance at different schools in Estonia. Since 2022 President of the Estonian Association of Landscape Architects.

Henri Bava

Ainavu arhitekts

Ainavu arhitekts, studējis augu bioloģiju Parīzes Orsē universitātē, scenogrāfiju Ecole Jacques Lecoq Parīzē un ainavu arhitektūru Ecole Nationale Supérieure de Paysage (ENSP) Versaļā. 1985. gadā strādāja Mišela Korahoud ainavu birojā, lai izveidotu Sausset meža parku (200 ha), un 1986. gadā kopā ar partneriem nodibināja aģentūru Agence Ter. Paralēli ainavu arhitektūras praksei 10 gadus strādāja par pasniedzēju ENSP Versaļā un kopš 1998. gada ir Ainavu arhitektūras nodaļas priekšsēdētājs Karlsrūes Tehnoloģiju institūtā (K.I.T.) Vācijā. Darbojies arī kā viesprofesors Hārvardas Dizaina augstskolā. 2000. gadā atvēra biroju “Agence Ter” Vācijā Karlsrūē. 2014. gadā pēc uzvaras Barselonas “Plaza Glories Catalanes” konkursā, tika atklāts birojs Spānijā. 2016. gadā atvēra biroju “Agence Ter” Amerikā Losandželosas pašā centrā. Tajā pašā gadā birojs tika atklāti Šanhajā pēc uzvaras konkursa Huangpu upes parkā (22 km). Kopā ar diviem domubiedriem tika saņemts Grand Prix du National du Paysage 2007 un 2018 Grand Prix de l’Urbanisme (augstākā pilsētvides dizaina atzinība Francijā) par kompānijas “Agence Ter” darbu. Par pēdējo balvu tika izdota grāmata Urbanisme des milieux vivants (Dzīvo sistēmu urbānisms).

Landscape architect

Henri Bava (born 1957), landscape architect, studied plant biology at the University of Paris-Orsay, scenography at Ecole Jacques Lecoq in Paris and landscape architecture at the Ecole Nationale Supérieure de Paysage, (ENSP) Versailles. He worked in Michel Corajoud’s  landscape office in 1985, for the realization of the Sausset forest parc (200 ha), and in 1986 , he founded Agence Ter in Paris with his partners Michel Hössler and Olivier Philippe. In parallel with his practice of landscape architecture, he taught for 10 years at ENSP Versailles and, since 1998, he has been the chairman of the Landscape architecture Department at the Karlsruhe Institute of Technology (K.I.T.) in Germany.  He has been invited several times as a guest professor at the Graduate School of Design, Harvard. In 2000, Agence Ter opened a German office in Karlsruhe;  in 2014, following the winning of the competition for Barcelona’s “Plaza Glories Catalanes”, a Spanish office was set up. In 2016, Henri Bava led the winning team for the renewal of Pershing Square, and has opened the American office of Agence Ter, in Downtown Los Angeles. That same year, Agence Ter also opened a branch office in Shanghai following the winning competition of the Huangpu River Park (22km). He received together with his two associates the Grand Prix du National du Paysage in 2007 and in 2018 the Grand Prix de l’Urbanisme (the highest urban design distinction in France) for all of Agence Ter’s work. For this last prize, they published the book Urbanisme des milieux vivants (Urbanism of Living Systems).

Peter Veenstra

Ainavu arhitekts un LOLA Landscape Architects līdzdibinātājs (Roterdama, Šenžena)

LOLA ir akronīms vārda savienojumam Zudušās ainavas, kas radušās, aizraujoties ar piedzīvojumiem bagātu nomali, poētisku pārpalikušo telpu un spontānu dabu. Tajā pašā laikā biroja izaugsme aizveda pie lieliem projektiem, piemēram, Adidas HQ pilsētiņu un Shenzhen Bay Park. Ar pašiniciatīvu dizaina izpēti un kuratora darbu Peter turpina strādāt pie tēmām, kas pelnījušas lielāku uzmanību (ainavu) arhitektūras jomā. Jaunākie pētījumi ir vērsti uz ainavām pēc katastrofas, oglekļa pozitīvām zemes izmantošanu, apmežošanu un klimata pielāgošanos pilsētvidē. 2013. gadā saņēmis Roterdamas Māskanta balvu jaunajiem arhitektiem, 2014. gadā TOPOS ainavu balvu. Līdzautors LOLA pirmajai monogrāfijai “Zudušās ainavas” un otrajai “Šaravadgi meklējot”. Pagājušajā gadā bija līdzkurators Roterdamas starptautiskajai arhitektūras biennālei ar nosaukumu “It’s About Time – The Architecture of Change’”.

Landscape architect and co-founder of LOLA Landscape Architects (Rotterdam, Shenzhen)

Landscape architect and co-founder of LOLA Landscape Architects (Rotterdam, Shenzhen). LOLA is an acronym for Lost Landscapes, which is born out of a fascination for the adventurous fringe, poetic leftover space, and spontaneous nature. At the same time, the growth of the office led to large projects like the adidas HQ campus, and Shenzhen Bay Park. With self-initiated design research and curatorial work, he keeps on working on topics that deserve more attention in the field of (landscape) architecture. Recent research focused on post-disaster landscapes, carbon positive land use, afforestation, and climate adaptation in the urban environment. In 2013, he received the Rotterdam Maaskant Prize for Young Architects, in 2014 the TOPOS landscape award. He co-wrote LOLA’s first monograph, ‘Lost Landscapes’, and the second, ‘In Search of Sharawadgi’. Last year, he co-curated the International Architecture Biennale Rotterdam, titled ‘It’s About Time – The Architecture of Change’.

Bruno Marques

Ainavu arhitekts un universitātes pedagogs

Bruno ir absolvējis ainavu arhitektūras studijas Lisabonas Universitātē (PT) un Berlīnes Tehniskajā universitātē (DE), kam sekoja doktora studijas Otago Universitātē (NZ). Praktizējis Vācijā, Igaunijā, Apvienotajā Karalistē un Aotearoa-Jaunzēlandē, veidojot plašu būvprojektu portfolio. Pēdējo astoņu gadu laikā Velingtonas Viktorijas universitātē Aotearoa-Jaunzēlandē ir izstrādājis visaptverošu pētniecības programmu, lai aptvertu ainavu rehabilitācijas, kultūras ainavu, vietu veidošanas un pamatiedzīvotāju kopienas veselības un labklājības sistēmu formulēšanu. Pašlaik ir Velingtonas Viktorijas universitātes Arhitektūras un dizaina inovāciju fakultātes asociētais dekāns un bijušais Ainavu arhitektūras nodaļas vadītājs. Kopš 2008. gada aktīvi darbojas Starptautiskā Ainavu arhitektu federācijā (IFLA), pēdējo reizi ieņēmis Komunikāciju un ārējo attiecību priekšsēdētāja pienākumus (2014-2018).

Landscape architect and university educator

Bruno completed his Landscape Architecture studies at Lisbon University (PT) and Berlin Technical University (DE), followed by his PhD studies at the University of Otago (NZ). He has practised in Germany, Estonia, the United Kingdom and Aotearoa-New Zealand, having an extensive portfolio of built projects. During the past eight years at Victoria University of Wellington in Aotearoa-New Zealand, he has developed a comprehensive research agenda to embrace the formulation of frameworks on landscape rehabilitation, cultural landscapes, place-making and Indigenous community health and wellbeing. He currently is the Associate Dean for the Faculty of Architecture and Design Innovation at Victoria University of Wellington and the immediate past Head of the Landscape Architecture Department. He has been a long-standing contributor to the International Federation of Landscape Architects (IFLA) since 2008, most recently acting as the Standing Chair for Communications and External Relations (2014-2018).

Pia Kuusiniemi

Ainavu arhitekte, Somijas ainavu arhitektu asociācijas priekšsēdētāja (MARK), līdzdibinātāja “Loci Landscape Architects”

Studējusi ainavu arhitektūru Helsinku Tehnoloģiju universitātes Arhitektūras nodaļā (tagad Aalto Universitāte) un absolvējusi 2003. gadā. Kopš tā laika ir regulāra vieslektore Universitātē par ainavu arhitektūras tēmām. Pašlaik Pia ir Somijas Ainavu arhitektu asociācijas prezidente un Somijas Ainavu industriju asociācijas valdes locekle. Strādājusi pie daudziem publiskās ārtelpas projektiem un vēsturiskām objektiem Somijā. Pia spēcīgākās zināšanas ir ainavu dizainā, urbānā vide, projektēšanā, kur pilsētvide tiek atspoguļota ar arhitektūru.

Partnere uzņēmumā ”Loci Landscape Architects” kas dibināts 2008. gadā Helsinkos. Loci ir dizaineru piederoša aģentūra, kas ir pilna ar entuziasmu, unikāliem un aktīviem ainavu profesionāļiem. Loci lepojas ar to, ka ainavas vērtības, ilgtspējība un skaistums tiek ņemtas vērā projektā no to sākuma līdz beigām. Loci galvenā pārliecība ir, ka ikvienam ir tiesības baudīt dabu un ainavu.

Landscape Architect, Chairwoman of the Finnish Association of Landscape Architects (MARK), partner “Loci Landscape Architects”

Pia Kuusiniemi studied landscape architecture at Helsinki University of Technology, Department of Architecture (now Aalto University) and graduated in 2003. She has been a regular guest speaker on landscape architecture topics at the University since. Currently Pia is the President of the Finnish Association of Landscape Architects and a member of the Board of The Finnish Association of Landscape Industries. She has worked on numerous public space projects and historical environments in Finland. Her expertise lies in landscape design in built environments, especially in design where the urban environment is reflected with the architecture.

Pia is a founding partner at Loci Landscape Architects Ltd, which was established in Helsinki in 2008. Loci is a designer-owned agency, full of enthusiastic, unique, and active landscape professionals. Loci takes pride in ensuring that landscape values, sustainability and beauty are considered throughout the project from start to finish. The core belief of Loci is that everyone has the right to enjoy nature and the landscape.