Jūrmalas parks ar kultūrvēsturisko Ventspils muzeja ekspozīciju

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Jūrmalas parks ar kultūrvēsturisko Ventspils muzeja ekspozīciju

APRAKSTS

Jūrmalas parks, kopā ar šaursliežu dzelzceļa līnijas ekspozīcijas “Mazbānītis” teritoriju aizņem aptuveni 50 ha plašu ar biotopiem (mežainas piejūras kāpas, ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas) klātu teritoriju, tāpat teritorijā atrodas vairāku aizsargājamo augu atradnes (Pallasa sausserdis, Purva dzeguzene, Sarkanā dzeguzene, Sīkziedu plaukšķene, Gmelina alise, Lēzela vīrcele u.c.). Pats Jūrmalas parks aizņem ap 25 ha, piekļaujas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslai un kā vizuāli tā telpiski veido vienotu struktūru ar Baltijas jūras piekrastes ainavu. Jūrmalas parka izveides sākotnējā stadijā (1996.g.) tika daļēji izmainīta teritorijas ekosistēma, aiz kāpām esošajā purvāja un krūmiem aizaugušajā ieplakā izveidojot grāvju un dīķu sistēmu. Respektējot antropogēnās slodzes faktorus, parka teritorijā ir saudzīgi integrēta vēsturiskā substance, rekreatīvā un izglītojošā funkcija. Sākotnējās parka meliorācijas sistēmas izveidē izmantotie grāvji un dīķi ir harmoniski integrēti parka ainavā. Parkā izveidotais labiekārtojums ietver plašu gājēju un velo celiņu struktūras izbūvi, muzeja eksponātu – Mazbānīša un Enkuru takas izbūvi, labiekārtojuma elementu (gājēju tiltiņi, soliņi, laipas) izvietošanu, individuāli veidotu rotaļu laukumu izveidi, āra trenažieru laukuma, apgaismojuma izbūvi, stādījumu struktūras pilnveidošanu un starptautiskajā koktēlniecības simpozijā „Papeļu māksla” radīto darbu ekspozīcijas izvietojumu. Parkā ir teritorijas ar speciāli ierīkotiem un regulāri uzturētiem zālieniem, un ir arī tādas, kur, ņemot vērā esošā apauguma nozīmi kāpu smilšu nostiprināšanā, dabiskais teritorijas apaugums ir saglabāts, intensīvu kopšanu veicot tikai šaurā joslā gar celiņu malām.
Caur parka ainavu izvijusies šaursliežu dzelzceļa līnijas ekspozīcija (izbūvēta 1996. gadā, paplašināta 2010. gadā), kas savieno piekrastes zonu ar Ventspils Piedzīvojumu parka (kalna) teritoriju, ir unikāls kultūrvēstures mantojums. Tā ir gleznieciski integrēta mežaparka ainavā, kurā iekļaujas arī autentiskās, pārceltās un atjaunotās staciju ēkas un nojumes (4 pieturas).
Parka – mežaparka teritorija ir iemīļota pilsētnieku un pilsētas viesu atpūtas vieta visos gadalaikos, kā arī ir nozīmīga Ventspils vēstures un dabas dārgumu atspoguļotāja, ar unikālu ainavas identitāti.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The Seaside Park together with the narrow-gauge railway line exposition “Mazbānītis” area occupies approx. 50 ha wide biotope-covered territory, where there are several protected plant deposits. The Seaside Park itself occupies approx. 25 hectares, adjacent to the Baltic Sea coastal protection area and forming a unified structure with the coastal landscape. When the park was set up, the area’s ecosystem was partially altered, creating a system of ditches and ponds that were harmoniously integrated into the park’s landscape.

The Seaside Park includes a wide range of exhibits and amenities. The park has areas with specially constructed and regularly maintained lawns as well as areas where natural vegetation is preserved, with intensive maintenance being restricted to narrow lanes along the edges of the tracks.

The Narrow-Gauge Railway Exposition is a unique cultural and historical heritage that is picturesquely integrated into the park’s landscape.

The park territory is a favourite recreation place for residents and city guests, which has its own unique landscape identity.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Valsts uzņēmums “Meliorprojekts”, arhitektu birojs “Rija”, Inese Grundule, Kristīna Briķe, Pauls Jaunzems , Ruta Dobičina, Igors Dobičins, SIA “AVA”, Pilnsabiedrība “EPKP-Latvija”, Edgars Neilands, Lauma Garkalne, Brigita Bārbale, SIA “SBI-Ventspils”, IK “ARDECA”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

Ventspils pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”

ADRESE

Riņķa iela 2, Vasarnīcu iela 85, “Kaziņpieskas”, Aizsaules iela 5, Saules iela 126, Saules iela 130, Ventspils

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

1994., 1997., 1998., 1999., 2003., 2004., 2005., 2008., 2010., 2016., 2018.

BŪVNIECĪBAS LAIKS

1996., 1998., 2003., 2004., 2005., 2016., 2019.

BŪVNIEKS

(2009.-2010.) Konsorcija “Variants un partneri” līderpartneri SIA “Variants” un SIA “Ostas celtnieks” (2016., 2019.) SIA “AB Būvniecība”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Ventspils pilsētas pašvaldības arhīvs