Nacionālā žūrija

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Aija Žagariņa

Florista amata meistare, “Floristu skolas A-Ž” vadītāja. Viena no vadošajām floristikas pasniedzējām Baltijā

Starptautisku floristikas konkursu, plenēru, semināru organizatore un vadītāja. Studējusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultātē, absolvējusi Ritas Garaissilas ziedu kārtošanas skolu, Tallinas floristu meistarskolu un Vācijas Auveileras meistarskolu. Ar savas skolas studentiem vairākas reizes ieguvusi pirmās vietas starptautiskā floristikas skolu konkursā Francijā. Vides objektu semināru organizatore Latvijā, Ukrainā, Indijā, Nepālā, Meksikā un Taizemē. Trīs floristikas mācību grāmatu autore.

Professional florist, head of "Florist School A-Ž". One of the leading floral design instructors in the Baltics

Organizer and leader of international floristic competitions, plein airs, seminars. Studied at the Agronomy faculty of the Latvia Academy of Agriculture, graduated from the Rita Garaissilas Flower Arranging School, the Tallinn Florist Master School and the German Auweiler Master School. Together with her students, Aija has won several times the first places in the international floristry school competition in France. Organizer of seminars on environmental objects in Latvia, Ukraine, India, Nepal, Mexico and Thailand. Author of three textbooks on floristry. 

Barbara Ābele

Funkcionālā dizaina maģistra programmas vadītāja, profesore Latvijas Mākslas akadēmijā

Viņas izglītība un profesionālā darbība dažādos dzīves posmos ir bijusi saistīta gan ar dizainu, gan ar mākslu. Viņa allaž ir novērtējusi abu šo nozaru līdzīgās un atšķirīgās iedabas. Barbara Ābele ir izmantojusi arī iespējas – gūt papildu ieskatu dažādu institūciju, universitāšu un industriju sniegtajās teorētiskajās, praktiskajās un tehnoloģiskajās zināšanās –, tādējādi viņa ir guvusi pieredzi gan radošajos, gan komerciālajos aspektos.  

Ābele uzskata, ka vārds “dizains” un darbības vārds “dizainēt” daudz vairāk būtu attiecināms ne tikai uz tradicionālajām un radošajām industrijām, bet arī uz sociālajiem, ekoloģiskajiem un citiem dzīves kvalitāti veidojošiem procesiem. Laikmetīgā dizaina izpratne un lietojums Latvijā, tāpat kā citviet pasaulē, ir relatīvi jauns virziens. Barbaras Ābeles ziņkāri šobrīd saista tieši šīs jaunās neizmantotās iespējas dizainā. 

Head of the functional design master's program, professor at the Art Academy of Latvia

Education and professional activity at different stages of her life have been related to both design and art. She has always appreciated the similarities and differences between these two industries. Barbara Ābele has also used the opportunities to gain additional insight into the theoretical, practical and technological knowledge provided by various institutions, universities and industries, thus she has gained experience in both creative and commercial aspects. 

Ābele believes that the word “design” and the verb “designing” should be much more applicable not only to traditional and creative industries, but also to social, ecological and other processes that shape the quality of life. The understanding and use of contemporary design in Latvia, as elsewhere in the world, is a relatively new trend. Barbara Ābele’s curiosity is currently connected precisely to these new unused possibilities in design. 

Elmārs Daniševskis

Transportbūvju inženieru asociācijas biedrs, SIA "E. Daniševska birojs" valdes priekšsēdētājs, ceļu inženieris, satiksmes infrastruktūras plānotājs

Izglītību ieguvis Rīgas Politehniskajā institūtā. Darba pieredze pamatā pilsētu ceļu infrastruktūras projektēšanā un plānošanā uzkrāta, sākot ar 80. gadu stingri noteikto un normēto pieeju projektēšanā, cauri 90. gadu finanšu trūkuma un brīvdomāšanas periodam, līdz pat mūsdienām, kad uzskatu diapazons mutuļo no birokrātiski definētā līdz pasaules pieredzes un brīvā domu lidojuma bezgalīgajam. Uzkrātā pieredze ļauj skatīties uz lietām un norisēm vienlaicīgi gan racionāli un praktiski, gan no emocionālo un garīgo vērtību viedokļa.  

Līdzās basketbola spēles emocijās pavadītiem daudziem gadiem klāt nākusi jauna aizraušanās – “smalkā” pasaule un dziedniecība caur to. 

Member of the Association of Transport Construction Engineers, chairman of the board of Ltd "E. Daniševska birojs", road engineer, traffic infrastructure planner

Has received education at the Riga Polytechnical Institute. Work experience in the design and planning of urban road infrastructure has been accumulated, starting from the 80s in the design of strictly defined and standardized approaches, through the period of lack of finance and free thinking in the 90s, until today, when the range of opinions from bureaucratically defined to world experience and free thinking for the infinite of flight. The accumulated experience allows you to look at things and developments both rationally and practically, and from the point of view of emotional and spiritual values. 

Along with many years spent in the emotions of the basketball game, a new passion has arrived – the “subtle” world and healing through it. 

Inese Grundule

Ainavu arhitekte. Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības dibinātāja un pirmā prezidente. Kopš 2004. gada vadošā arhitekte birojā SIA “Grundule arhitekti”

Studējusi Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļā. Ikvienā projektā tiek novērtētas konkrētās vides īpatnības un specifika. Arhitektei vienmēr ir bijusi svarīga nemitīga pašizglītošanās, izaugsme un racionāla pieeja ceļā uz kvalitatīvas ārtelpas radīšanu. Nozīmīgākie darbi: grāmata “Gaujas Nacionālais parks” (1990, L. Birzmalis, I. Grundule), ārtelpas objekti – Ventspils Augstskolas parks (1998), Zaļais pazemes autostāvvietas jumts Rīgas vecpilsētā “Jēkaba Arkāde” (2021), Koncertdārza rekonstrukcija Jūrmalā (2004), bijusi starptautiska dārzu festivāla dalībniece “Chaumont-sur-Loir” Francijā ar darbu “Ondulations” (2004), labiekārtojuma un apzaļumošanas projekts Latgales vēstniecībai “Gors” Rēzeknē (2009). 

Landscape architect. The founder and the first president of the Latvian Society of Landscape Architecture. Since 2004, the leading architect at the company Ltd "Grundule arhitekti"

Studied at the Architecture Department of the Faculty of Civil Engineering of Riga Polytechnical Institute. In every project, the peculiarities and specificities of particular environment are evaluated. Constant self-education, growth and a rational approach to creating a quality outdoor space have always been important to the architect. Major works: the book “Gaujas National Park” (1990, L. Birzmalis, I. Grundule), outdoor objects – Ventspils Augstskolas park (1998), the green roof of the underground parking lot in the old town of Riga “Jēkaba Arkāde” (2021), the reconstruction of the Concert Garden in Jūrmala (2004),  a participant of the international garden festival “Chaumont-sur-Loir” in France with the work “Ondulations” (2004), landscape and greenery project for the Latgale embassy “Gors” in Rēzekne (2009). 

Linda Leitāne

Arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības valdes priekšsēdētāja

Rīgas Tehniskajā Universitātē ieguvusi arhitektūras doktora zinātnisko grādu (promocijas darbs “Arhitektūras konkursi Latvijā”). Strādājusi Latvijā un starptautiski atzītos arhitektu birojos – “SZK un partneri” un “NRJA” (“No Rules Just Architecture”). Dažādu komandu sastāvā piedalījusies vairāk nekā 30 vietējos un starptautiskos arhitektūras konkursos. Bijusi līdzkuratore Latvijas ekspozīcijai “Unwritten” (arhitektu birojs “NRJA”) Venēcijas biennāles 14. Starptautiskajā arhitektūras izstādē Venēcijas Arsenālā, 2014. gadā. No 2015. līdz 2017. gadam bijusi Latvijas Arhitektu savienības valdē – arhitektūras konkursu kuratore. Kopš 2022. gada ir Latvijas Arhitektu savienības valdes priekšsēdētāja. 

Chairwoman of the Board of the Latvian Association of Architects

Received Doctor degree of architecture at the Riga Technical University (dissertation “Architecture Competitions in Latvia”). Worked in Latvia and in internationally recognized architectural offices – “SZK un partnerni” and “NRJA” (“No Rules Just Architecture”). Participated in more than 30 local and international architectural competitions as part of various teams. Was a co-curator of the Latvian exposition “Unwritten” (architects’ office “NRJA”) at the 14th International Architecture Exhibition of the Venice Biennale at the Venice Arsenal, in 2014. From 2015 to 2017, was on the board of the Latvian Association of Architects – curator of architectural competitions. Since 2022, Linda has been the chairwoman of the board of the Latvian Association of Architects. 

Līga Jumburga

Sertificēta ainavu arhitekte. Ainavu arhitekte arhitektu birojā “NRJA” (“No Rules Just Architecture”)

Ikdiena un intereses ir cieši saistītas ar arhitektūru, publisko ārtelpu un kvalitatīvu pilsētvidi. Izglītība iegūta gan Latvijā, gan Zviedrijā. Vairākus gadus strādājusi par Salacgrīvas novada ainavu arhitekti un galveno pilsētas mākslinieci. Šobrīd strādā ļoti radošā un aizraujošā komandā arhitektu birojā “NRJA”. 2021. gadā “NRJA” sastāvā veidojusi un pārstāvējusi Latvijas ekspozīciju Venēcijas biennāles 17. Starptautiskās arhitektūras izstādē. 2021. gadā iegūta Latvijas Arhitektūras gada balva nominācijā “Process” – MAD Arhitektūras telpas izveide (“NRJA” sastāvā). 2018. gadā saņemta Latvijas Arhitektūras Lielā gada balva, izstrādājot Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas būvprojektu ar arhitekti Ilzi Mekšu un komandu. 

Līga ir Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas biedre. Ļoti patīk pilsētas, cilvēki un kustība. 

Certified landscape architect. Landscape architect at "NRJA" ("No Rules Just Architecture") office

Everyday life and interests are closely related to architecture, public outdoor space and quality of urban environment. Education was obtained both in Latvia and Sweden. For several years, worked as a landscape architect of the Salacgrivas region and as the main artist of the city. Currently working in a very creative and exciting team at the “NRJA” architectural office. In 2021, as part of “NRJA”, created and represented Latvia’s exposition at the 17th International Architecture Exhibition of the Venice Biennale. “Latvian Landscape Architecture award 2019” was won in the nomination “Process” – the creation of the MAD Architecture space (as part of “NRJA”). In 2018, the Latvian Architecture Grand Year Award was received for developing the Liepāja State 1st Gymnasium construction project with architect Ilzi Mekša and team. 

Līga is a member of the Latvian Association of Landscape Architects. Līga really likes cities, people and movement. 

Mārtiņš Eņģelis

Pilsētpētnieks

Pēdējos piecpadsmit gadus strādājis kultūras, tūrisma un pilsētvides jomās. Ieguvis bakalaura grādu jauno mediju mākslā un maģistra grādu starptautiskā tūrisma vadībā. Strādājis Islandes tūrisma pētniecības centrā, Dānijas Kultūras institūtā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, kā arī RIXC jauno mediju mākslas centrā. Šobrīd turpina nākamās maģistra studijas telpiskās attīstības plānošanā, strādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā pie attīstības projektu izstrādes un regulāri prezentē un vada darbnīcas par šīm jomām. Vadījis raidījumus un rakstījis par kultūru, tūrismu un pilsētvidi Latvijas Televīzijā un LSM.lv. Aizsācis neatkarīgo pilsētvides balvu-parādību “Rīgas metrs”, brīvbrīžos raksta blogu par Rīgu “CAPITAL R”. Patīk viss oriģinālais, asprātīgais un lietas, kas ir lielākas par mums. 

Urban researcher

Has worked in the fields of culture, tourism and urban environment for the past fifteen years. Received a bachelor’s degree in new media arts and a master’s degree in international tourism management. Has worked at the Icelandic Tourism Research Center, the Danish Cultural Institute, the Latvian Investment and Development Agency, as well as the RIXC New Media Art Center. Currently continuing his master’s studies in spatial development planning, works in the City Development Department of Riga City Council on the development of improvement projects, and regularly presents and conducts workshops on these areas. Hosted programs and wrote about culture, tourism and urban environment on Latvian Television and LSM.lv. Has started the independent urban award-phenomenon “Rīgas metrs“. In his spare time Mārtiņš writes a blog about Riga “CAPITAL R”. Love all things original, witty, and things bigger than ourselves. 

Zane Legzdiņa

Ainavu arhitekte. Ainavu arhitekte, dizainere arhitektu birojā “OAD” (“Open Architecture Design”)

Ieguvusi ainavu arhitektūras augstāko profesionālo izglītību Latvijas Lauksaimniecības universitātē, turpinot studijas, iegūts arhitektūras maģistra grāds ainavu arhitektūrā. 17 gados uzkrāta darba pieredze vairākos arhitektu birojos, strādājot ar ainavu arhitektūras, arhitektūras un interjera dizaina projektiem, kā arī ar publiskajiem un privātajiem objektiem. Ieguvusi pieredzi pilsētplānošanas jomā uzņēmumā SIA “Jaunrīgas attīstības uzņēmums” darbā pie Andrejsalas detālplānojuma. Pēdējos astoņus gadus strādā par ainavu arhitekti, dizaineri arhitektu birojā “OAD”, kura ietvaros strādājusi pie projektiem gan Latvijā, gan ārpus Latvijas – Dubaijā, Krievijā, Vācijā un Monako.  

Iedvesmu idejām meklē mūzikā, stāstos, mākslā, ceļojumos un dabā, patīk meklēt un atrast neparastas un jaunas formas, materiālus un izmantot to jaunu dizaina stāstu radīšanā. 

Landscape architect, designer at "OAD" ("Open Architecture Design") office

Received professional education and master’s degree in landscape architecture at the Latvia University of Agriculture. 17 years of work experience accumulated in several architectural offices, working with landscape architecture, architecture and interior design projects, as well as with public and private objects. Gained experience in the field of urban planning in the company Ltd “Jaunrīgas attīstības uzņēmums ” in the work on the detailed planning of Andrejsala. For the last eight years, has been working as a landscape architect, designer in the architectural office “OAD”, within which Zane has worked on projects both in Latvia and outside Latvia – in Dubai, Russia, Germany and Monaco. 

She looks for inspiration for ideas in music, stories, art, travels and nature, likes to search and find unusual and new forms, materials and use them in creating new design stories.