Paziņoti metu konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas ar administratīvajām un kultūras iestādēm satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, pilsētas galvenā laukuma izveide un labiekārtojums” rezultāti

Salaspils novada pašvaldība 2017.gada 8.novembrī izsludināja Metu konkursu (SND 2017/64) “Salaspils pilsētas centrālās daļas ar administratīvajām un kultūras iestādēm satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, pilsētas galvenā laukuma izveide un labiekārtojums.”

Metu konkursa mērķis bija rast labāko risinājumu pilsētas centrālās daļas turpmākai attīstībai – uzlabot Salaspils pilsētvidi, izveidojot laikmetīgu un funkcionāli ērtu Salaspils novada administratīvo centru ar reprezentatīvu pilsētas galveno laukumu. Salaspils novads un pilsēta strauji attīstās, līdz ar to nepieciešams uzlabot satiksmes organizācijas risinājumus ielās un krustojumos, radot drošu, universāli lietojamu pilsētas publisko ārtelpu ar gājēju kustības prioritāti un attīstītu velo infrastruktūru. Metu konkursa uzdevumos ietilpa arī pilsētvides ainavas koncepcijas izstrāde, kas nodrošinātu kvalitatīvus un ilgmūžīgus stādījumu risinājumus, ūdenstilpņu krastmalu izmantošanu un iekļaušanos ainavā, kā arī ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu. Par konkursa uzvarētāju vienbalsīgi tika atzīts mets ar devīzi MAP111 iegūstot 116,67 punktus. Tuvākajam sekotājam – metam ar devīzi ANA21 iegūstot 51,67 punkti.

Žūrijas komisijas lēmums:

MAP111        1.vieta un godalga 7000 eiro. Projekta autori – Anna Kalniņa, Ingūna Rozentāle, Marta Siliņa, Pēteris Vorza – SIA Ainavists

ZUM10           3.vieta un godalga 2000 eiro: Autoru kolektīvs SIA “CORE projekts” un tēlnieks Ivars Drulle

ANA21            Veicināšanas balva 100 eiro apmērā. Projekta autore – arhitekte Elza Blome

AAA111         Veicināšanas balva 100 eiro apmērā: Projekta autori – Krišs Smildzers, Rūdolfs Feldmanis, Madara Kļaviņa.

 

Žūrijas komisijas locekles Dr.arch Daigas Zigmundes vērtējums par uzvarējušo darbu ar devīzi: MAP111:

Arhitektoniski telpiskā kvalitāte, plānojums un funkcionalitāte

Piedāvātā plānojuma izstrādē analizēta Salaspils problemātika, meklēta vietas identitāte, kas atrasta atslēgvārdos – ūdens, enerģija, dinamika un cilvēki. Atslēgvārdi atspoguļojas gan plānotajā teritorijas funkcijā, gan kompozicionālajos risinājumus. Segumā veidotais neregulārais raksts stilizē ūdens tecējumu un vienlaicīgi kalpo kā vizuāla sasaiste ar citām centra publiskajās ārtelpām un idejiska sasaiste ar Daugavu un citiem Salaspils ūdens elementiem. Piedāvātie risinājumi vienotas centra telpas izveidei, slēdzot satiksmi Pilsētas laukuma daļā un atdalot to ar apstādījumu zonu pārējā centra daļā, ir drosmīgi, bet vienlaicīgi mūsdienu prasībām atbilstoši – veidojas droša, cilvēka mērogam atbilstoša un multifunkcionāla vide, kura piemērota gan svētku un atpūtas brīžiem, gan ikdienas vajadzībām.

Meklēti jauni risinājumi auto transporta satiksmes novirzīšanai ārpus centra daļas, kas vērtējamas kā labas iestrādes turpmākai piedāvāto risinājumu detalizācijai.

Pilsētvides elementu mākslinieciskā iecere un dizaina risinājumu kvalitāte

Elementu dizains un funkcija ir pārdomāti un veidoti savstarpēji saskaņoti un atbilstoši izstrādātajai centra attīstības pamatkoncepcijai. Risinājumi ir mūsdienīgi un uzlabo vietas ekoloģisko un vizuāli estētisko kvalitāti.

Piedāvātie apstādījumu risinājumu veiksmīgi sasaucas ar Salaspils Botāniskā dārza daudzveidīgo augu sortimentu. Līdz ar to Salaspils varētu iegūt jaunu identitāti arī ar savu apstādījumos izmantojamo augu netradicionālo sortimentu.

Ekspertes Dr. arch Ilze Paklones atzinumā par darbu ar devīzi MAP111 teikts:

Projektā MAP111 piedāvāts skatījums, kāds izskatītos pilsētas centrs, ja tajā tiktu prioritizēta gājēju plūsma, sabiedriskas funkcijas, publiskā ārtelpa, tās zonējums dažādām vides lietošanas situācijām un vides objektu risinājumi. Projekta koncepcijas nozīmīgs elements ir publiskā ārtelpa – centrālais laukums. Laukuma telpiskais risinājums ir askētisks, pārdomāts, izsverot tikai nepieciešamos priekšnosacījumus gan ikdienas situācijās, gan lietojot laukumu īpašiem pilsētas svētku gadījumiem. Telpiskais risinājums – zonējums, laukuma segumi, pilsētas ārtelpas mēbeļu izvietojums un galvenokārt izsvērta apstādījuma koncepcija – turpina arī Salaspils botāniskā dārza tradīcijas jaunā pilsētas identitātes kvalitātē. Šāda pilsētas centrālā laukuma ideja ne tikai ieviestu un akcentētu pilsētas nozīmīgāko publisko ārtelpu, apvienotu šobrīd atsevišķi funkcionējošās ēkās, bet radītu potenciālu ieviest arī jaunas programmas, funkcijas un ēkas, kas aktivizētu pilsētas centru. Porgrammu daudzveidība savukārt ir būtisks priekšnoteikums, lai pilsētas centrālā daļa būtu aktīva, ne tikai sakārtota un vizuāli pievilcīga.

 

Projekta koncepcija – centrālais laukums kā vienojošs elements – atbilst idejai par pilsētas, sevišķi salīdzinoši nelielas pilsētas, centru mūsdienās. Projekts piedāvā pamatu centra stratēģiskai attīstībai nevis risina tikai konkrētu ēku, labiekārtojuma un satiksmes organizēšanas projektu. Stratēģiskā risinājuma iezīmes ir būtiska šī projekta kvalitāte, kas pieļauj elastīgus dizaina risinājumus turpmākā projekta izstrādes gaitā.

Centrālajai laukuma idejai, kas apvieno telpiski un funkcionāli esošās un potenciālās centra programmas, pakārtota kājāmgājēju, autotransporta, velosipēdu kustības un autostāvvietu novietnes. Satiksmes organizācijas risinājumā akcentēta gājēju kustība jaunajā pilsētas galvenajā laukumā un piekļuve nozīmīgākajiem objektiem laukuma tuvumā. Projektā pilsētas galvenais laukums atbrīvots no autotransporta kustības. Lai gan šis satiksmes organizācijas aspekts uzsver kājāmgājēju kustības nozīmi pilsētas centrā un būtiski saliedē šobrīd kompozicionāli un funkcionāli nesaistītās ēkas un to programmas, tas var radīt papildus noslodzi Līvzemes un Vītolu ielas krustojumos ar Rīgas ielu. Šis projekta risinājums, iespējams, pārlūkojams tālākā projekta izstrādes gaitā.

Izsvērtā ainavu un apstādījumu koncepcija, kas turpina arī Salaspils botāniskā dārza tradīcijas jaunā pilsētas identitātes kvalitātē, ir būtiska jaunā pilsētas admnistratīvā centra kvalitāte. To varētu uzskatīt par ilgtspējīgu pilsētas centra elementu, ja ilgtspējību definē kā pilsētas centra un ainavas plānošanu, ņemot vērā apzaļumojuma augšanas procesus un dabiskās izmaiņas dažādos laika un telpas mērogos.

Projektā paredzēta daudzveidīga, detalizēta ainavu un apstādījumu koncepcija, kurai ir laba sasaiste ar jauno un esošo pilsētas infrastruktūru.

Projektā veiksmīgi izvēlēta vietas gan ikdienas aktivitātēm, gan īpašiem gadījumiem iespējamās telpiskās konfigurācijas, gan arī vides objektiem. Šajā projekta izstrādes stadijā izvēlētas vides objektu vietas un funkcijas, tomēr vides objektu, galvenā mākslas objekta ideja un dizains precizējami darba gaitā ar pasūtītāju, veidojot vienotu, īpaši šim pilsētas centram veidotus vides dizaina risinājumus.