Māra Urtāne

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Māra Urtāne

SVARĪGĀKIE FAKTI PAR PERSONĪBU

IZGLĪTĪBA
1978. gadā absolvējusi Rīgas politehnisko institūtu un ieguvusi arhitekta kvalifikāciju.
1998. gadā beigusi maģistra studijas Latvijas Universitātē vides zinātnē un pārvaldē. Doktorantūrā, studējusi Zviedrijas Karaliskā Lauksaimniecības zinātņu universitātē un 2001. gadā ieguvusi doktora grādu ainavu arhitektūrā, aizstāvot disertāciju “Landscape of archaeological sites in Latvia” Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras izbraukuma sēdē. Tādējādi aizsākta cieša starptautiskā sadarbība ar Eiropas un īpaši Skandināvijas valstu universitātēm ainavu arhitektūras jomā. DARBA PIEREDZE Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) strādā kopš 1996. gada, piedalījusies akadēmiskās maģistra programmas “Ainavu arhitektūra” izstrādē un vadījusi to līdz 2016. gadam. Lielu ieguldījumu devusi studentu zināšanu pilnveidē, regulāri organizējot studentu apmaiņu braucienus un ārvalstu braucienus uz universitātēm un ainavu arhitektūras objektiem. PROFESIONĀLĀS UN SABIEDRISKĀS ORGANIZĀCIJAS Aktīvi līdzdarbojusies, koordinējusi un vadījusi gan Baltijas Universitāšu tīklojuma aktivitātes, Socrates/Erasmus intensīvajās programmas, BOVA kursus, piedalījusies European Landscape Education Exchange no 1998. gada. Profesore ir dažādu starptautisko tīklojumu dalībniece – Starptautiskas kultūras mantojuma kvalitātes novērtējuma programmas “HERITY” valdes locekle, NordNatur, Nordic Landscape Research, starptautiskās ainavu arhitektu federācijas valdes locekle (1998. – 2005.) u.c. Eksperte Baltic University Programm at Uppsala University Sweden no 1998. gada. Profesore ir bijusi nozīmīgu starptautisko konferenču un kongresu komiteju locekle, kā nozīmīgāko var minēt Starptautiskās ainavu arhitektu federācijas 39. pasaules kongresa organizēšanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 2002. gadā. Ainavu politikas pamatnostādņu izstrādes darba grupas locekle, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas eksperts ainavu aizsardzības, plānošanas un pārraudzības sistēmas izveidošanai, īstenojot Eiropas ainavu konvencijas pamatprincipus, 2008. gadā. APBALVOJUMI 2018. gadā LLU profesore un vadošā pētniece Māra Urtāne saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas, SIA “ITERA Latvija” un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda gada balvu par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu.

NOZĪMĪGĀKIE PROFESIONĀLIE SASNIEGUMI

Profesores Māras Urtānes pētnieciskās intereses ir saistītas ar ainavu arhitektūras un plānošanas teoriju, ainavu aizsardzību un menedžmentu, arheoloģisko pieminekļu ainavu un ceļu ainavu. Profesore ir viena no pirmajām, kura aktīvi iesaistījās zinātniskajā pētniecībā ainavu arhitektūras jomā, īstenojot gan vietējas nozīmes pētnieciskos projektus, gan nozīmīgus starptautiskos projektus, ar partneriem no Polijas, Portugāles, Itālijas u.c. valstīm. Profesore lielu ieguldījumu devusi Latvijas kultūrainavas izpētē, strādājusi gan pie Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu ekoloģiskā plāna izstrādes, gan ainavu izpētes dažādās Latvijas aizsargājamās teritorijās, pilskalnu un arheoloģisko vietu izpētes. Profesore piedalījusies vairākos starptautiskos projektos, kā nozīmīgākos var minēt COST, Eiropas Kultūras programmas projekts ‘Trans –formations”, UNESCO, LIFE, Socrates /Erasmus starptautiskais maģ. kurss, UNESCO World Heritage List 2004 eksperte, izstrādāti Latvijas pašvaldību ainavu projekti un ainavu vērtējumi. KONFERENCES, SEMINĀRI, PUBLIKĀCIJAS Māra Urtāne piedalījusies vairāk nekā 50 starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros Zviedrijā, Somijā, Anglijā, Spānijā, Vācijā, Portugālē, Grieķijā, Singapūrā, Francijā. Profesore ir 200 publikāciju autore vai līdzautore. Tai skaitā: • Grāmata «Slate un Slates sils. Folklora un arheoloģija», red. Juris Urtāns, 2013. • Akadēmiskie raksti 2 sējumos “Latvija un latvieši”, I sējums. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. • «Āraišu apkārtnes kultūrainava – mantojums rītdienai», Indra Purs, Māra Urtāne, 2021.

APRAKSTS

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras profesores, vadošās pētnieces, ainavu arhitektūras zinātņu doktores Māras Urtānes pētnieciskais darbs ir saistīts ar dziļu mīlestību un cieņu pret Latvijas kultūrainavu un vēsturi. Profesore ir viena no pirmajām, kura aktīvi iesaistījās zinātniskajā pētniecībā ainavu arhitektūras jomā.
LLU strādā kopš 1996.gada, piedalījusies akadēmiskās maģistra programmas “Ainavu arhitektūra” izstrādē. Profesore ir dažādu starptautisko tīklojumu dalībniece, bijusi nozīmīgu starptautisko konferenču un kongresu komiteju locekle un piedalījusies starptautiskās zinātniskās konferencēs. 200 publikāciju autore vai līdzautore. Regulāri organizēja ārvalstu izbraukumus LLU studentiem.

PIETEICĒJS

Evita Zavadska

FOTO AUTORI