Ventas rumbas ainava

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Ventas rumbas ainava

APRAKSTS

Ventas rumba ir dabisks veidojums, ko nosaka vietas ģeoloģiskā uzbūve. Gadsimtiem tās aprises ietekmējuši gan dabas procesi, gan cilvēku darbība. Šo kultūrainavu iespējams datēt sākot ar 13.gs. vidu, kad vieta pie upes izvēlēta stratēģiski – lai būvētu Livonijas ordeņa pili. Laika gaitā savu administratīvo un saimniecisko nozīmi tā ieguvusi jau plašākā Baltijas reģiona vēstures kontekstā.

Ainavas telpu funkcionāli un telpiski veido vietas ap rumbu – Mārtiņsala un (hercoga) Jēkaba kanāls, ķieģeļu tilts pār Ventu, Pils iela un Pils parka teritorija, kā arī dabas taka gar upi posmā no Dīķu ielas līdz kādreizējai kokapstrādes rūpnīcas “Vulkāns” teritorijai.

Mūsdienās šī ainava ir vietējo iedzīvotāju dzīves vides un vietas identitātes neatņemama daļa, Eiropas nozīmes dabas un tūrisma apskates objekts, kas zinātniski pētīts, bet joprojām glabā daudz informācijas, lai paplašinātu zināšanas par vietējo kultūrvēsturi. Taču pašos pamatos tā ir daļa no lielāka mēroga ekosistēmas.

Teritorijas organizācija veidota atsevišķu projektu ietvaros un īstenota vairāku gadu garumā atbilstoši vides raksturam. Mērķis – atklāt ainavas estētiskās un kultūrvēsturiskās kvalitātes, nodrošinot tās daudzveidīgu funkcionalitāti. Minētie aspekti ņemti vērā, plānojot vietas funkcionālās saiknes arī ar apkārtējo pilsētvidi.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The Venta Waterfall is a natural formation determined by the geological structure of the place. For centuries, it has been affected by natural processes and human activity. This cultural landscape can be dated from the middle of 13th century, when the place at the river was chosen strategically – to build the Livonian Order Castle. Over time, it has gained its administrative and economic importance in the broader context of Baltic region history.

The space of this landscape is functionally and spatially formed by the surrounding areas – Mārtiņsala (Martin’s Island) and Jēkaba kanāls (Duke Jakob’s channel), the red brick bridge over the Venta, Pils Street and Pils dārzs (Castle Park), as well as the nature path along the river from Dīķu Street to the former wood manufacturing territory “Vulkāns” (Volcano).
Nowadays, this landscape is an integral part of the local people’s living environment and place identity, an object of European interest in nature and tourism, which has been scientifically researched, but still holds a lot of information to expand knowledge of local cultural history. But basically it is part of a larger scale ecosystem.

Territorial organization is formed within separate projects and implemented over several years according to the nature of the environment. Aim – to discover the aesthetic and cultural-historical quality of the landscape, ensuring its varied functionality. These aspects have been taken into account when planning the functional links of the site with the surrounding city environment.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “A. Krastiņa Projekts”, SIA “Diānas Zalānes projektu birojs”, SIA “SNB projekti”, SIA “Inženierbūve”, SIA “PBA”.

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

Kuldīgas novada pašvaldība

ADRESE

Ventas rumba, Kuldīga, Kuldīgas novads

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2007, 2008, 2009, 2016, 2017

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2008-2018

BŪVNIEKS

SIA “AB būvniecība”, SIA “SC Kuldīga”, SIA “AVA”, SIA “KCE”, SIA “M.A-Taka”

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Dace Spalviņa, Artis Gustovskis, Kārlis Komarovskis, Sandris Kuzmickis, Ričards, Sotaks, foto no Kuldīgas novada pašvaldības arhīva