Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” teritorijas labiekārtojums

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” teritorijas labiekārtojums

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Liepājas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Miķeļa Valtera iela 7, Liepāja

PASŪTĪTĀJS

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Būvprojekta izstrādātājs SIA “Livland Group”, būvprojekta vadītājs Ēriks Cērpiņš, Būvprojekta arhitektūras daļas vadītājs Mikus Lejnieks.

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Projekta apstādījumu un labiekārtojuma sadaļas izstrādē tika piesaistīta ainavu arhitekte Natalija Ņitavska un Madara Markova. Koku apsekošanai un novērtēšanai, kā arī ieteikumu sagatavošanai tika piesaistīti speciālisti no SIA “Labie koki eksperti”, ainavu arhitekte un kvalificēta arboriste Laura Mazule.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2018-2019

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2020-2021

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “BILDBERG”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2021

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Teritorijas labiekārtojuma kopējā platība ir 8458,31 m²; Betona plāksnes ietvei – 3209,43 m²; Akmens bruģis – 450,38 m²; Betona bruģakmens – 771,37 m²; Zālājs – 4027,13 m²; Miksētas zemciešu, graudzāļu stādījumu dobes – 6 gab.

APRAKSTS

Koncertdārzs risināts kā Jūrmalas parka teritorijā integrēta brīvas piekļuves zona. Labiekārtojuma elementu intensitāte paredzēta atbilstoši iespējamai lielai cilvēku uzņemtspējai. Apstādījumu struktūru veido piekrastes biotopam atbilstoši kokaugi, ziemcietes, esošiem apstākļiem piemērotas sugas, kas var izdzīvot piekrastes mikroklimatā un lielā vēja slodzē. Koncertdārzu NKMP lēmusi virzīt iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā reģiona nozīmes vēsturiska notikuma vietu.

PIETEICĒJS

Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija

FOTO AUTORI