Vadlīniju izstrāde apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma nodrošināšanai Rīgā

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Vadlīniju izstrāde apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma nodrošināšanai Rīgā

APRAKSTS

Pētījums „Vadlīniju izstrāde apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma nodrošināšanai Rīgā” izstrādāts RTP 2018-2030 ietvaros. Izņemot RTP specifiskos uzdevumus, saistītus ar publiskās ārtelpas funkcionālo zonējumu un normatīviem, pētījums ietver informāciju par vairākiem svarīgiem pilsētvides transformācijas aspektiem, tādiem kā sabiedrības iesaiste ārtelpu veidošanā un tās inovatīvie instrumenti, ilgtspējīgie nokrišņu ūdeņu savākšanas un apsaimniekošanas risinājumi, ar ārtelpu saistīta terminoloģija un ārtelpas elementu klasifikācija, vides veidošanas vadlīnijas ārtelpās, priekšlikumi kompetences sadalei starp institūcijām un privātīpašniekiem ārtelpu apsaimniekošanai, rekonstrukcijai, pilnveidošanai un attīstībai. Pētījumā apkopota informācija par izstrādātiem pētījumiem ainavas un publiskās ārtelpas jomā Latvijā, citu valstu pieredze publiskās ārtelpas un zaļās infrastruktūras plānošanā un pārvaldībā, sniegti priekšlikumi integrētai ārtelpas politikas veidošanai, piemēram, trīs modeļu sistēma, kura iekļauj Telpisko struktūru organizācijas modeli (TSM), Telpiskās struktūras modelim pakārtoto telpiskās politikas veidošanas modeli (TPM) un TPM balstīto ārtelpas pārvaldības modeli (ĀPM) Šie un citi inovatīvas pieejas ārtelpas transformācijai priekšlikumi, kā arī pētīto aspektu daudzveidība, padara šo pētījumu par līdz šīm pilnīgāku starpdisciplināru izpēti par ārtelpu Latvijā.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The study “Development of guidelines for the structure of greenery and public space network in Riga” was developed within RTP 2018-2030. With the exception of RTP specific tasks related to the functional zoning and normative framework for public spaces, this study includes information on several important aspects of urban transformations, such as public involvement in outdoor design and its innovative tools, sustainable rainwater collection and management solutions, public space terminology, and classification, guidelines for revitalization of public spaces, proposals for sharing competencies between institutions and private owners for public space management, reconstruction and development. The study summarizes information on research in the field of landscape and public space in Latvia, experience of other countries in planning and management of public space and green infrastructure, proposals for integrated outdoor policy making, for example, a three-model system that includes the Model Organization of Spatial Structures (TSM), Spatial structures Model-Based Spatial Policy Modeling (TPM) and TPM-based Outdoor Management Model (PPM) These and other innovative approaches to outdoor space transformations, as well as the diversity of aspects studied, make this study up to date a more interdisciplinary study of outdoor space in Latvia.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS, Helēna Gūtmane

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

EKSPERTI Pētījuma vadītājs Helēna Gūtmane; Telpiskās attīstības plānotājs Uģis Kaugurs; Arhitekts Egons Bērziņš; Ainavu arhitekts Kristīne Dreija, TIAN eksperts Edgars Bērziņš, Vides aizsardzības eksperts Inga Straupe, Socioloģijas vai sociālajās antropoloģijas experts Jonas Bīhels; Ģeogrāfiski piesaistītu datubāzu eksperts Krists Kruskops KONSULTANTI UN SADAĻU IZSTRĀDĀTĀJI Marks Geldofs Elmārs Daniševskis Kristaps Kaugurs Ēriks Tilgalis Evija Zača Sabīne Zāģere MAKETĒTĀJI Ieva Kalniņa Līva Kaugure.

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Reģ. Nr.90000056484, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050 Atbildīgā persona Madara Ģibze

ADRESE

Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2013-2015

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2013-2015

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Pētījuma izstrādātāji