Promenādes izbūve pie Daugavpils cietokšņa Daugavas ielā

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Promenādes izbūve pie Daugavpils cietokšņa Daugavas ielā

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Daugavpils valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

pie Daugavpils cietokšņa Daugavas ielā

PASŪTĪTĀJS

Daugavpils pilsētas pašvaldība

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “BALTEX GROUP”, arhitekte Ineta Buka

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Anna Boroduļina

PROJEKTA IZSTRĀDE

25.01.2016.-28.12.2019.

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

14.08.2020.-16.09.2021.

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “Rīgas tilti”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

16.05.2022.

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Apbūves laukums: 31632.53 m2

APRAKSTS

Krastmalas labiekārtotās teritorijas posma garums no dzelzceļa tilta līdz bijušajam stadionam Daugavas ielā ir aptuveni 980 m.
Krastmalas sākumā, vietā, kur 19. gadsimtā bijusi izvietota Daugavpils cietokšņa osta, izbūvēts pulcēšanas laukums, kurā ir uzstādīts cietokšņa bronzas makets.
No betona bruģa izbūvēta ietve lineāri gar Daugavas labo krastu virzienā no pulcēšanas laukuma līdz autostāvvietai. Vienā posmā atsegts vēsturiskā aizsargdambja seguma posms: pārlikts vēsturiskajā augstuma atzīmē, lokāli papildināts un izveidots savienojums ar betona bruģa ietvi. Atsegts vēsturiskā
ceļa posms, kurš 19. gadsimtā veda no pontontilta vietas pāri aizsargdambim uz cietoksni pie Nikolaja vārtu tilta. Projektā apzīmētais “Lunetes ceļš” izbūvēts no dažāda izmēra apaļiem laukakmeņiem, lokāli remontēts, atsegts faktiskajā platumā.

PIETEICĒJS

Daugavpils pilsētas pašvaldība

FOTO AUTORI