Kārļa Zāles laukuma pārveidošana

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Kārļa Zāles laukuma pārveidošana

APRAKSTS

Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā
Tirdzniecības kanāls – starp jūru un Liepājas ezeru sevī nes nozīmīgu vērtību. Teritorija, kā satikšanās vieta ne tikai jūrai un ezeram, bet arī pilsētai.

Meklējot projektējamās vietas identitāti, tika izkristalizēti šādi atslēgas vārdi – viļņi, vējš, ledus, dzintars. Šo vārdu radītās sajūtas transformējas attīstības koncepta piedāvātajos – materiālos, labiekārtojuma elementos un vietas tēlā.

Plānojuma kompozicionālais risinājums veidojas no vietas un pilsētas vērtībām. Jūra ar savu skarbumu, kas vizuāli attēlojas asās, lauztās formās. Ezers kā mierīgs un maigs dabas elements, ko simbolizē viļņota plūdlīnija. Taču kā vienojošais ir taisnās un pārredzamās tirdzniecības kanāla, ielas un celiņu līnijas, kas savieno šīs divas zona.

Plānojums veido vizuāli vienotu teritorijas tēlu, uzsverot krastmalas klātbūtni, tās caurredzamību. Koncepcija paredz ne tikai teritorijas labiekārtojuma risinājumus, bet arī jaunu identitāti, funkciju radīšanu un ilgtspējīgu attīstības priekšlikumu.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The Trade Channel between the sea and Lake Liepaja is of great value. The area serves as a meeting place for both the sea and the lake, and the city.

When searching for the site identity, the following keywords were crystallised: waves, wind, ice and amber. The feelings triggered by them get transformed into the materials offered for the development concept, landscaping elements and image of the place.

The layout’s compositional solution is based on the values of the place and the city. The sea with its harshness, visualised in sharp, broken shapes. The lake as a tranquil element of nature, symbolised by a wavy streamline. What unites these two is the straight and distinct lines of the Trade Channel, the streets and the paths.

The layout creates a visually unified image of the area, emphasising the presence of the waterfront and its clarity. The concept includes the site improvement solutions along with the new identity, the creation of functions and the sustainable development proposal.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA ‘’Ainavists’’, SIA “Via Future”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

Liepājas pilsētas pašvaldība

ADRESE

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2019

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

SIA “Ainavists”