Gajoka mikrorajona ainavas Daugavpilī attīstības vīzija

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Gajoka mikrorajona ainavas Daugavpilī attīstības vīzija

APRAKSTS

Diplomprojektā risināta aktuāla pilsētvides problēma – piesārņoto teritoriju revitalizācija un integrācija pilsētas struktūrā, ņemot par piemēru Gajoka mikrorajona industriālo ainavu. Ir veikta mikrorajona izpēte vēsturiskā un mūsdienu griezumā.
Ir izstrādāts konceptuāls priekšlikums Gajoka mikrorajona Daugavpilī attīstībai. Koncepcija paredz cilvēku iesaistīšanas teritorijas attīstībā veicināšanu, integrējot mākslu pilsētvidē, uzņēmēju piesaistīšanu attīstot radošās industrijas, kā arī ārtelpas uzlabošanu.
Detalizēti ir izstrādāts “Ainavu laboratorijas” scenārijs, kur vairāku attīstības etapu gaitā pielietojot dažādas iedzīvotāju sociālās aktivitātes un augu īpatnības, tiek veidota aktīva un mainīga pilsētas publiskā ārtelpa.
Diplomprojekta risinājumi ir pielietojami ne tikai Gajoka mikrorajona attīstībai un iekļaušanai Daugapils pilsētas struktūrā, bet arī izmantojamo kā piemērs citu pilsētu postindustriālo teritoriju revitalizācijai.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

The diploma project addresses important urban environment problem – the revitalization of contaminated sites and their integration into the urban structure. The Gajok district industrial landscape was explored as an example. The project contains studies of historical development and current situation of the Gajok neighborhood.
A conceptual proposal for the development of the Gajok district in Daugavpils has been developed. The concept includes promoting the involvement of people in the development of the territory by integrating art in the urban environment, attracting entrepreneurs by developing the creative industry sector and improving the outdoor space.
The scenario of “Landscape Laboratory” has been developed in detail. Scenario consists of different stages, where through the use of different social activities and peculiarities of plants, dynamic and variable public space is created.
The solutions of the diploma project are applicable not only to the development and inclusion of the Gajok district in Daugavpils city structure, but also can be used as an example for the revitalization of post-industrial territories of other cities.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Anna Boroduļina (Semjonova)

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

Diplomprojekta vadītāja – Iveta Lāčauniece, diplomprojekta recenzente – Ilze Janpavle

PASŪTĪTĀJS

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

ADRESE

Gajoka mikrorajons, Daugavpilī

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

2014-2015

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

Anna Boroduļina (Semjonova)