Radi Rīgu

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Radi Rīgu

APRAKSTS

RADI RIGU! – intensīva starpdisciplīnu apmācības programma pilsētplānošanas, ainavu arhitektūras, arhitektūras un ar to saistīto profesiju speciālistiem. Tās moto – “publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas instruments”.
Tā tika rīkota laikā, kuru raksturoja zemā politiskā interese pret publisko ārtelpu, zināšanu pilsētplānošanā un ainavu arhitektūrā trūkums, pasīvā sabiedriskā attieksme pret pilsētvidi un pieaugoša neuzticēšanās starp dažādām sociālajām grupām, institūcijām un politiķiem. RADI RIGU! kļuva par vienu no galvenajiem notikumiem, kas sekmēja sabiedrības līdzdalības pilsētvides procesos stiprināšanu.
Programmā tika pretnostatītas telpiskā stratēģiskā plānošana un normatīvi orientēta postpadomju plānošanas prakse, tika izmēģināti jauni komunikācijas instrumenti un emocionāli bagātāka valoda pilsētplānošanai un vides dizainam. Programma aktualizēja ārtelpas lomu sociālās atdzīvināšanas procesos un projektēšanas procesa komunikatīvo dabu.
Sešos RADI RIGU! semināros 9 mēnešu laikā tika izstrādātas 5 – Maskavas, Āgenskalna, Čiekurkalna, Ziepniekkalna un Bolderājas – apkaimju attīstības programmas, apvienojot speciālistus un iedzīvotājus no vairāk nekā 15 dažādām sociālajām grupām un institūcijām.
RADI RIGU! kļuva par vienu no profesionāliem notikumiem, kas Latvijā sekmēja sadarbīgās plānošanas un projektēšanas praksi un ir vienīgais gadījums, kad urbānais aktivisms tiek novatoriski integrēts profesionālajā tālākizglītībā ar telpiskām transformācijām saistītām specialitātēm.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

RADI RIGU!– intensive interdisciplinary training program for practitioners in urban planning, landscape architecture, architecture, road engineering and related professions. Its motto – “public space as a lever for social revival”.
Launched in the early rise of Latvian urban activism in an atmosphere lacking political interest regarding public spaces, professional knowledge and experience in urban planning and design, passive societal attitude to city environment and growing mistrust between social groups, RADI RIGU! played an important role in steering urban processes towards the participative approach.
It made an effort to place the idea of spatial strategic planning in normatively oriented post-soviet planning practice and to elaborate new, more communicative tools and an emotionally rich language for planning and design. The Program actualized role of urban public spaces in social revitalization processes and communicative character of the urban project.
In 6 workshops within 9 months development programs for 5 neighbourhoods – Maskavas, Agenskalns, Čiekurkalns, Ziepniekkalns un Bolderaja – were elaborated, bringing together more than 15 stakeholders from different social groups and institutions.
RADI RIGU! was one of the professional events which triggered urban activism in Latvia and remains the only case of innovative integration of urban action into continuous professional education for spatial professions.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS, Marks Geldofs, Helēna Gūtmane, Ilze Rukšāne

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

ES struktūrfondi (ESF), Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, Flandrijas pārstāvniecība Baltijas valstīs, Dānijas kultūras institūts, Biedrība „Latvija Logu un durvju ražotāju asociācija”, Latvijas arhitektu savienība, Rīgas domes attīstības departaments, Rīgas arhitekta birojs, Rīgas Austrumu, Ziemeļu un Pārdaugavas izpilddirekcijas, programma apkaimes.lv, PR un mediju aģentūra GA”S.

PASŪTĪTĀJS

Koprade

ADRESE

Rīga, Maksavas, Āgensklana, Ziepniekkalna, Boldērājas un Čiekurkalna apkaimes

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2010-2011

BŪVNIECĪBAS LAIKS

2011-2012

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

Vadītāji Jan Schrjors, prof. pilsētplānošanā, Lēvenes universitāte Mark Martens, prof. pilsētplānošanā un arhitektūrā, Lēvenes universitāte Jef Van den Broeck, prof. pilsētplānošanā, Lēvenes universitāte Eksperti Tina Saaby Madsen, pilsētas arhitekte, Kopenhāgena, Dānija Jordi Farrando, arhitekts, pilsētplānotājs, Barselona, Spānija Kristiaan Borret, pilsētas arhitekts, Antverpene, Beļģija Dalībnieki Avotiņš Ģirts, GA’S Apšenieks Aldis, PIRMAIS PRINCIPS Barbale Brigita, Labie koki Barkāns Jānis, BRD Bruzgule Inga, DEPO projekts Brūze Marīte, M. un V. Brūzis Circene, Ilze, Metrum Jevdokimova Vita, Metrum Daniševskis Elmārs, E. Daniševska birojs Didrihsons Gatis, Didrihsons arhitekti Didrihsons Ventis, Didrihsons&Didrihsons Platais Liga, DEPO projekts Kalvāne, Māra, Metrum Līdaka Lauma, arhitekte Locāne Ilze, LABIE KOKI Menģelis Ints, Sarma &Norde Miķelsone Ilze, Taktila Neilands Edgars, Labie koki Trukšāns Mārtiņš, Metrum Vanaga Līga, SARMA & NORDE Zaļa Linda, ZALA landscape architects Studenti 2011-2012, gads Ilze Janpavle, LU AAP studente Klubova Olga, LU AAP studente Līga Niemane, LU AAP studente Sabīne Zaģere, LU AAP studente Andra Odumāne, RTU Otto Ozols, RTU Zane Pastare, RTU Marta Ceriņa, RTU

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

RADI RĪGU!