Ventspils pilsētas pašvaldība

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Ventspils pilsētas pašvaldība

APRAKSTS

Ventspils pilsētas pašvaldība līdz šim ir veikusi ievērojamu ieguldījumu Ventspils pilsētas ainavas attīstībā, un pilsētas zaļā infrastruktūra ir skatāma kompleksā publiski pieejamu zaļās un zilās ārtelpas struktūrā. Pilsētas izveidotās un iekoptās ainavas Baltijas jūras piekrastes klimatā ir piemērs veiksmīgai projektētāju, būvētāju un teritorijas uzturētāju sadarbībai visas Latvijas mērogā, kam par pamatu vienmēr ir pašvaldības uzstādījums – ārtelpas kvalitāte visos tās aspektos.
Ventspils pilsētas zaļā infrastruktūra veido vienotu stādījumu tīklu, kurā atrodas publiski pieejami parki un skvēri ap 180 ha platībā, mežu platības ap 13,2 km2 platībā (kas kopā aizņem ap 23,8 % no pilsētas kopējās 55,4 km2 teritorijas), veloceliņu tīklojums ap 60 km garumā, dabas liegums “Būšnieku ezera krasts”, divi aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi – “Staldzenes stāvkrasts” un “Dampeļu atsegums”, ap 2 km kopgarumā labiekārtotā krastmala Ventas kreisajā krastā, un aptuveni 12 km plašā jūras piekraste. Ielu stādījumi, kas ir nozīmīga ielu infrastruktūras daļa, ir veidoti, lai savienotu pilsētas parkus, skvērus, centra teritorijas un piepilsētas zonas. Pilsētas parku un skvēru struktūrā ievērojami ārtelpas akcenti ir 6 figurālās strūklakas: “Kāpu priede”, “Kuģu vērotājs”, “Lāses”, “Dzirnakmens”, “Saules Laiviņas”, “Fregate Valzivs”, 9 figurālās ziedu skulptūras: “Ziedu pulkstenis”, “Zemūdens pasaule”, “Bobsleja ekipāža”, “Ziedu mārītes”, “Pīļu ģimene”, “Zaķu ģimene”, “Puķu gotiņa”, “Basketbola bumba”, “Mārīšu ģimene uz margrietiņas zieda”, un daudzi tēlniecības objekti. Pilsētas zaļo rotu ik gadu grezno ap 2500 m2 vasaras puķu un sīpolpuķu stādījumi, kā arī plaši ziemciešu un dekoratīvo krūmu stādījumi, 39 ziedu torņi un vairāki simti ziedu trauki. Ik gadu stādījumu struktūra tiek papildināta ar ap 200 jauniem koku stādījumiem.
Pašvaldība aktīvi piedalās un aicina līdzdarboties pilsētas ainavas izveidē arī vietējos iedzīvotājus, ik gadu organizējot koku stādīšanas talku, sniegpulkstenīšu stādīšanas talku, putnu būrīšu izgatavošanas talku, organizējot skaistāko privāto dārzu konkursu “Pilsētas rota” un Ziemassvētku noformējuma konkursu, u.c. aktivitātes.
Katru gadu plānveidīgi tiek ieguldīti līdzekļi un laicīgi organizēti publisko teritoriju labiekārtošanas projekti un visas zaļās infrastruktūras uzturēšanas pasākumi. Pašvaldības iestādes, pildot Ventspils pilsētas pasūtītāja funkcijas, organizē metu konkursus un aktīvi iesaistās radošajā darbā, izvērtējot piemērotākās projektu idejas, un novedot to realizāciju līdz taustāmam rezultātam.
Ventspils ir pilsēta, kurā dinamiskā ostas vide mijiedarbojas ar dabas vērtībām un tās varenību, ar vēsturisko mantojumu un arhitektoniskām novitātēm, veido daudzpusīgu pilsētas telpas mērogu, radot daudzveidīgas funkcijas un ļaujot novērtēt apkārtējās vides kvalitāti katram, kurš dzīvo, strādā vai viesojas Ventspilī.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

So far, the Ventspils City Municipality has invested significantly in the development of Ventspils city landscape, and the green infrastructure of the city can be seen in the complex structure of the publicly accessible green and blue outdoor spaces. The landscapes created and maintained by the city in the coastal climate of the Baltic Sea are an example of successful cooperation between designers, builders and territory maintainers throughout Latvia, which is always based on the Municipality’s requirement – the highest quality of the outdoor space in all its aspects.

The Municipality also actively participates in and invites local people to contribute to the development of the city’s landscape through organising activities such as annual tree planting, snowdrop planting and birdcage making events, the most beautiful private garden competition “City adornment”, Christmas decorations design competition, and more.

Every year there is a concrete investment plan, and public area improvement projects and all green infrastructure maintenance activities are organised in a timely manner. Municipal authorities, in their capacity as a customer on behalf of the city of Ventspils, organise design contests and actively engage in creative work, assessing the most appropriate project ideas and enabling their implementation.

Ventspils is a city where the dynamic port environment interacts with nature values and its grandeur. With its historical heritage and architectural innovations, the city creates a diverse urban space, creating diverse functions and allowing anyone living, working or visiting Ventspils to appreciate the quality of the environment.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

ADRESE

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Ventspils hronikas arhīvs