Trebū Home

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Trebū Home

APRAKSTS

Rīgas pilsētas perifērijas apkaimē šobrīd ir tapuši 2 ēku apjomi, kas ir sākums Trebū Home apbūves kompleksam – dzīvojamajām un publiskajām ēkām, izvietotām kvartālos ar iekšpagalmiem, kuri pieslēdzas neapbūvētajai, zaļajai zonai. Šī publiskā ārtelpa veidota, iedvesmojoties no apkārtnes konteksta, paņemot no tā labāko – priedes, kāpu reljefu un dabiskuma sajūtu. Ārtelpā katram dzīvojamajam kvartālam un tā iekšpagalmam paredzēta sava identitāte. Pirmais uzbūvētais kvartāls tuvināts vecmāmiņas dārza sajūtai, par to stāsta ābeles un citi kvartāla augi. Kompleksa teritorijai pa vidu izvietota iekšējā ass – alejas tipa apzaļumota iela. Ēkas un vide ap ēkām radītas mūsdienu ģimenei – cilvēkiem, kuri vēlas dzīvot pilsētā, bet maksimāli zaļā un mājīgā vietā. Svarīga ir gan publiskās ārtelpas estētika, gan funkcionalitāte, gan praktiskums ikdienas lietošanā. Tikpat svarīga ir kopā dzīvošana un spēja sasaistīties ar apkārtējām teritorijām.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Two building volumes as the start of “Trebū Home” building comlex – residential and public buildings, placed in quarters with courtyards and connection to unbuild, green areas, have been established in the peripheral neighborhood of Riga city. This public open space is designed taking the inspiration from the context of the surroinding area, selecting the best features – pine trees, dune relief and the sense of naturalness. The outdoor spaces for each residential block are designed with distinctive identity. The identity of the first quarter is approximated to the feeling of a “grandmother garden” – the narrators are the apple trees and other plants. In the middle of the quarter an internal exle is created – alley type street. The buildings and the surrounding environment is designed for the modern family – people who want to live in the city, yet in a green and a cozy place. Important are both – the aesthetics of the public space and functionality, as well as practicallity of everyday use. Equally important is the aspect of living together and the ability of the inhabitants to bind with the surrounding environment.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Labie Koki projekti”, SIA “Arhis Arhitekti”, SIA“Mark Arhitekti”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

SIA “Labie Koki” – ainavas projekts

PASŪTĪTĀJS

SIA ” AFI Investments”

ADRESE

Kupriču iela 1C, Rīga

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2015-2017

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2018-2019

BŪVNIEKS

SIA “Arčers” – ģenerālbūvuzņēmējs

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

SIA “Alejas Projekti” – ainavas ierīkošana, SIA “Vianova” un SIA “Elasto” – asfaltbetona un gumijas segumi

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Eva Plaude