Vides mākslas objekts “Latvijas saule”

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Vides mākslas objekts “Latvijas saule”

APRAKSTS

Vides mākslas objekta „Latvijas saule” idejas autors un izveidotājs ir tēlnieks Ojārs Arvīds Feldbergs, kurš pulētā bronzā atveidojis Sauli, kas uz saviem stariem tur Latviju, un staru gali veido gaismu simbolizējošu lodveida formu. Tā balstās uz cilindriskas formas pulēta, pelēkas krāsas granīta postamenta, kurā ir izveidots atvērums, ļaujot ikvienam nostāties zem bronzas Saules, tādējādi tēlaini vienojoties ar Sauli un Latviju.

Labiekārtotā teritorija aptuveni 1000 m2, tā ir pilsētas centrā pie Talsu ezera. Galvenais uzsvars tika likts uz jauno laukumu apļa formā, kura centrā atrodas vides mākslas objekts. Segums – dažādu toņu un materiālu bruģis, sēts zāliens, apstādījumi. Teritorijas labiekārtojums nodrošina iespēju pārvietoties cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem speciāla bruģa iestrāde galvenajos gājēju ceļos un līmeņu maiņu vietās.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Environmental Art Object “Latvian Sun”
Environmental art object “Latvian sun” was installed in Talsi, on Udens street by order of Talsi County Council.
Masterplan developed by SIA “Lejnieku projektēšanas birojs”, architect Mikus Lejnieks.
The author and creator of the idea of the environmental art object “Latvian Sun”, sculptor Ojārs Arvīds Feldbergs, who made the Sun in the polished bronze, which holds Latvia on its rays, and the beam forms a spherical symbol representing light. It is based on a cylindrical, polished, gray-colored granite pedestal with an opening that allows anyone to stand under the bronze sun, thus figuratively agreeing with the Sun and Latvia.
The area to be renovated is about 1000 m2, it is in the city center near Lake Talsi
The main emphasis was placed on the new square in the form of a circle with the centerpiece of environmental art. Coverage – pavement of various shades and materials, sown lawn, greenery. Territory improvement provides the opportunity for people with movement, vision and hearing disabilities to move. For people with visual impairments, special cobblestones are installed on major pedestrian paths and in places of level change.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Ojārs Arvīds Feldbergs, Mikus Lejnieks

Tēlnieks – Ojārs Arvīds Feldbergs, arhitekts – Mikus Lejnieks, SIA ‘’Lejnieku projektēšanas birojs’’

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

Darbs veikts sadarbībā ar Talsu novada Domi

PASŪTĪTĀJS

Talsu novada pašvaldība

ADRESE

Ūdens iela, Talsi

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2018

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2018

BŪVNIEKS

Talsu novada Dome

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

Darbs veikts sadarbībā ar Talsu novada Domi un komunālajiem dienestiem

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Ojārs Arvīds Feldbergs